A principis de mes vam finalitzar l’Estudi sobre la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica de la implantació d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) a l’àmbit metropolità, i actualment es troba disponible al web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
A Catalunya, durant les darreres dècades, s’ha anat perdent l’ús de SDDRs i actualment no existeixen tals sistemes per a envasos domèstics, més enllà alguns casos molt puntuals. A nivell internacional hi ha exemples a diversos països del món (Estats Units, Alemanya, Suècia, Holanda, Noruega, etc.), sobretot per a envasos d’un sol ús, i cadascun amb característiques pròpies. Per la seva banda, dins del canal HORECA encara es fan servir força envasos reutilitzables amb dipòsit, però en una clara tendència regressiva els darrers anys.
L’estudi conclou que no seria legalment viable aplicar de forma obligatòria i generalitzada un SDDR a l’àmbit metropolità sota l’impuls de l’AMB, per raons de capacitat normativa. En relació a l’opció d’implantar un sistema amb retorn (SDR), sense dipòsit previ, podria ser legalment viable, però difícil de sostenir econòmicament.
L’estudi, després d’analitzar diverses experiències d’interès, tant de SDR com SDDR a Catalunya i a l’Estat, també analitza la possibilitat d’implantar sistemes d’aquest tipus per a diversos envasos o contextos singulars. Per a garantir la viabilitat caldria que es donés com a mínim una de les següents casuístiques: que hi hagi una frontera física, que s’actuï sobre un envàs de característiques especials, o que es doni en un context de concessió pública.
En aquest sentit, el projecte identifica possibles casos en que es donarien aquestes circumstàncies i dissenya una prova pilot: un SDDR pels envasos de begudes d’un sol ús a la platja de Can Camins del Prat de Llobregat.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta l’estudi[/link]A principios de mes finalizamos el Estudio sobre la viabilidad técnica, ambiental y económica de la implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) en el ámbito metropolitano, y actualmente se encuentra disponible en la web del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
En Cataluña, durante las últimas décadas, se ha ido perdiendo el uso de SDDR y actualmente no existen tales sistemas para envases domésticos, más allá algunos casos muy puntuales. A nivel internacional hay ejemplos en varios países del mundo (Estados Unidos, Alemania, Suecia, Holanda, Noruega, etc.), sobre todo para envases de un solo uso, y cada uno con características propias. Por su parte, dentro del canal HORECA todavía se usan bastantes envases reutilizables con depósito, pero con una clara tendencia regresiva en los últimos años.
El estudio concluye que no sería legalmente viable aplicar de forma obligatoria y generalizada un SDDR en el ámbito metropolitano bajo el impulso de la AMB, por razones de capacidad normativa. En relación a la opción de implantar un sistema con retorno (SDR), sin depósito previo, podría ser legalmente viable, pero difícil de sostener económicamente.
El estudio, tras analizar diversas experiencias de interés, tanto de SDR como SDDR en Cataluña y en el Estado, también analiza la posibilidad de implantar sistemas de este tipo para varios envases o contextos singulares. Para garantizar la viabilidad sería necesario que se diera al menos una de las siguientes casuísticas: que haya una frontera física, que actúe sobre un envase de características especiales, o que se dé en un contexto de concesión pública.
En este sentido, el proyecto identifica posibles casos en que se darían estas circunstancias y diseña una prueba piloto: un SDDR por los envases de bebidas de un solo uso en la playa de Can Caminos del Prat.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta el estudio[/link]