Publicat l’estudi que analitza la incidència dels impropis de la fracció orgànica dels residus municipals sobre la qualitat del compost de les plantes de compostatge de Catalunya. L’estudi, encarregat per l’Agència de Residus de Catalunya i realitzat per ENT i l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la UPC, ha permès elaborar un informe sobre la qualitat del compost de fracció orgànica dels residus municipals a Catalunya.

La presència d’impropis a la fracció orgànica és un dels factors importants que intervenen sobre la qualitat del compost. A més, la qualitat d’aquest producte es veu influenciada pels processos de tractament realitzats, així com per la pròpia tipologia i característiques de les plantes de compostatge.

A partir d’una àmplia base de dades de l’ARC, que presenta informació sobre la caracterització de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) tractada i del compost obtingut a 21 plantes de compostatge i digestió anaeròbia de Catalunya durant el període de 2010 a 2014, s’ha realitzat una anàlisi estadística amb l’objectiu  principal de quantificar l’efecte dels impropis, així com d’altres variables independents, en diversos paràmetres de qualitat del compost. Aquests últims inclouen: la presència de metalls pesants, la conductivitat elèctrica i el nivell de maduresa del compost. L’anàlisi es basa en el desenvolupament de dades anàlisis univarians, bivariants i models de regressió múltiple.

A partir dels models de regressió estimats s’han desenvolupat diversos escenaris amb l’objectiu principal d’analitzar l’efecte de possibles variacions dels nivells d’impropis en els paràmetres de qualitat del compost.

Un dels resultats més significatius ha estat la verificació de que l’increment d’impropis a la FORM afecta negativament a la qualitat del compost per a tots els paràmetres analitzats. Aquest resultat és molt rellevant, verificant la múltiple afectació dels impropis en el producte final, aspecte que ajuda a motivar la necessària reducció d’impropis que arriben amb la fracció orgànica.

Informe sobre la qualitat del compost

Resum gràfic de l’informe