La Fundació ENT i l’Associació de Naturalistes de Girona han estat seleccionades en la convocatòria de Subvencions a associacions i  fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament de projectes d’educació i sensibilització ambiental duts a terme en règim de col·laboració, per realitzar el projecte: “L’economia socioambiental i solidària com a eina de conservació i valoració dels serveis ambientals dels ecosistemes”.
El projecte té com a objectiu posar en valor el vincle entre l’Economia Socioambiental i Solidària (ESAS) i la conservació dels serveis ambientals dels ecosistemes en entorns rurals i naturals. S’analitzaran diverses inicitives de l’ESAS que contribueixen a conservar i posar en valor els serveis ambientals que ofereixen els ecosistemes, fent especial èmfasi en casos en que es generi una sinèrgia entre conservació i protecció dels ecosistemes i manteniment de l’activitat econòmica. La difusió de les experiències seleccionades i el seu vincle amb la conservació del serveis ambientals es realitzarà a partir d’audiovisuals i fitxes de cada experiència, i es difondran a través d’una campanya 2.0 (xarxes socials i blog) pròpia. Per assolir un major impacte i mantenir l’acció de difusió en el futur, el blog i els seus continguts s’allotjarà en un web específic, amb vincles des del web de la Fundació ENT i de l’Associació de Naturalistes de Girona promovent vincles amb entitats que fomenten aquests models econòmics.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]La Fundació ENT y la Associació de Naturalistes de Girona han sido seleccionadas en la convocatoria de subvenciones a asociaciones y fundaciones del tercer sector ambiental de Cataluña para la financiación de proyectos de educación y sensibilización ambiental llevados a cabo en régimen de colaboración, para realizar el proyecto: “La economía socioambiental y solidaria como herramienta de conservación y valoración de los servicios ambientales de los ecosistemas”.
El proyecto tiene como objetivo poner en valor el vínculo entre la Economía Socioambiental y Solidaria (ESAS) y la conservación de los servicios ambientales de los ecosistemas en entornos rurales y naturales. Se analizarán diversas inicitivas de la ESAS que contribuyen a conservar y poner en valor los servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas, haciendo especial énfasis en casos en que se genere una sinergia entre conservación y protección de los ecosistemas y mantenimiento de la actividad económica. La difusión de las experiencias seleccionadas y su vínculo con la conservación de los servicios ambientales se realizará a partir de audiovisuales y fichas de cada experiencia, y se difundirán a través de una campaña 2.0 (redes sociales y blog) propia. Para lograr un mayor impacto y mantener la acción de difusión en el futuro, el blog y sus contenidos se alojará en una web específica, con vínculos desde la web de la Fundació ENT y de la Associació de Naturalistes de Girona promoviendo vínculos con entidades que fomentan estos modelos económicos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]