Ignasi Puig Ventosa (ENT)
La majoria de països europeus tenen en vigor impostos sobre l’abocament de residus municipals. Alguns també els tenen sobre la incineració [1] [2]. Aquests impostos estan establerts a nivell estatal o regional, i normalment són pagats pels ens locals.
Així, per la via d’incrementar els costos percebuts dels abocadors i incineradores, les alternatives ecològicament més acceptables són vistes com a opcions més barates. Per tant, aquests impostos afavoreixen que els Ens Locals adoptin estratègies per reduir les seves aportacions de residus a abocadors i incineradores, el que d’acord a les seves competències generalment passa per millorar la recollida selectiva de matèria orgànica i de materials reciclables, així com per estabilitzar la fracció resta abans del seu tractament final (p.e. mitjançant plantes de tractament mecànic-biològic).
L’efectivitat d’aquests impostos està fora de tot dubte, i normalment constitueixen una peça central de les estratègies de gestió de residus dels països o regions que els tenen en vigor. Més encara en aquells casos en què aquests impostos s’han dissenyat com a finalistes, i la recaptació es dedica a implantar polítiques preventives de gestió de residus.
No obstant això, d’acord amb la Directiva Marc de Residus [3] (art. 4.1), la prevenció i la preparació per a la reutilització són estratègies que haurien de ser prioritzades al reciclatge. I, al meu entendre, els impostos a l’abocament i la incineració de residus no estan contribuint pràcticament a desplaçar-se cap aquests nivells més alts de la jerarquia de residus.
La raó és simple: avançar significativament cap a la prevenció i la preparació per a la reutilització implica repensar profundament les estratègies de producció i distribució industrials, i la indústria no es veu actualment afectada pels incentius creats per aquests impostos.
D’una banda, els tipus impositius són massa baixos per tenir un impacte sensible al nivell de producte. Només a tall d’exemple, prenguem 3 productes que avui es produeixen massivament: bosses de plàstic d’un sol ús, llaunes d’alumini i bolquers d’un sol ús. Tots ells creen problemes ambientals significatius. Cap d’ells existia fa relativament poques dècades. Alguns podrien ser simplement evitats, altres podrien ser substituïts pels seus equivalents reutilitzables, altres requeririen procedir a severs processos d’ecodisseny. Molts més podrien estar en aquesta llista.
Calculem quina part de l’impost pagat per l’abocament correspondria a una sola unitat de producte (assumint un pes mitjà i un tipus impositiu relativament alt de 50 €/t):

Producte

Pes mig (g)

Part corresponent d’un impost a l’abocament de 50 €/t (€/unitat)

Bossa de plàstic d’un sol ús

8,12 [4]

0,000406

Llauna d’alumini

14,9 [5]

0,000745

Bolquer d’un sol ús

38,6 [6]

0,00193

Els valors obtinguts són ordres de magnitud més baixos que el cost dels productes, de manera que un pot fàcilment concloure que els impostos sobre l’abocament i la incineració pràcticament no creen desincentiu als productors.
A més, els ens locals normalment repercuteixen els costos a les llars i comerços (via taxes de residus), però no sobre aquells que posen els productes al mercat.
Així, encara que els impostos sobre l’abocament i la incineració juguen un paper central en impulsar als ens locals a transitar des dels tractaments finalistes al reciclatge, pràcticament no tenen capacitat per incentivar la prevenció i la preparació per a la reutilització.
Altres instruments -ja siguin econòmics o no- són necessaris per estimular que la indústria es mogui cap als nivells més alts de la jerarquia, incidint sobre les seves estratègies de producció i distribució. Algunes opcions podrien ser:

  • Sistemes ben dissenyats de Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) (assegurant nivells de recollida selectiva propers al 100%, traslladant completament els costos de recollida i tractament als corresponents ens gestors i forçant que aquests traslladin els seus costos als productors a través de tarifes que afavoreixin l’ecodisseny). La majoria de productes posats al mercat a Europa encara no està subjecte a cap tipus de responsabilitat del productor, perquè la normativa no obliga. Sistemes de RAP només existeixen per envasos, aparells elèctrics i electrònics, pneumàtics i uns pocs productes més. I els sistemes que existeixen en general no compleixen amb els mínims criteris de qualitat esmentats.
  • Impostos ecològics sobre productes amb un alt impacte ambiental i per als quals hi hagi alternatives, p.e. bosses de plàstic d’un sol ús, com els que estan en vigor en diversos països i regions (p.e. Irlanda té un impost de 0,22 €/bossa, que a efectes comparatius es tradueix en 27.094 €/t!).
  • Aplicació obligatòria i amb objectius quantificables de mesures d’ecodisseny.

Referències

[1] Watkins, E. et al. (2012) Use of Economic Instruments and Waste Management Performances. DG Environment. European Commission. http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/final_report_10042012.pdf

[2] Fischer, C. et al. (2012) Overview of the use of landfill taxes in Europe. ETC/SCP working paper 1/2012. European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production. http://scp.eionet.europa.eu/publications/WP2012_1/wp/WP2012_1

[3] Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098

[4] For a conventional high-density polyethylene (HDPE) bag, according to Edwards, C., Meyhoff Fry, J. (2011) Evidence. Life cycle assessment of supermarket carrier bags: a review of the bags available in 2006. Environment Agency, Bristol. SC030148 Report. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/291023/scho0711buan-e-e.pdf

[5] http://recycleusainc.com/aluminium-cans/how-many-aluminum-cans-equal-1-pound/

[6] Aumônier, S., Collins, M., Garrett, P. (2008) An updated lifecycle assessment study for disposable and reusable nappies. Environment Agency, Bristol. Science Report – SC010018/SR2. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/291130/scho0808boir-e-e.pdf

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Ignasi Puig Ventosa (ENT)
La mayoría de países europeos tienen en vigor impuestos sobre el vertido de residuos municipales. Algunos también los tienen sobre la incineración [1] [2]. Estos impuestos están establecidos a nivel estatal o regional, y normalmente son pagados por los Entes Locales.
Así, por la vía de incrementar los costes percibidos de los vertederos e incineradoras, las alternativas ecológicamente más aceptables son vistas como opciones más baratas. Por lo tanto, estos impuestos favorecen que los Entes Locales adopten estrategias para reducir sus aportaciones de residuos a vertederos e incineradoras, lo que de acuerdo a sus competencias generalmente pasa por mejorar la recogida selectiva de materia orgánica y de materiales reciclables, así como por estabilizar la fracción resto antes de su tratamiento final (p.e. mediante plantas de tratamiento mecánico-biológico).
La efectividad de estos impuestos está fuera de toda duda, y normalmente constituyen una pieza central de las estrategias de gestión de residuos de los países o regiones que los tienen en vigor. Más si cabe en aquellos casos en que estos impuestos se han diseñado como finalistas, y cuya recaudación se dedica a implantar políticas preventivas de gestión de residuos.
Sin embargo, de acuerdo con la Directiva Marco de Residuos [3] (art. 4.1), la prevención y la preparación para la reutilización son estrategias que deberían ser priorizadas al reciclaje. Y, en mi opinión, los impuestos al vertido y a la incineración de residuos no están contribuyendo prácticamente a desplazarse hacia esos niveles más altos de la jerarquía de residuos.
La razón es simple: avanzar significativamente hacia la prevención y la preparación para la reutilización implica repensar profundamente las estrategias de producción y distribución industriales, y la industria no se ve actualmente afectada por los incentivos creados por dichos impuestos.
Por un lado, los tipos impositivos son demasiado bajos para tener un impacto sensible al nivel de producto. Solo a modo de ejemplo, tomemos tres productos que hoy se producen masivamente: bolsas de plástico de un solo uso, latas de aluminio y pañales desechables. Todos ellos crean problemas ambientales significativos. Ninguno de ellos existía hace relativamente pocas décadas. Algunos podrían ser simplemente evitados, otros podrían ser sustituidos por sus equivalentes reutilizables, otros requerirían proceder a severos procesos de ecodiseño. Muchos más podrían estar en esta lista.
Calculemos qué parte del impuesto pagado por el vertido correspondería a una sola unidad de producto (asumiendo un peso medio y un tipo impositivo relativamente alto de 50 €/t):

Producto

Peso medio (g)

Parte correspondiente de un impuesto al vertido de 50 €/t (€/unidad)

Bolsa de plástico de un solo uso

8,12 [4]

0,000406

Lata de aluminio

14,9 [5]

0,000745

Pañal desechable

38,6 [6]

0,00193

Los valores obtenidos son órdenes de magnitud más pequeños que el coste de los productos, por lo que uno puede fácilmente concluir que los impuestos sobre el vertido y la incineración prácticamente no crean desincentivo a los productores.
Además, los Entes Locales normalmente repercuten sus costes a los hogares y comercios (vía tasas de residuos), pero no sobre aquellos que ponen los productos en el mercado.
Así, aunque los impuestos sobre el vertido y la incineración juegan un papel central en impulsar a los Entes Locales a transitar desde los tratamientos finalistas al reciclaje, prácticamente no tienen capacidad para incentivar la prevención y la preparación para la reutilización.
Otros instrumentos –ya sean económicos o no– son necesarios para estimular que la industria se mueva hacia los niveles más altos de la jerarquía, incidiendo sobre sus estrategias de producción y distribución. Algunas opciones podrían ser:

  • Sistemas bien diseñados de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) (asegurando niveles de recogida selectiva cercanos al 100%, trasladando completamente los costes de recogida y tratamiento a los correspondientes entes gestores y forzando que estos trasladen sus costes a los productores a través de tarifas que favorezcan el ecodiseño). La mayoría de productos puestos en el mercado en Europa aún no está sujeto a ningún tipo de responsabilidad del productor, porque la normativa no obliga a ello. Sistemas de RAP solamente existen para envases, aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos y unos pocos productos más. Y los sistemas que existen por lo general no cumplen con los mínimos criterios de calidad mencionados.
  • Impuestos ecológicos sobre productos con un alto impacto ambiental y para los que existan alternativas, p.e. bolsas de plástico de un solo uso, como los que está en vigor en diversos países y regiones (p.e. Irlanda tiene un impuesto de 0,22 €/bolsa, ¡que a efectos comparativos se traduce en 27.094 €/t!).
  • Aplicación obligatoria y con objetivos cuantificables de medidas de ecodiseño.

Referencias

[1] Watkins, E. et al. (2012) Use of Economic Instruments and Waste Management Performances. DG Environment. European Commission. http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/final_report_10042012.pdf

[2] Fischer, C. et al. (2012) Overview of the use of landfill taxes in Europe. ETC/SCP working paper 1/2012. European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production. http://scp.eionet.europa.eu/publications/WP2012_1/wp/WP2012_1

[3] Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098

[4] For a conventional high-density polyethylene (HDPE) bag, according to Edwards, C., Meyhoff Fry, J. (2011) Evidence. Life cycle assessment of supermarket carrier bags: a review of the bags available in 2006. Environment Agency, Bristol. SC030148 Report. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/291023/scho0711buan-e-e.pdf

[5] http://recycleusainc.com/aluminium-cans/how-many-aluminum-cans-equal-1-pound/

[6] Aumônier, S., Collins, M., Garrett, P. (2008) An updated lifecycle assessment study for disposable and reusable nappies. Environment Agency, Bristol. Science Report – SC010018/SR2. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/291130/scho0808boir-e-e.pdf

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Ignasi Puig Ventosa (ENT)
 
Most European countries have landfill taxes in place for municipal waste. Some also have incineration taxes [1] [2]. These taxes are set either at national or regional level, and are normally paid by Local Authorities. By increasing the perceived cost of landfills and incinerators, other more ecologically friendly solutions are seen in comparison as relatively cheaper alternatives. Therefore, these taxes encourage Local Authorities to adopt strategies to divert waste from landfills and incinerators, which according to their local capacities normally means improving separate collection of biowaste and recyclables, and stabilising non-separately collected waste before disposal (e.g. via mechanical-biological plants).
The effectiveness of these taxes is without doubt and they normally constitute a central piece of the waste management strategies of the countries or regions that have them in place, more so in the cases where their revenue is earmarked and dedicated to implementing preventive waste policies.
However, according to the Waste Framework Directive [3] (art. 4.1), prevention and preparing for re-use are strategies that should be prioritised before recycling. And, in my opinion, landfill and incineration taxes are not significantly contributing to moving to those higher tiers in the waste hierarchy.
The reason is simple: advancing significantly towards prevention and preparing for re-use implies a profound rethinking of the production and distribution strategies by the industry, and the industry is not affected by the incentives created by the landfill and incineration taxes.
Also, the tax rates are far too low. Let us take, just as an example, a few products that today are produced massively: disposable carrier bags, aluminium cans and disposable nappies. All of them create significant environmental problems. None of them existed just a few decades ago. Some could be just avoided, others could be substituted by reusable ones, and others would need to undertake a severe eco-design. Many more could be in this list.
Let us calculate which share of the tax paid for disposing of a ton of waste corresponds to a single item (assuming an average weight and a rather high landfill tax of 50 €/t):

Product

Average weight (g)

Share of 50€/t landfill tax per item (€/item)

Disposable carrier bag

8.12 [4]

0.000406

Aluminium can

14.9 [5]

0.000745

Disposable nappy

38.6 [6]

0.00193

The values obtained are orders of magnitude smaller than the cost of the products, so one can easily conclude that landfill and incineration taxes create virtually no disincentive to producers.
Moreover, Local Authorities normally pass their costs to households and commercial activities (via waste charges), but not to those who place the products on the market.
This shows clearly that although landfill and incineration taxes have a central role in providing incentives to Local Authorities to move from disposal to recycling, they hardly have any capacity to incentivise prevention and preparing for re-use.
Other instruments –be them economic instruments or not– are needed to encourage industries to move up the waste hierarchy by influencing their production and distribution strategies. Some options could be:

  • Clever Extended Producer Responsibility (EPR) schemes (i.e. ensuring close to 100% capture rates, transferring full collection and treatment costs to the corresponding managing bodies, and ensuring that they transfer these costs to producers through tariffs that favour eco-design). Most products put in the European market still do not face any sort of producer responsibility, because they are not legally obliged to. EPR only exists for packaging, electric and electronic equipment, tyres, and a few more products. And they generally to do comply with the minimum quality criteria mentioned above.
  • Ecotaxes for products with a high environmental impact and with clear alternatives, e.g. disposable bags, as they already exist in some countries and regions (e.g. Ireland).
  • Compulsory enforcement and measurable targets of eco-design.

 
References
[1] Watkins, E. et al. (2012) Use of Economic Instruments and Waste ManagementPerformances. DG Environment. European Commission. http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/final_report_10042012.pdf
[2] Fischer, C. et al. (2012) Overview of the use of landfill taxes in Europe. ETC/SCP working paper 1/2012. European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production. http://scp.eionet.europa.eu/publications/WP2012_1/wp/WP2012_1
[3] Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
[4] For a conventional high-density polyethylene(HDPE) bag, according to Edwards, C., Meyhoff Fry, J.(2011) Evidence. Life cycle assessment of supermarket carrier bags: a review of the bags available in 2006. Environment Agency, Bristol. SC030148 Report. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/291023/scho0711buan-e-e.pdf
[5] http://recycleusainc.com/aluminium-cans/how-many-aluminum-cans-equal-1-pound/
[6] Aumônier, S., Collins, M., Garrett, P. (2008) An updated lifecycle assessment study for disposable and reusable nappies. Environment Agency, Bristol. Science Report – SC010018/SR2. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/291130/scho0808boir-e-e.pdf
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]