Política de privacitat

El responsable d’aquesta web considera com un objectiu bàsic garantir la privadesa i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i de tots els qui es relacionen amb aquesta web i, per aquest motiu, manifesta el màxim compromís de compliment de l’actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa a la protecció i lliure circulació de dades personals (RGPD). Per tant, en la clàusula present es facilita la informació sobre l’ús que farà la societat de les vostres dades personals.

 1. Responsable del tractament

Serveis de Suport a la Gestió SL i la Fundació ENT són els responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es tractin per mitjà d’aquesta pàgina web i els seus subdominis, en els formularis situats en aquests (el ‘lloc web’).

 1. Descripció dels tractaments

A continuació us informem dels tractaments fets per Serveis de Suport a la Gestió SL i la Fundació ENT en relació amb les dades que l’usuari faciliti en algun dels formularis del lloc web.

Per a cadascun especifiquem: la finalitat i la base jurídica del tractament, el termini durant el qual conservarem les vostres dades i, si escau, la possible comunicació de dades a tercers.

    a) Enviament de butlletins d’informació

Tractament de dades per a enviar-vos els butlletins d’informació.

 • Base legal:

Consentiment: tot marcant la casella que hi ha en el formulari corresponent.

 • Termini de conservació:

Fins que no revoqueu el consentiment.

 • Destinataris:

No se cediran les teves dades personals a cap tercer, llevat de les assenyalades en l’últim paràgraf d’aquest apartat i a prestadors de serveis de les comunicacions, per a possibilitar la prestació del servei.

    b) Descàrrega d’informes:

Tractament amb la finalitat de registrar les persones que es descarreguen els nostres treballs (informes, guies, documents, etc.) públics.

 • Base legal:

Consentiment: tot marcant la casella que hi ha en el formulari de contacte.

 • Termini de conservació:

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la què es recapten i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes que se’n derivin de la legislació aplicable.

 • Destinataris:

No se cediran les vostres dades personals a cap tercer.

Us informem, així mateix, que aquest lloc web utilitza galetes (‘cookies’) en la navegació de l’usuari per facilitar la personalització i la comoditat de la navegació. Una galeta és un fragment d’informació enviat des d’un servidor de pàgines web a un navegador que pot ésser retornada pel navegador en posteriors accessos a aquest servidor. Les ‘cookies’ s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

No es preveuen transferències internacionals. Si escau, tan sols se’n podran fer de les vostres dades personals a prestadors de serveis de la societat. Aquests prestadors poden ser situats en estats fora de l’Espai Econòmic Europeu. Quan no s’hagi declarat que compten amb un nivell de protecció equivalent a l’europeu, la societat adoptarà les corresponents clàusules contractuals tipus o exigirà l’adhesió al Privacy Shield.

L’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués esdevenir-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

Us informem que no cedim les vostres dades personals a tercers tret de quan hi hagi una obligació legal (hisenda pública, jutjats i tribunals, forces i cossos de seguretat…) o bé ho indiquem expressament en la descripció inclosa en aquest apartat. D’una altra banda, podran tenir accés a les vostres dades personals els encarregats del tractament de Serveis de Suport a la Gestió SL i la Fundació ENT, és a dir, els prestadors de serveis que hi hagin d’accedir per al desenvolupament de les seves funcions.

 1. Drets que podeu exercir en relació amb les vostres dades personals

En qualsevol moment, i de manera gratuïta, podeu exercir els drets següents:

 • Accedir a les vostres dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les vostres dades quan, entre més motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Obtenir de Serveis de Suport a la Gestió SL i la Fundació ENT la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Serveis de Suport a la Gestió SL i la Fundació ENT deixaràn de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.
 • Revocar els consentiments.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan considereu que Serveis de Suport a la Gestió SL i la Fundació ENT ha vulnerat els drets que us són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Podreu exercir aquests drets mitjançant un escrit a l’adreça següent: carrer Josep Llanza, 1-7 3r 2; codi postal: 08800; localitat: Vilanova i la Geltrú; província: Barcelona. O bé a la següent adreça de correu electrònic: info@ent.cat, informant-nos del dret que desitgeu exercir i incloent-hi les vostres dades identificatives.

 1. Mesures de seguretat

Serveis de Suport a la Gestió SL i la Fundació ENT han aplicat i mantenen els nivells de seguretat exigits pel RGPD per a protegir les dades de caràcter personal dels usuaris enfront de pèrdues fortuïtes i d’accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què són exposades. No obstant això, la transmissió d’informació per mitjà d’internet no és totalment segura; per això, i malgrat que Serveis de Suport a la Gestió SL i la Fundació ENT fan el màxim esforç per a protegir les dades dels usuaris, no pot garantir-ne la seguretat durant el trànsit fins al lloc web. Per tant, tota la informació que faciliteu s’enviarà a compte i risc vostre. Una vegada rebudes les vostres dades, Serveis de Suport a la Gestió SL i la Fundació ENT utilitzarà procediments i funcions de seguretat rigorosos per impedir-hi qualsevol accés no autoritzat. 

 1. Actualització d’aquesta política de privadesa

Serveis de Suport a la Gestió SL i la Fundació ENT es reserven el dret de modificar de manera unilateral aquesta política de privadesa, a conseqüència, entre més circumstàncies, de: (1) canvis en el lloc web; (2) modificacions en els tractaments o finalitats de dades personals; (3) modificacions o novetats legislatives; i (4) l’establiment de nous criteris per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o qualsevol altra autoritat sobre la matèria.

Per això, Serveis de Suport a la Gestió SL i la Fundació ENT recomanen a l’usuari que llegeixi detingudament la política de privadesa vigent en el moment en què accedeixi al lloc web i, en tot cas, abans de registrar-se o  subscriure’s per mitjà d’aquest lloc web.