El passat mes de juliol la Comissió Europea va fer pública la Comunicació anual sobre les possibilitats de pesca per 2018 en virtut de la Política Pesquera Comunitària (PPC). Es tracta d’un document de consulta que informa anualment sobre els progressos realitzats per aconseguir els objectius de la PPC, els canvis en l’estat de les poblacions, l’aplicació progressiva de l’obligació de desembarcament i, entre d’altres, estableix els principis que basaran les propostes de la Comissió relatives a les possibilitats de pesca de les principals espècies comercials de l’Atlàntic Nord-oriental per l’any 2018. Aquesta comunicació obre doncs la fase de consulta pública que anima a la ciutadania a participar per expressar la seva opinió sobre de quina manera s’han de fixar les oportunitats de pesca.
La Fundació ENT, conjuntament amb altres dotze entitats, ha presentat la seva contribució a la comunicació de la Comissió. En aquesta contribució les organitzacions agraeixen els esforços realitzats per la Comissió però, entre d’altres punts de rellevància, les entitats posen en relleu que l’informe presentat descriu un panorama excessivament positiu. En l’Atlàntic Nord-oriental, per exemple, tal i com es mostra en l’annex de l’informe, amb les dades disponibles en 2015 el 41% de les poblacions avaluades en aquest mar continuen sobrepescades. Un fet preocupant tenint en compte que el termini marcat en la PPC obliga a posar fi a la sobrepesca en aigües europees com a molt tard en 2020, és a dir en poc més de dos anys. Abans d’aquesta data, a més, s’ha de garantir la cobertura total de l’obligació de desembarcament, així doncs els reptes continuen sent importants.
Pel que fa la Mediterrània, la Comissió reconeix alts nivells de sobrepesca i la seva voluntat de prestar una atenció especial a aquest mar, ara bé, la Comissió enumera entre els principals problemes “l’elevat nombre de bucs de pesca artesanal en relació amb els quals els mètodes de control, compliment, supervisió i comunicació de captures (desembarcaments i descarts) són insuficients”. Una afirmació que considerem desafortunada doncs, tot i que som conscients del greu estat d’explotació en el que està sotmès la Mediterrània i la necessitat d’ampliar la informació disponible sobre les dades de captura, la Comissió posa únicament l’accent en aquest punt sobre la flota artesanal, sense esmenar cap de les altres modalitats pesqueres que infringeixen una major pressió sobre els recursos i ecosistemes marins.
Aquesta consulta pública de la Comissió Europea és només l’inici del procés d’establiment de les oportunitats de pesca per 2018. Durant els propers mesos la Comissió proposarà límits de captura específics per a les principals espècies comercials en l’Atlàntic Nord-oriental. Posteriorment, la decisió recaurà sobre el Consell de Ministres de Pesca de la UE que decidirà finalment els límits de pesca. La Fundació ENT seguirà de prop aquestes negociacions per determinar el grau de compliment i aplicació de la PPC.

Nota: Les entitats firmants d’aquesta consulta pública són A.N.A., Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, CREM Cap Blanc, Depana, Ecologistas en Acción, Faunia, Fundació ENT, Fundación Parques Reunidos, Grupu d´Ornitoloxía Mavea, Marefondum, Plataforma “El Chorlitejo”, PROMAR i Zoo Aquarium de Madrid.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Contribució conjunta a la Consulta de la Comissió[/link]El pasado mes de julio la Comisión Europea hizo pública la Comunicación anual sobre las posibilidades de pesca para 2018 en virtud de la Política Pesquera Común (PPC). Se trata de un documento de consulta que informa anualmente sobre los progresos realizados para conseguir los objetivos de la PPC, los cambios en el estado de las poblaciones, la aplicación progresiva de la obligación de desembarque y, entre otros, establece los principios que basarán las propuestas de la Comisión relativas a las posibilidades de pesca de las principales especies comerciales del Atlántico Nororiental para el año 2018. Esta comunicación abre pues la fase de consulta pública que anima a la ciudadanía a participar para expresar su opinión sobre cómo se deben fijar las oportunidades de pesca.
La Fundación ENT, conjuntamente con otras doce entidades, ha presentado su contribución a la comunicación. En esta contribución las organizaciones agradecen los esfuerzos realizados por la Comisión pero, entre otros puntos de relevancia, las entidades ponen de relieve que el informe presentado describe un panorama excesivamente positivo. En el Atlántico Nororiental, por ejemplo, tal y como muestra el anexo del informe, con los datos disponibles en 2015 el 41% de las poblaciones evaluadas en este mar están sobrepescades. Un hecho preocupante teniendo en cuenta que el plazo marcado en la PPC obliga a poner fin a la sobrepesca en aguas europeas como muy tarde en 2020, es decir en poco más de dos años. Antes de esta fecha, además, se ha de garantizar la cobertura total de la obligación de desembarque, por lo que los retos continúan siendo muy importantes.
En cuanto el Mediterráneo, la Comisión reconoce altos niveles de sobrepesca y su voluntad de prestar una atención especial a este mar, ahora bien, la Comisión enumera entre los principales problemas “el elevado número de buques de pesca artesanal, en relación con los cuales los métodos de control, cumplimiento, supervisión y comunicación de capturas (desembarques y descartes) son insuficientes”. Una afirmación que consideramos desafortunada puesto que, aunque somos conscientes del grave estado de explotación en el que está sometido el Mediterráneo y la necesidad de ampliar la información disponible sobre los datos de captura, en este punto la Comisión pone únicamente el acento sobre la flota artesanal, sin mencionar ninguna de las otras modalidades pesqueras que infringen una mayor presión sobre los recursos y ecosistemas marinos.
Esta consulta pública de la Comisión Europea es sólo el inicio del proceso de establecimiento de las oportunidades de pesca para 2018. Durante los próximos meses la Comisión propondrá límites de captura específicos para las principales especies comerciales en el Atlántico Nororiental. Posteriormente, la decisión recaerá sobre el Consejo de Ministros de Pesca de la UE que decidirá finalmente los límites de pesca. La Fundación ENT seguirá de cerca estas negociaciones para determinar el grado de cumplimiento y aplicación de la PPC.

Nota: Las entidades firmantes de esta consulta pública son A.N.A., Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, CREM Cap Blanc, Depana, Ecologistas en Acción, Faunia, Fundació ENT, Fundación Parques Reunidos, Grupu d´Ornitoloxía Mavea, Marefondum, Plataforma “El Chorlitejo”, PROMAR y Zoo Aquarium de Madrid.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Contribución conjunta a la Consulta de la Comisión[/link]