L’Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) ha concedit a Ignasi Puig (Fundació ENT) el projecte d’investigació “La efectividad de los impuestos sobre la contaminación atmosférica en España”. El projecte realitza un estudi comparatiu dels impostos autonòmics existents a l’Estat, tractant d’analitzar la incidència que hagin pogut tenir. Així mateix, es discuteixen les possibilitats de la seva reforma en base al dret comparat i els límits de la normativa comunitària, la possible generalització d’aquests impostos a altres comunitats autònomes, així com les seves possibilitats d’harmonització.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]El Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) ha concedido a Ignasi Puig (Fundació ENT) el proyecto de investigación “La efectividad de los impuestos sobre la contaminación atmosférica en España”. El proyecto realiza un estudio comparativo de los impuestos autonómicos existentes en el Estado, tratando de analizar la incidencia que hayan podido tener. Asimismo, se discuten las posibilidades de su reforma con base en el derecho comparado y los límites de la normativa comunitaria, la posible generalización de estos impuestos a otras Comunidades Autónomas, así como sus posibilidades de armonización.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]The Institute of Fiscal Studies (Ministry of Finance and Public Administration) has awarded Ignasi Puig (Fundación ENT) the research project “The effectiveness of taxes on air pollution in Spain”. The project is conducting a comparative study of the autonomic taxes that exist in the State, trying to analyze the impact they may have had. Likewise, the possibilities of its reform are discussed based on the comparative law and the limits of the community regulations, the possible generalization of these taxes to other autonomous communities, as well as their possibilities of harmonization.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]