Aquest treball té l’objectiu d’aprofundir en les problemàtiques lligades a la configuració actual del finançament municipal des del punt de vista de la sostenibilitat, i aportar-hi possibles alternatives. Atesa la seva rellevància, es fa un especial èmfasi en aquells aspectes relacionats amb l’urbanisme i la construcció. Per a l’elaboració de l’estudi s’han fet servir les dades de les liquidacions dels pressupostos dels municipis de Catalunya per al 2005. També s’ha fet recerca a partir de fonts bibliogràfiques i s’han mantingut diverses entrevistes amb institucions i administracions públiques relacionades amb la temàtica de l’estudi. Es realitza en primer lloc una breu introducció al concepte de finançament local sostenible, entès des d’una vessant global que integra tant els aspectes ambientals com econòmics i socials. En segon lloc es realitza una anàlisi dels ingressos i despeses dels ajuntaments de Catalunya en els últims anys, amb la finalitat d’obtenir una visió de les principals febleses des del punt de vista de la sostenibilitat econòmica i ambiental. Finalment es descriuen les possibilitats d’actuació per assolir un major grau de sostenibilitat.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa , Aina González Puig[/autoria]
[data]2009[/data]
[publicacio]Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (coord.), González Puig, A. (2009) Sostenibilitat i finances municipals. Diagnòstic i propostes per als ens locals de Catalunya. Documents de recerca, 16. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).[/referencia]
[link]Accés a la publicació[/link]Este trabajo tiene el objetivo de profundizar en las problemáticas ligadas a la configuración actual de la financiación municipal desde el punto de vista de la sostenibilidad, y aportar posibles alternativas. Dada su relevancia, se hace un especial énfasis en aquellos aspectos relacionados con el urbanismo y la construcción. Para la elaboración del estudio se han utilizado los datos de las liquidaciones de los presupuestos de los municipios de Cataluña para el 2005. También se ha investigado a partir de fuentes bibliográficas y se han mantenido varias entrevistas con instituciones y administraciones públicas relacionadas con la temática del estudio. Se realiza en primer lugar una breve introducción al concepto de financiación local sostenible, entendido desde una vertiente global que integra tanto los aspectos ambientales como económicos y sociales. En segundo lugar se realiza un análisis de los ingresos y gastos de los ayuntamientos de Cataluña en los últimos años, con el fin de obtener una visión de las principales debilidades desde el punto de vista de la sostenibilidad económica y ambiental. Finalmente se describen las posibilidades de actuación para alcanzar un mayor grado de sostenibilidad.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa , Aina González Puig[/autoria_es]
[data_es]2009[/data_es]
[publicacio_es]Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (coord.), González Puig, A. (2009) Sostenibilitat i finances municipals. Diagnòstic i propostes per als ens locals de Catalunya. Documents de recerca, 16. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).[/referencia_es]
[link]Acceso a la publicación[/link]

autoria

Ignasi Puig , Aina González

data

2009

publicació

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (coord.), González Puig, A. (2009) Sostenibilitat i finances municipals. Diagnòstic i propostes per als ens locals de Catalunya. Documents de recerca, 16. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).