La Fundació ENT, conjuntament amb ACR+, hem guanyat la licitació per a impartir el bloc sobre gestió de residus sòlids municipals en el marc del programa formatiu que la xarxa MedCities oferirà als seus membres en matèria de gestió dels residus municipals, gestió mediambiental, eficiència energètica i mobilitat.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]La Fundació ENT, conjuntamente con ACR+, hemos ganado la licitación para impartir el bloque sobre gestión de residuos sólidos municipales en el marco del programa formativo que la red MedCities ofrecerá a sus miembros en materia de gestión de los residuos municipales, gestión medioambiental, eficiencia energética y movilidad.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]