Publicat l’estudi que analitza la incidència dels impropis de la fracció orgànica dels residus municipals sobre la qualitat del compost de les plantes de compostatge de Catalunya. L’estudi, encarregat per l’Agència de Residus de Catalunya i realitzat per ENT i l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la UPC, ha permès elaborar un informe sobre la qualitat del compost de fracció orgànica dels residus municipals a Catalunya.
La presència d’impropis a la fracció orgànica és un dels factors importants que intervenen sobre la qualitat del compost. A més, la qualitat d’aquest producte es veu influenciada pels processos de tractament realitzats, així com per la pròpia tipologia i característiques de les plantes de compostatge.
A partir d’una àmplia base de dades de l’ARC, que presenta informació sobre la caracterització de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) tractada i del compost obtingut a 21 plantes de compostatge i digestió anaeròbia de Catalunya durant el període de 2010 a 2014, s’ha realitzat una anàlisi estadística amb l’objectiu  principal de quantificar l’efecte dels impropis, així com d’altres variables independents, en diversos paràmetres de qualitat del compost. Aquests últims inclouen: la presència de metalls pesants, la conductivitat elèctrica i el nivell de maduresa del compost. L’anàlisi es basa en el desenvolupament de dades anàlisis univarians, bivariants i models de regressió múltiple.
A partir dels models de regressió estimats s’han desenvolupat diversos escenaris amb l’objectiu principal d’analitzar l’efecte de possibles variacions dels nivells d’impropis en els paràmetres de qualitat del compost.
Un dels resultats més significatius ha estat la verificació de que l’increment d’impropis a la FORM afecta negativament a la qualitat del compost per a tots els paràmetres analitzats. Aquest resultat és molt rellevant, verificant la múltiple afectació dels impropis en el producte final, aspecte que ajuda a motivar la necessària reducció d’impropis que arriben amb la fracció orgànica.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Informe sobre la qualitat del compost[/link] [link]Resum gràfic de l’informe[/link]Publicado el estudio que analiza la incidencia de los impropios de la fracción orgánica de los residuos municipales sobre la calidad del compost de las plantas de compostaje de Cataluña. El estudio, encargado por la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) y realizado por ENT y la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona de la UPC, ha permitido elaborar un informe sobre la calidad del compost de fracción orgánica de los residuos municipales en Cataluña.
La presencia de impropios en la fracción orgánica es uno de los factores importantes que intervienen sobre la calidad del compost. Además, la calidad de este producto se ve influenciada por los procesos de tratamiento realizados, así como por la propia tipología y características de las plantas de compostaje.
A partir de una amplia base de datos de la ARC, que presenta información sobre la caracterización de la fracción orgánica de los residuos municipales (FORM) tratada y del compost obtenido en 21 plantas de compostaje y digestión anaerobia de Cataluña durante el periodo de 2010 en 2014, se ha realizado un análisis estadístico con el objetivo principal de cuantificar el efecto de los impropios, así como de otras variables independientes, en varios parámetros de calidad del compost. Estos últimos incluyen: la presencia de metales pesados, la conductividad eléctrica y el nivel de madurez del compost. El análisis se basa en el desarrollo de datos análisis univarians, bivariantes y modelos de regresión múltiple.
A partir de los modelos de regresión estimados se han desarrollado varios escenarios con el objetivo principal de analizar el efecto de posibles variaciones de los niveles de impropios en los parámetros de calidad del compost.
Uno de los resultados más significativos ha sido la verificación de que el incremento de impropios en la FORM afecta negativamente a la calidad del compost para todos los parámetros analizados. Este resultado es muy relevante, verificando múltiple afectación de los impropios en el producto final, aspecto que ayuda a motivar la necesaria reducción de impropios que llegan con la fracción orgánica.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Informe sobre la calidad del compost[/link] [link]Resumen gráfico del informe[/link]The study was published that analyzes the effects of the impurities in the organic fraction of municipal waste on the compost quality of the composting plants of Catalonia. The study, commissioned by the Catalan Waste Agency (ARC) and carried out by ENT and the UPC , has published a report on the quality of compost of organic fraction of municipal waste in Catalonia.
The presence of impurities in selectively collected biowaste is one important factor affecting the quality of compost. Other factors include the type of treatment process, and the characteristics of the composting plants.
The analysis was based on a large database from the Catalan Waste Agency (ARC), which characterizes the selectively collected biowaste treated and the compost produced in 21 composting and anaerobic digestion plants from Catalonia between 2010 and 2014. Accordingly, a statistical analysis was carried out with the main objective of quantifying the effect of impurities, as well as other variables, in several parameters of compost quality. The latter included the presence of heavy metals, electrical conductivity, and compost maturity level. The study included the development of univariate and bivariate analysis and multiple regression models.
Based on the estimated regression models, several scenarios were developed with the main purpose of assessing the effect of potential variations of impurity levels on the selected parameters of compost quality.
One of the most significant results was the verification that the higher presence of impurities in selectively collected biowaste negatively affects all the parameters of assessed compost quality . This result is very relevant as it highlights the multiple effects of impurities in the quality of the final product. This finding helps motivate the necessary reduction of impurities found in the biowaste fraction.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Report on compost quality[/link] [link]Graphic summary of the report[/link]