IGNASI PUIG VENTOSA (ENT)
No hi ha consens entre els experts sobre les causes, però el fet és que el preu del petroli està caient fins a un nivell rècord. Mentre alguns economistes sostenen que això és bo per a l’economia, jo certament penso que no ho és, especialment si una economia sòlida és entesa com aquella que té per objecte el benestar sostenible dels ciutadans en comptes de la maximització en el curt termini d’alguns indicadors macroeconòmics mal concebuts, com ara el PIB [1, 2].
Tot i que la baixada del preu del petroli pot afavorir el creixement econòmic a curt termini –tant hi fa si això té res a veure o no amb el benestar–, també pot:
– Posar en perill les polítiques per minimitzar les emissions de gasos d’efecte hivernacle. L’OCDE utilitza el valor de 30 € per tona de CO2 com un extrem inferior per a l’estimació de costos climàtics [3], mentre que altres estimacions són sensiblement superiors. Poden aquests costos neutralitzar els pretesos aspectes positius del creixement econòmic? El Fòrum Econòmic Mundial va declarar el canvi climàtic com la major amenaça per a l’economia mundial el 2016 [4].
– Crear un obstacle a la viabilitat econòmica de les fonts d’energia renovables, la pedra angular d’una transició cap a una economia baixa en carboni. Posposant així els esforços en la transició cap a una economia baixa en carboni, possiblement augmentant els seus costos futurs.
Per descomptat, els baixos preus del petroli també arruïnen els pressupostos públics de països com Rússia o Veneçuela [5], que ara descobreixen de forma dramàtica la imprudència de dedicar els ingressos provinents de recursos no renovables a finançar la despesa corrent de les seves institucions públiques.
Alguns experts també veuen beneficis per al clima en els baixos preus del petroli, derivats de la paralització de noves inversions en la indústria extractiva o fent antieconòmica la producció de petrolis no convencionals més contaminants [6]. Encara que això demostra la complexitat d’aquesta qüestió, cal pensar que –globalment– preus més baixos condueixen a un major consum, amb un efecte net global negatiu per al clima.
El moment actual ofereix una oportunitat per augmentar els impostos sobre l’energia i el carboni. Aquest fet és necessari (90% de les emissions de CO2 a l’OCDE tenen un preu inferior a 30€/t, i el 70% tenen un preu inferior a 5 €/t [3]) i tanmateix s’albira com una tasca ben difícil quan els preus de l’energia són alts. Aquest increment ajudaria a estabilitzar els preus dels combustibles i l’energia, i proporcionaria uns ingressos que potencialment podrien permetre la reducció d’altres impostos més distorsionants (com ara els impostos sobre el treball). No tindria tot el sentit traslladar part de la pressió fiscal sobre el treball cap als combustibles fòssils veient els actuals problemes d’atur en molts països i la magnitud del problema del canvi climàtic?
L’escala ideal per a un augment impositiu sobre els combustibles fòssils seria la supranacional. A escala mundial, una opció seria l’anomenat impost ‘Daly-Correa’ [7], un impost sobre les exportacions de petroli de l’OPEP, els ingressos del qual podrien ser administrats pel Fons de Desenvolupament de l’OPEP. A nivell de la UE, ens enfrontem a un enorme problema de governança: es requereix la unanimitat en les decisions sobre impostos… Com pot ser considerada la UE un mercat únic sense un únic sistema impositiu? Així doncs, haurem de seguir confiant en la revisió llargament esperada de la Directiva sobre la fiscalitat de l’Energia de 2003 [8].
En aquest context, els avenços a nivell nacional continuen sent l’opció més prometedora a curt termini, si bé la qüestió dels possibles impactes sobre la competitivitat de les empreses ha de rebre més atenció en aquesta escala. De la mateixa manera, cal adoptar diverses precaucions des d’un punt de vista social, minimitzant el risc de pobresa energètica. Tanmateix, adreçar les externalitats i les ineficiències mitjançant un augment dels impostos als combustibles fòssils no només és raonable des d’un punt de vista ambiental, sinó que també té tot el sentit des d’un punt de vista purament econòmic.
Referències
[1] van den Bergh, J.C.J.M. The GDP paradox. Journal of Economic Psychology 30 (2009) 117–135. http://web.pdx.edu/~kub/publicfiles/MeasuringWellBeing/van%20den%20Bergh_2009%20GDP%20Paradox.pdf
[2] Beyond GDP. Measuring progress, true wealth, and the well-being of nations. http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/index_en.html
[3] OECD. Effective Carbon Rates on Energy. OECD & Selected Partner Economies. 2015. http://www.oecd.org/tax/tax-policy/effective-carbon-rates-on-energy.pdf
[4] Elliott, L. Climate change disaster is biggest threat to global economy in 2016, say experts. 14 January 2016. http://www.theguardian.com/business/2016/jan/14/climate-change-disaster-is-biggest-threat-to-global-economy-in-2016-say-experts
[5] The Guardian. Recession, retrenchment, revolution? Impact of low crude prices on oil powers. 30 December 2015. http://www.theguardian.com/business/2015/dec/30/oil-iran-saudi-arabia-russia-venezuela-nigeria-libya
[6] Evans, S. Oil below $30: what does it mean for action on climate change? Carbon Brief. 18 January 2016. http://www.carbonbrief.org/oil-below-30-what-does-it-mean-for-action-on-climate-change
[7] Daly, H. The Daly-Correa Tax: Background and Explanation, Center for the Advancement of the Steady State Economy. http://steadystate.org/the-daly-correa-tax-background-and-explanation
[8] European Commission, Excise Duties: Energy Tax Proposal. http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/energy_tax_proposal/index_en.htm
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]IGNASI PUIG VENTOSA (ENT)
No hay consenso entre los expertos sobre las causas, pero el hecho es que el precio del petróleo está cayendo hasta un nivel récord. Mientras algunos economistas sostienen que esto es bueno para la economía, yo ciertamente pienso que no lo es, especialmente si una economía sólida es entendida como aquella que tiene por objeto el bienestar sostenible de los ciudadanos en vez de maximizar a corto plazo algunos indicadores macroeconómicos mal concebidos, como el PIB [1, 2].
Aunque la bajada del precio del petróleo puede favorecer el crecimiento económico a corto plazo –da igual si esto tiene que ver o no con el bienestar–, también puede:
– Poner en peligro las políticas para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero. La OCDE utiliza el valor de 30 € por tonelada de CO2 como un valor límite inferior para la estimación de costes climáticos [3], mientras que otras estimaciones son sensiblemente superiores. ¿Pueden estos costes neutralizar los pretendidos aspectos positivos del crecimiento económico? El Foro Económico Mundial declaró el cambio climático como la mayor amenaza para la economía mundial en 2016 [4].
– Crear un obstáculo a la viabilidad económica de las fuentes de energía renovables, la piedra angular de una transición hacia una economía baja en carbono; posponiendo así los esfuerzos en la transición hacia una economía baja en carbono, posiblemente aumentando sus costes futuros.
Por supuesto, los bajos precios del petróleo también arruinan los presupuestos públicos de países como Rusia o Venezuela [5], que ahora descubren de forma dramática la imprudencia de dedicar los ingresos provenientes de recursos no renovables a financiar el gasto corriente de sus instituciones públicas.
Algunos expertos también ven beneficios para el clima en los bajos precios del petróleo, derivados de la paralización de nuevas inversiones en la industria extractiva o haciendo antieconómica la producción de petróleos no convencionales más contaminantes [6]. Aunque esto demuestra la complejidad de esta cuestión, hay que pensar que –globalmente– precios más bajos conducen a un mayor consumo, con un efecto neto global negativo para el clima.
El momento actual ofrece una oportunidad para aumentar los impuestos sobre la energía y el carbono. Este hecho es necesario (90% de las emisiones de CO2 en la OCDE tienen un precio inferior a 30€/t, y el 70% tienen un precio inferior a 5€/t [3]) y sin embargo se vislumbra como una tarea difícil cuando los precios de la energía son altos. Este incremento ayudaría a estabilizar los precios de los combustibles y la energía, y proporcionaría unos ingresos que potencialmente podrían permitir la reducción de otros impuestos más distorsionantes (como los impuestos sobre el trabajo). ¿No tendría todo el sentido trasladar parte de la presión fiscal sobre el trabajo hacia los combustibles fósiles viendo los actuales problemas de desempleo en muchos países y la magnitud del problema del cambio climático?
La escala ideal para un aumento impositivo sobre los combustibles fósiles sería la supranacional. A escala mundial, una opción sería el llamado impuesto ‘Daly-Correa’ [7], un impuesto sobre las exportaciones de petróleo de la OPEP, cuyos ingresos podrían ser administrados por el Fondo de Desarrollo de la OPEP. A nivel de la UE, nos enfrentamos a un enorme problema de gobernanza: se requiere la unanimidad en las decisiones sobre impuestos… ¿Cómo puede ser considerada la UE un mercado único sin un único sistema impositivo? Así pues, tendremos que seguir confiando en la revisión largamente esperada de la Directiva sobre la fiscalidad de la Energía de 2003 [8].
En este contexto, los avances a nivel nacional siguen siendo la opción más prometedora a corto plazo, si bien la cuestión de los posibles impactos sobre la competitividad de las empresas debe recibir más atención en esta escala. Del mismo modo, es necesario adoptar diversas precauciones desde un punto de vista social, minimizando el riesgo de pobreza energética. Sin embargo, abordar las externalidades y las ineficiencias mediante un aumento de los impuestos a los combustibles fósiles no sólo es razonable desde un punto de vista ambiental, sino que también tiene todo el sentido desde un punto de vista puramente económico.
Referencias
[1] van den Bergh, J.C.J.M. The GDP paradox. Journal of Economic Psychology 30 (2009) 117–135.
http://web.pdx.edu/~kub/publicfiles/MeasuringWellBeing/van%20den%20Bergh_2009%20GDP%20Paradox.pdf
[2] Beyond GDP. Measuring progress, true wealth, and the well-being of nations.
http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/index_en.html
[3] OECD. Effective Carbon Rates on Energy. OECD & Selected Partner Economies. 2015.
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/effective-carbon-rates-on-energy.pdf
[4] Elliott, L. Climate change disaster is biggest threat to global economy in 2016, say experts. 14 January 2016.
http://www.theguardian.com/business/2016/jan/14/climate-change-disaster-is-biggest-threat-to-global-economy-in-2016-say-experts
[5] The Guardian. Recession, retrenchment, revolution? Impact of low crude prices on oil powers. 30 December 2015.
http://www.theguardian.com/business/2015/dec/30/oil-iran-saudi-arabia-russia-venezuela-nigeria-libya
[6] Evans, S. Oil below $30: what does it mean for action on climate change? Carbon Brief. 18 January 2016.
http://www.carbonbrief.org/oil-below-30-what-does-it-mean-for-action-on-climate-change
[7] Daly, H. The Daly-Correa Tax: Background and Explanation, Center for the Advancement of the Steady State Economy.
http://steadystate.org/the-daly-correa-tax-background-and-explanation
[8] European Commission, Excise Duties: Energy Tax Proposal.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/energy_tax_proposal/index_en.htm
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]IGNASI PUIG VENTOSA (ENT)
There is no consensus amongst experts on the causes, but the fact is that oil prices are reaching a record-low price. Whilst some economists claim that this is good for the economy, I certainly think that it isn’t, particularly if a sound economy is understood as that which aims at the sustainable welfare of citizens rather than just at the short-term maximisation of some ill-conceived macroeconomic indicators, such as GDP [1, 2].
Although low oil prices may favour short-term economic growth –no matter if this is any way related to welfare–, they may also:
– Jeopardise policies to minimise emissions of greenhouse gases. The OECD uses the value of 30 € per tonne of CO2 as a lower end estimate of climate costs [3], other estimates being sensibly higher. May these costs outbalance the claimed positive aspects of economic growth? The World Economic Forum declared climate change as being the biggest threat to the global economy in 2016 [4].
– Create a barrier to the economic viability of renewable energy sources, the keystone in a transition towards a low-carbon economy. And thus postponing efforts in the transition towards a low-carbon economy, possibly increasing its future costs.
Of course, low oil prices also ruined the public budgets of countries such as Russia or Venezuela [5], which now dramatically discover how unwise is to dedicate one-off revenues from non-renewable resources to finance the current costs of their public institutions.
Some experts also see climate benefits in low oil prices, derived from new investments in the extractive industry not taking place or making the production of more polluting unconventional oils uneconomical [6]. Although this shows the complexity of this question, one generally should tend to think that lower prices lead to more consumption, with an overall net negative effect of low prices on climate.
Thus, the present moment offers an opportunity to increase taxation on energy and carbon. This is something which definitely needs to be done (90% of CO2 emissions in the OECD are priced below 30 €/t, and 70% are priced at a rate of less than 5 €/t [3]) and which proves a much more difficult mission when energy prices are high. This would help stabilise fuel and energy prices, and would provide a revenue which could potentially allow for the reduction of other more distorting taxes (such as labour taxes). Wouldn’t it be wise to shift tax pressure from labour taxes to fuel taxes given the current unemployment problems in many countries, and the magnitude of the climate change problem?
Increased taxation of fossil fuels would make most sense at a supranational level. At a global scale, an option would be the so-called ‘Daly-Correa Tax’ [7], an OPEC tax on oil exports, whose revenues could be administered by the OPEC Development Fund. At EU level, we face a huge governance problem: unanimity is required when it comes to decisions on taxes… How can the EU be regarded as a single market, without a single tax system? So we will have to keep relying on the long awaited revision of the 2003 Energy Tax Directive [8].
In this context, advances at national level are still the most promising option in the short term, although the question of possible impacts on companies’ competitiveness needs to receive more attention in this case. Similarly, several precautions are needed from a social point of view, minimising the risk of fuel poverty. However, tackling externalities and inefficiencies by increasing fossil fuel taxes is not only reasonable from an environmental perspective, but it also makes most sense from a purely economic perspective.
REFERENCES
[1] van den Bergh, J.C.J.M. The GDP paradox. Journal of Economic Psychology 30 (2009) 117–135. http://web.pdx.edu/~kub/publicfiles/MeasuringWellBeing/van%20den%20Bergh_2009%20GDP%20Paradox.pdf
[2] Beyond GDP. Measuring progress, true wealth, and the well-being of nations. http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/index_en.html
[3] OECD. Effective Carbon Rates on Energy. OECD & Selected Partner Economies. 2015. http://www.oecd.org/tax/tax-policy/effective-carbon-rates-on-energy.pdf
[4] Elliott, L. Climate change disaster is biggest threat to global economy in 2016, say experts. 14 January 2016. http://www.theguardian.com/business/2016/jan/14/climate-change-disaster-is-biggest-threat-to-global-economy-in-2016-say-experts
[5] The Guardian. Recession, retrenchment, revolution? Impact of low crude prices on oil powers. 30 December 2015. http://www.theguardian.com/business/2015/dec/30/oil-iran-saudi-arabia-russia-venezuela-nigeria-libya
[6] Evans, S. Oil below $30: what does it mean for action on climate change? Carbon Brief. 18 January 2016. http://www.carbonbrief.org/oil-below-30-what-does-it-mean-for-action-on-climate-change
[7] Daly, H. The Daly-Correa Tax: Background and Explanation, Center for the Advancement of the Steady State Economy, http://steadystate.org/the-daly-correa-tax-background-and-explanation
[8] European Commission, Excise Duties: Energy Tax Proposal http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/energy_tax_proposal/index_en.htm
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]