La revista Climate ha publicat l’article titulat: “Climate Change Adaptation of Alpine Ski Tourism in Spain” per Luís Campos, Jaume Freire, Aina González i Ignasi Puig, tots membres d’ENT.
Els ecosistemes de muntanya són considerats vulnerables al canvi climàtic, amb possibles efectes perjudicials com ara la reducció de les temporades de neu, la disminució progressiva de les glaceres i canvis en l’emmagatzematge i la disponibilitat d’aigua. Un sector vulnerable davant el canvi climàtic és el turisme d’hivern, ja que pot experimentar una reducció significativa en la durada de les temporades d’esquí i de les zones recreatives de neu al llarg d’aquest segle. Aquest estudi va avaluar la vulnerabilitat de 31 estacions d’esquí alpí espanyoles al canvi climàtic així com les possibles implicacions socioeconòmiques i ambientals de diverses mesures d’adaptació. Els resultats mostren que les zones de menor altitud com la del Cantàbric i el Sistema Ibèric poden ser més vulnerables al canvi climàtic que les zones d’altitud major del Pirineu català o el Sistema Penibètic. Les iniciatives d’adaptació poden incloure, entre altres coses, la producció de neu artificial, la protecció i conservació de l’àrea de cobertura de neu i la diversificació de les activitats recreatives que s’ofereixen durant tot l’any. L’estudi conclou que el disseny i la implementació de les estratègies d’adaptació han de ser adequades al nivell de vulnerabilitat associat a cada estació així com minimitzar els seus possibles costos socioeconòmics i ambientals.
L’article està en accés obert i es pot trobar al següent enllaç: http://www.mdpi.com/2225-1154/6/2/29

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]La revista Climate ha publicado el artículo: “Climate Change Adaptation of Alpine Ski Tourism in Spain” por Luís Campos, Jaume Freire, Aina González e Ignasi Puig, todos miembros de ENT.
Los ecosistemas de montaña son considerados vulnerables al cambio climático, con posibles efectos perjudiciales tales como la reducción de las temporadas de nieve, la disminución progresiva de los glaciares y cambios en el almacenamiento y la disponibilidad de agua. Un sector vulnerable ante el cambio climático es el turismo de invierno, ya que puede experimentar una reducción significativa en la duración de las temporadas de esquí y de las zonas recreativas de nieve a lo largo de este siglo. Este estudio evaluó la vulnerabilidad de 31 estaciones de esquí alpino españolas al cambio climático así como las posibles implicaciones socioeconómicas y ambientales de diversas medidas de adaptación. Los resultados muestran que las zonas de menor altitud como la del Cantábrico y el Sistema Ibérico pueden ser más vulnerables al cambio climático que las zonas de altitud mayor del Pirineo catalán o el Sistema Penibético. Las iniciativas de adaptación pueden incluir, entre otras cosas, la producción de nieve artificial, la protección y conservación del área de cobertura de nieve y la diversificación de las actividades recreativas que se ofrecen durante todo el año. El estudio concluye que el diseño y la implementación de las estrategias de adaptación deben ser adecuadas al nivel de vulnerabilidad asociado a cada estación así como minimizar sus posibles costes socioeconómicos y ambientales.
El artículo esta en acceso abierto y se puede encontrar en el siguiente enlace: http://www.mdpi.com/2225-1154/6/2/29
 
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]The Journal “Climate” has published an article titled “Climate Change Adaptation of Alpine Ski Tourism in Spain” by Luís Campos, Jaume Freire, Aina González and Ignasi Puig, all of them members of ENT.
Mountain ecosystems are considered to be vulnerable to climate change, with potential detrimental effects including the reduction of the snow seasons, the gradual retreat of glaciers, and changes in water storage and availability. One vulnerable sector to climate change is winter tourism, with some resorts likely to experience a significant reduction in the length of the skiing seasons and snow recreation areas throughout this century. This study assessed the vulnerability of 31 Spanish alpine ski resorts to climate change and evaluated the potential socio-economic and environmental implications of several adaptation measures. Results show that lower-altitude areas such as the Cantabrian Mountains and the Iberian System could be more vulnerable to climate change than higher-altitude areas of the Catalan Pyrenees or the Penibaetic System. Adaptation initiatives may include, inter alia, the production of artificial snow, the protection and conservation of the snow coverage area, and the diversification of recreation activities offered during the whole year. The study concludes that the design and implementation of adaptation strategies have to be adequate to the level of vulnerability associated with each resort as well as minimize their potential socio-economic and environmental costs.
The article is open acces and can be found in the following link: http://www.mdpi.com/2225-1154/6/2/29
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]