La revista Equipamiento y Servicios Municipales. Revista de Urbanismo y Medio Ambiente ha publicat un article d’Ignasi Puig i Sergio Sastre (ENT) titulat “Las tasas de residuos en España”. L’article forma part del número 180 de la revista, corresponent al segon trimestre de 2017.
Una correcta gestió dels residus municipals ha de tractar d’evitar els seus impactes ambientals, socials i econòmics associats. Així, des de la Unió Europea s’ha desenvolupat normativa amb objectius vinculants per a la gestió de residus municipals com la Directiva Marc de Residus (2008/92 / CE) i la Directiva d’Abocament (1999/31 / CE), que marquen els criteris (p.e. el principi “qui contamina paga”), prioritats (a través de la jerarquia de residus) i resultats a assolir en matèria de gestió de residus municipals.
Els municipis juguen un paper central en la consecució d’aquests objectius per al que hauran d’utilitzar totes les eines al seu abast, entre d’altres, els instruments econòmics i fiscals. D’entre aquestes eines, les taxes de recollida i / o tractament de residus (TR d’ara endavant) són una peça crucial. D’una banda, perquè aporten una contribució econòmica substancial per a la realització d’un servei de prestació obligatòria i de gran rellevància per al benestar dels ciutadans. De l’altra, perquè la seva regulació mitjançant ordenances fiscals gaudeix de flexibilitat suficient per crear incentius i millorar l’eficiència econòmica en la gestió de residus.
No obstant això, per a posar en joc tot el seu potencial, l’articulació de les TR ha d’anar de la mà d’una bona diagnosi de partida. El present treball pretén contribuir a aquest fi, que fins ara a Espanya només havia estat abordat a escala autonòmica (Berbel et al. 2000; Puig Ventosa i Font Vivanco 2011).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’article (pàg. 10-15)[/link]La revista Equipamiento y Servicios Municipales. Revista de Urbanismo y Medio Ambiente ha publicado un artículo de Ignasi Puig y Sergio Sastre (ENT) titulado “Las tasas de residuos en España”. El artículo forma parte del número 180 de la revista, correspondiente al segundo trimestre de 2017.
Una correcta gestión de los residuos municipales debe tratar de evitar sus impactos ambientales, sociales y económicos asociados. Así, desde la Unión Europea se ha desarrollado normativa con objetivos vinculantes para la gestión de residuos municipales como la Directiva Marco de Residuos (2008/92/CE) y la Directiva de Vertido (1999/31/CE), que marcan los criterios (p.e. el principio “quien contamina paga”), prioridades (a través de la jerarquía de residuos) y resultados a conseguir en materia de gestión de residuos municipales.
Los municipios juegan un papel central en la consecución de estos objetivos para lo que deberán utilizar todas las herramientas a su alcance, entre otras, los instrumentos económicos y fiscales. De entre estas herramientas, las tasas de recogida y/o tratamiento de residuos (TR en adelante) son una pieza crucial. Por un lado, porque aportan una contribución económica sustancial para la realización de un servicio de prestación obligatoria y de gran relevancia para el bienestar de los ciudadanos. Por otro, porque su regulación mediante ordenanzas fiscales goza de flexibilidad suficiente para crear incentivos y mejorar la eficiencia económica en la gestión de residuos.
Sin embargo, para poner en juego todo su potencial, la articulación de las TR debe ir de la mano de una buena diagnosis de partida. El presente trabajo pretende contribuir a este fin, que hasta ahora en España solo había sido abordado a escala autonómica (Berbel et al. 2000; Puig Ventosa y Font Vivanco 2011).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al artículo (pág. 10-15)[/link]