Ignasi Puig (ENT) és un dels autors de l’article “Subsidios a los combustibles fósiles en Ecuador: Diagnosis y Opciones para su Progresiva Reducción” que recentment ha publicat la Revista Iberoamericana de Economía Ecológica.
El 82% de la matriu energètica de l’Equador es suporta en el consum de derivats de petroli, com dièsel, gasolina i GLP. No obstant això, Equador figura internacionalment com un dels països amb més subsidis als combustibles, consignant major percentatge a aquests subsidis que a educació i salut. El subsidi als combustibles a Equador demanda a l’any més de 3 mil milions de dòlars, equivalents al 17% del pressupost general de l’estat (PGE).
L’article caracteritza la matriu energètica de l’Equador i la magnitud dels subsidis. El derivat de petroli més subsidiat a Equador és el dièsel. El preu d’aquest producte al país és aproximadament el 50% del seu cost en el mercat internacional. Així mateix, caracteritza les principals problemàtiques associades a aquests subsidis. A més del cost pressupostari i dels impactes ambientals derivats d’un major consum, els baixos preus de venda dels hidrocarburs amb relació als mercats internacionals produeixen desviament de productes cap a les fronteres, representant per a Equador una pèrdua econòmica significativa.
Comptar amb una fiscalitat social i ambientalment justa descoratjaria l’ús abusiu de recursos naturals i fomentaria la recaptació de recursos que podrien destinar-se al finançament de programes socials, ambientals i impulsar el desenvolupament de tecnologies netes.
Sobre allò analitzat, es presenten propostes que possibilitin la reducció de subsidis als combustibles fòssils, minimitzant els efectes sobre els sectors socials que depenen d’aquests subsidis.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[link]Accés a l’article[/link]Ignasi Puig (ENT) es uno de los autores del artículo “Subsidios a los combustibles fósiles en Ecuador: Diagnosis y Opciones para super Progresiva Reducción” que recientemente ha publicado la Revista Iberoamericana de Economía Ecológica.
El 82% de la matriz energética del Ecuador se soporta en el consumo de derivados de petróleo, como diésel, gasolina y GLP. Sin embargo, Ecuador figura internacionalmente como uno de los países con mayores subsidios a los combustibles, consignando mayor porcentaje a estos subsidios que a educación y salud. El subsidio a los combustibles en Ecuador, demanda al año más de 3 mil millones de dólares, equivalentes al 17% del presupuesto general del estado (PGE).
El artículo caracteriza la matriz energética de Ecuador y la magnitud de los subsidios. El derivado de petróleo más subsidiado en Ecuador es el diésel. El precio de este producto en el país es aproximadamente el 50% de su costo en el mercado internacional. Asimismo, caracteriza las principales problemáticas asociadas a estos subsidios. Además del coste presupuestario y de los impactos ambientales derivados de un mayor consumo, los bajos precios de venta de los hidrocarburos con relación a los mercados internacionales producen desvío de productos hacia las fronteras, representando para Ecuador una pérdida económica significativa.
Contar con una tributación social y ambientalmente justa desalentaría el uso abusivo de recursos naturales y fomentaría la recaudación de recursos que podrían destinarse a la financiación de programas sociales, ambientales e impulsar el desarrollo de tecnologías limpias.
Sobre lo analizado, se presentan propuestas que posibiliten la reducción de subsidios a los combustibles fósiles, minimizando los efectos sobre los sectores sociales que dependen de estos subsidios.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Acceso al artículo[/link]