Aquest estudi de cas examina els impactes de dos crèdits fiscals a Espanya: una per a les inversions en R + D i l’altre per a les inversions en actius relacionats amb el medi ambient. La deducció per inversions mediambientals no sembla induir a la innovació, en part a causa del fet que el crèdit fiscal podria ser activat per a les inversions necessàries per complir amb les polítiques ambientals existents. D’altra banda, el crèdit fiscal a la R + D sembla facilitar la innovació ambiental, vist el nombre d’empreses que van fer ús de la deducció de les inversions ambientals després d’haver utilitzat la deducció d’R + D.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2010[/data]
[publicacio]OECD[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2010) R&D and Environmental Investments Tax Credits in Spain, annex E, p. 197-208, in “Taxation, Innovation and the Environment”, OECD. Paris.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Este estudio de caso examina los impactos de dos créditos fiscales en España: una para las inversiones en I + D y el otro para las inversiones en activos que se relacionan con el medio ambiente. La deducción por inversiones medioambientales no parece inducir la innovación, en parte debido al hecho de que el crédito fiscal podría ser activado para las inversiones necesarias para cumplir con las políticas ambientales existentes. Por otro lado, el crédito fiscal a la I + D parecía apoyar la innovación ambiental, dado el número de empresas que hicieron uso de la deducción de las inversiones ambientales después de haber utilizado la deducción de I + D.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2010[/data_es]
[publicacio_es]OECD[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2010) R&D and Environmental Investments Tax Credits in Spain, annex E, p. 197-208, in “Taxation, Innovation and the Environment”, OECD. Paris.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]This case study examines the impacts of two tax credits in Spain: one for R&D investments and the other for investments in assets that relate to the environment. The tax credit for environmental investments did not seem to induce innovation, partly due to the fact that the tax credit could be triggered for investments needed to comply with existing environmental policies. On the other hand, the R&D tax credit seemed to support environmental innovation, given the number of firms that made use of the environmental investments deduction after having used the R&D deduction.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_en]
[data_en]2010[/data_en]
[publicacio_en]OECD[/publicacio_en]
[referencia_en]Puig Ventosa, I. (2010) R&D and Environmental Investments Tax Credits in Spain, annex E, p. 197-208, in “Taxation, Innovation and the Environment”, OECD. Paris.[/referencia_en]
[link]Access to the article[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2010

publicació

OECD

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2010) R&D and Environmental Investments Tax Credits in Spain, annex E, p. 197-208, in “Taxation, Innovation and the Environment”, OECD. Paris.