El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha contractat ENT un projecte per a la millora de l’eina per al càlcul de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) en l’avaluació de plans urbanístics.
El projecte té l’objectiu d’adaptar l’eina d’avaluació d’emissions creada pel propi Departament fa uns anys per a que incorpori nous aspectes (com per exemple l’avaluació de les emissions de les zones industrials i de serveis) i perquè sigui aplicable també al planejament derivat (PPUs i PMUs). El resultat del projecte serà una nova eina d’avaluació d’emissions que es posarà a disposició dels equips d’avaluació ambiental de plans urbanístics.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya ha contratado a ENT environment & management un proyecto para la mejora de la herramienta para el cálculo de las emisiones de gasos de efecto invernadero (GEI) en la evaluación de planes urbanísticos.
El proyecto tiene el objetivo de adaptar la herramienta de evaluación de emisiones creada por el propio Departamento hace unos años para que incorpore nuevos aspectos (como por ejemplo la evaluación de las emisiones de las zonas industriales y de servicios) y para que sea aplicable también al planeamiento derivado. El resultado del proyecto será una nueva herramienta de evaluación de emisiones que se pondrá a disposición de los equipos de evaluación ambiental de planes urbanísticos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]