Es publica l’estudi elaborat per ENT “Incidència econòmica de la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provinents dels sectors difusos a Catalunya”.
L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic va encarregar un estudi a ENT que avalua la correlació entre el creixement econòmic i l’evolució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Les conclusions del treball estimen que més enllà de les dades numèriques concretes que llança el model, una conclusió important és que un retorn a taxes positives de creixement econòmic del PIB per càpita provocaria increments de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, mantenint constants la resta de factors. Això obliga a no relaxar les polítiques climàtiques, malgrat les reduccions d’emissions observades durant el període de crisi econòmica.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Accés a l’estudi[/link]Se publica el estudio elaborada por ENT “Incidencia económica de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los sectores difusos en Cataluña”.
La Oficina Catalana del Cambio Climático encargó un estudio a ENT que evalúa la correlación entre el crecimiento económico y la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las conclusiones del trabajo estiman que más allá de los datos numéricos concretos que arroja el modelo, una conclusión importante es que un retorno a tasas positivas de crecimiento económico del PIB per cápita provocaría incrementos de las emisiones de gases de efecto invernadero, manteniendo constantes el resto de factores. Esto obliga a no relajar las políticas climáticas, a pesar de las reducciones de emisiones observadas durante el período de crisis económica.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Acceso al estudio[/link]