En el marc del projecte europeu LIFE REthinkWASTE “Repensant els sistemes de taxes municipals per millorar la governança dels residus municipals”, ENT per encàrrec de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) està finalitzant diverses tasques d’assessorament per afavorir l’adopció de models de taxa justa (Pagament per Generació – PxG o Bonificació per Participació – BxP) per part dels ens locals.

En primer lloc, el mes de maig es va dur a terme un curs de formació de 12 hores adreçat a ens locals sobre “Sistemes de taxa justa i de generació per coneixement (GxC). Al mateix hi van participar un total de 180 persones, pertanyent a diferents ens locals. El material del curs es pot descarregar en el següent enllaç: https://residus.gencat.cat/ca/lagencia/publicacions/jornades/2022_curs_taxa_justa/

En segon lloc, s’ha desenvolupat el “Learning del Toolkit”, essent el Toolkit una eina pels tècnics dels ens locals que vulguin avaluar el seu nivell de coneixement i preparació en la recollida selectiva, sistemes de pagament per generació (PxG) o de generació per coneixement (GxC). És una explicació tècnica pensada per a ús a tota la Unió Europea. Es pot trobar en el següent enllaç: https://www.tutor-rethinkwaste.eu/

I per últim, s’està finalitzant l’assessorament sobre Taxa Justa a 20 ens locals de Catalunya que tenen pensat implantar un sistema de PxG o BxP properament. S’ha treballat mitjançant la realització de reunions d’assessorament i mitjançant l’ompliment d’unes plantilles que permeten finalment disposar d’un Pla d’Acció de Taxa Justa, un full de ruta amb tots els elements a tenir en compte, així com una primera proposta de configuració de la mateixa.