ENT presenta l’informe “IDENTIFICACIÓ DELS USUARIS EN LA RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS EN CONTEXTOS AMB ALTA DENSITAT DE POBLACIÓ”.
L’informe pretén proporcionar a les autoritats locals, especialment en un context d’alta densitat, més informació sobre aquests sistemes i descriure els passos bàsics necessaris per a la seva implementació. L’informe conté informació detallada de les tecnologies presents al mercat, rangs de costos unitaris, els aspectes a tenir en compte per assolir els objectius de recollida selectiva i reciclatge europeus, així com també set casos d’estudi a nivell català, estatal i internacional.
Aquest informe es va preparar originalment en el marc del projecte europeu “Circular Design. Learning for Innovative Design for Sustainability” (març-juny de 2018) coordinat per la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) sota la supervisió de l’ENT i posteriorment finalitzat i completat per ENT.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Accés a l’informe[/link]ENT presenta el informe “IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPALES EN CONTEXTOS EN ALTA DENSIDAD DE POBLACIÓN”.
El informe pretende proporcionar a las autoridades locales, especialmente en un contexto de alta densidad, más información sobre estos sistemas y describir los pasos básicos necesarios para su implementación. El informe contiene información detallada de las tecnologías presentes en el mercado, rangos de costos unitarios, los aspectos a tener en cuenta para alcanzar los objetivos de recogida selectiva y reciclaje europeos, así como también siete casos de estudio a nivel catalán, estatal e internacional .
Este informe se preparó originalmente en el marco del proyecto europeo “Circular Design. Learning for Innovative Design for Sustainability “(marzo-junio de 2018) coordinado por la UPC (Universidad Politécnica de Cataluña) bajo la supervisión del ENT y posteriormente finalizado y completado por ENT.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Acceso al informe[/link]ENT presents the report “USER IDENTIFICATION FOR MUNICIPAL WASTE COLLECTION IN HIGH-DENSITY CONTEXTS”.
This report, prepared in collaboration with the Politechnical University of Catalonia (UPC), aims to provide Local Authorities, particularly in a high-density context, with information about user identification systems for waste collection and to describe the basic steps needed for their implementation. The report contains detailed information on the technologies present in the market, unit cost ranges, the aspects to be considered to achieve the European objectives of selective waste collection and recycling, as well as seven cases studies.
This report was originally prepared in the framework of the “Circular Design. Learning for Innovative Design for Sustainability” European Project (March-June 2018) coordinated by the UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) under the supervision of ENT, and later finalised and completed by ENT.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to the report[/link]