Aquest treball té l’objectiu d’aprofundir en les problemàtiques lligades a la configuració actual del finançament municipal des del punt de vista de la sostenibilitat, i aportar-hi possibles alternatives. Atesa la seva rellevància, es fa un especial èmfasi en aquells aspectes relacionats amb l’urbanisme i la construcció. Per a l’elaboració de l’estudi s’han fet servir les dades de les liquidacions dels pressupostos dels municipis de Catalunya per al 2005. També s’ha fet recerca a partir de fonts bibliogràfiques i s’han mantingut diverses entrevistes amb institucions i administracions públiques relacionades amb la temàtica de l’estudi. Es realitza en primer lloc una breu introducció al concepte de finançament local sostenible, entès des d’una vessant global que integra tant els aspectes ambientals com econòmics i socials. En segon lloc es realitza una anàlisi dels ingressos i despeses dels ajuntaments de Catalunya en els últims anys, amb la finalitat d’obtenir una visió de les principals febleses des del punt de vista de la sostenibilitat econòmica i ambiental. Finalment es descriuen les possibilitats d’actuació per assolir un major grau de sostenibilitat.

autoria

Ignasi Puig | Aina González

data

2009

publicació

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (coord.), González Puig, A. (2009) Sostenibilitat i finances municipals. Diagnòstic i propostes per als ens locals de Catalunya. Documents de recerca, 16. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).