ENT ha participat recentment en un consorci d’estudi dirigit per Eunomia Research & Consulting (Eunomia) conjuntament amb l’Institute for European Environmental Policy (IEEP), la Universitat d’Aarhus i Denkstatt, encarregat per la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea. ENT ha estat responsable de la part de l’informe relativa a Portugal.
L’estudi tenia com a objectiu avaluar els potencials beneficis socioeconòmics i ambientals associats a l’augment de les taxes ambientals existents, i la creació de noves, en el context d’una reforma fiscal ecològica a la UE-28.
Algunes de les principals conclusions de l’informe són les següents:

 • Els impostos ambientals són considerades com importants incentius econòmics per a famílies i empreses per reduir el seu impacte ambiental;
 • Els impostos ambientals es consideren menys perjudicials per al creixement que els impostos que es centren en el treball o la renda de les societats;
 • Les estimacions econòmiques dels beneficis ambientals associats amb els canvis en la política fiscal ecològica serien de 13,7 mil milions d’euros a l’any el 2030.
 • La implementació de les reformes fiscals ecològiques en els països de la UE-28 podria representar un increment de 208 mil milions d’euros a l’any en ingressos el 2030, el que significaria un augment de l’1,05% del PIB.

Aquest informe donarà suport a les Recomanacions específiques per país proposades per la Comissió als Estats membres en 2016, en el marc del Semestre Europeu.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Informe[/link]ENT ha participado recientemente en un consorcio de estudio dirigido por Eunomia Research & Consulting (Eunomia) conjuntamente con el Institute for European Environmental Policy (IEEP), la Universidad de Aarhus y Denkstatt, encargado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. ENT ha sido responsable de la parte del informe relativa a Portugal.
El estudio tenía como objetivo evaluar los potenciales beneficios socioeconómicos y ambientales asociados al aumento de las tasas ambientales existentes, y la creación de nuevas, en el contexto de una reforma fiscal ecológica en la UE-28.
Algunas de las principales conclusiones del informe son las siguientes:

 • Los impuestos ambientales son consideradas como importantes incentivos económicos para familias y empresas para reducir su impacto ambiental;
 • Los impuestos ambientales se consideran menos perjudiciales para el crecimiento que los impuestos que se centran en el trabajo o la renta de las sociedades;
 • Las estimaciones económicas de los beneficios ambientales asociados con los cambios en la política fiscal ecológica serían de 13,7 mil millones € al año en 2030.
 • La implementación de las reformas fiscales ecológicas en los países de la UE-28 podría representar un incremento de 208 mil millones de euros al año en ingresos en 2030, lo que significaría un aumento del 1,05% del PIB.

Este informe apoyará las Recomendaciones específicas por país propuestas por la Comisión a los Estados miembros en 2016, en el marco del Semestre Europeo.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Informe[/link]ENT recently participated in a study consortium led by Eunomia Research & Consulting (Eunomia) in conjunction with the Institute for European Environmental Policy (IEEP), Aarhus University, and Denkstatt, for the European Commission’s DG Environment. ENT was responsible for the part of the report related to Portugal.
This study aimed at assessing the potential socio-economic and environmental benefits associated with the increase of existing, and creation of new, environmental taxes in the context of an environmental fiscal reform in EU28 countries.
Some of the main findings of the report are summarised as follows:

 • Environmental taxes are considered as important economic incentives to householders and businesses to reduce their environmental impact;
 • Environmental taxes are considered less detrimental to growth than taxes focusing on labour or corporate income;
 • Economic estimates of environmental benefits associated with changes in environmental fiscal policy are of €13.7 billion per year in 2030.
 • The implementation of environmental tax reforms in EU28 countries could represent an increase of €208 billion per year in revenues in 2030, meaning a 1.05% increase in GDP.

This report will support the Commissions’ proposed Country Specific Recommendations for Member States in 2016.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Report[/link]