Sustainable Water Resources Management ha publicat l’article “Effects of the hydraulic infrastructure on economic growth: evidence from Catalonia” de Jaume Freire i Ignasi Puig (ENT).
L’article parla sobre els efectes positius que les infraestructures públiques tenen sobre la productivitat laboral i el creixement. No obstant això, diferents tipus d’infraestructura produeixen efectes de diferents magnituds. Aquest article conté una anàlisi de les infraestructures hidràuliques i les inversions a Catalunya i proporciona evidència empírica del seu efecte sobre la productivitat i el creixement. També compara la magnitud d’aquest efecte amb la magnitud d’altres tipus d’infraestructura pública i privada. La investigació mostra que les infraestructures hidràuliques i les inversions tenen un efecte positiu i significatiu sobre el creixement econòmic. No obstant això, aquest efecte pot ser més baix que el que resulta d’altres infraestructures públiques o privades.
Aquí teniu la referència bibliogràfica:
Freire-González, J., Puig-Ventosa, I. (2016) Effects of the hydraulic infrastructure on economic growth: evidence from Catalonia. Sustainable Water Resources Management, 2:199-206
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Accés a l’article[/link] [link]Article en pdf[/link]Sustainable Water Resources Management ha publicado el artículo “Effects of the Hydraulic infrastructure on economic growth: evidence from Catalonia” de Jaume Freire e Ignasi Puig (ENT).
El artículo habla sobre los efectos positivos que las infraestructuras públicas tienen sobre la productividad laboral y el crecimiento. Sin embargo, diferentes tipos de infraestructura producen efectos de diferentes magnitudes. Este artículo contiene un análisis de las infraestructuras hidráulicas y las inversiones en Cataluña y proporciona evidencia empírica de su efecto sobre la productividad y el crecimiento. También compara la magnitud de este efecto con la magnitud de otros tipos de infraestructura pública y privada. La investigación muestra que las infraestructuras hidráulicas y las inversiones tienen un efecto positivo y significativo sobre el crecimiento económico. Sin embargo, este efecto puede ser más bajo que el que resulta de otras infraestructuras públicas o privadas.
Aquí tenéis la referencia bibliográfica:
Freire-González, J., Puig-Ventosa, I. (2016) Effects of the hydraulic infrastructure on economic growth: evidence from Catalonia. Sustainable Water Resources Management, 2:199-206
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Acceso al artículo[/link] [link]Artúculo en pdf[/link]Sustainable Water Resources Management has published the article “Effects of the hydraulic infrastructure on economic growth: evidence from Catalonia”, by Jaume Freire and Ignasi Puig (ENT) .
The article discusses the effects of the public infrastructure on labour productivity and growth. However, different types of infrastructure produce different magnitudes of effects. This article contains an analysis of the stock of hydraulic capital and investments in Catalonia and provides empirical evidence of its effect on productivity and growth. It also compares the magnitude of this effect with the magnitude of other types of public and private capital. The research shows that hydraulic capital and investments have a positive and significant effect on economic growth. However, this effect may be lower than that resulting from other forms of public or private capital.
Bibliographical reference:
Freire-González, J., Puig-Ventosa, I. (2016) Effects of the hydraulic infrastructure on economic growth: evidence from Catalonia. Sustainable Water Resources Management, DOI 10.1007/s40899-016-0052-9
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to the article[/link] [link]Article pdf[/link]