Diferents membres de la Fundació ENT són els formadors del curs online de 20 hores “Fiscalitat ambiental local sobre canvi climàtic: energia i mobilitat sostenible”. Organitzat per la Diputació de Barcelona, s’adreça a tècnics municipals de medi ambient, gestors i coordinadors del Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i el Clima, o altre personal que ha de presentar propostes i documents tècnics vinculats a l’ambientalització de la fiscalitat municipal, com ara, redacció d’ordenances i normatives locals i informació i gestió de taxes de serveis ambientals municipals.
Continguts del curs:

 • La fiscalitat de les administracions públiques locals: marc legal i competencial (europeu, nacional, local), normatives a tenir en compte i com afecten als municipis.
 • L’ambientalització de les ordenances fiscals: criteris i paràmetres per ambientalitzar. Consideracions sobre el procés d’aprovació i sobre la memòria tècnica i econòmica.
 • Ambientalització dels impostos: impost sobre activitats econòmiques, impost sobre construccions, instal·lacions i obres, impost sobre vehicles, etc.
 • Ambientalització de taxes vinculades a ocupació de la via pública, urbanisme, medi natural, etc.
 • La fiscalitat dels residus, el cas dels domicilis i de les activitats econòmiques. Pros i contres de diferents tipus de taxes. Casos pràctics de taxes de residus i de sistemes de PxG
 • Aplicació de la fiscalitat local a d’altres serveis ambientals, i adreçats a col·lectius diversos : ciutadania i sector residencial i activitats econòmiques.
 • Vinculació entre criteris ambientals i socials. Aplicació de reduccions fiscals.
 • Exercici pràctic: identificat una ordenança fiscal del propi municipi que desitjaria millorar des d’un punt de vista ambiental. S’analitzarà l’ordenança, es valorarà la viabilitat legal de modificar-la, es formularan propostes d’adaptació, etc.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Diferentes miembros de la Fundació ENT son los formadores del curso online de 20 horas “Fiscalidad ambiental local sobre cambio climático: energía y movilidad sostenible”. Organizado por la Diputació de Barcelona, ​​se dirige a técnicos municipales de medio ambiente, gestores y coordinadores del Pacto de Alcaldes por la Energía Sostenible y el Clima, u otro personal que debe presentar propuestas y documentos técnicos vinculados a la ambientalización de la fiscalidad municipal, tales como, redacción de ordenanzas y normativas locales e información y gestión de tasas de servicios ambientales municipales.
Contenidos del curso:

 • La fiscalidad de las administraciones públicas locales: marco legal y competencial (europeo, nacional, local), normativas a tener en cuenta y cómo afectan a los municipios.
 • La ambientalización de las ordenanzas fiscales: criterios y parámetros para ambientalizarse. Consideraciones sobre el proceso de aprobación y sobre la memoria técnica y económica.
 • Ambientalización de los impuestos: impuesto sobre actividades económicas, impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, impuesto sobre vehículos, etc.
 • Ambientalización de tasas vinculadas a ocupación de la vía pública, urbanismo, medio natural, etc.
 • La fiscalidad de los residuos, el caso de los domicilios y de las actividades económicas. Pros y contras de diferentes tipos de tasas. Casos prácticos de tasas de residuos y de sistemas de PxG
 • Aplicación de la fiscalidad local a otros servicios ambientales, y dirigidos a colectivos diversos: ciudadanía y sector residencial y actividades económicas.
 • Vinculación entre criterios ambientales y sociales. Aplicación de reducciones fiscales.
 • Ejercicio práctico: identificado una ordenanza fiscal del propio municipio que desearía mejorar desde un punto de vista ambiental. Se analizará la ordenanza, se valorará la viabilidad legal de modificarla, se formularán propuestas de adaptación, etc.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]