El portal “BioEnergy Consult. Powering Clean Energy Future” ha publicat l’article d’Ignasi Puig (ENT) titulat “Plastic Wastes and Role of EPR”.
En només unes dècades, els plàstics s’han tornat omnipresents en la nostra societat. Però, malauradament, les conseqüències del seu ús duren molt més que la seva vida útil. Tots som conscients de la seva aclaparadora dispersió en els nostres paisatges. La situació als oceans no és millor.
En primer lloc, és clar que la indústria està assumint molt poca responsabilitat i que les administracions públiques són còmplices d’això. La responsabilitat estesa del productor (abreujada com EPR) només afecta, i només parcialment, als plàstics utilitzats com a envasos lleugers, en vehicles, en pneumàtics o com a part d’equips elèctrics i electrònics, no dels altres. A més, els nivells de reciclatge no són prou alts, com a resultat de sistemes de recollida separats deficients i instal·lacions de tractament ineficients. Com a conseqüència, la societat ha d’enfrontar no només els problemes creats per aquells materials que no es reciclen, sinó que també ha d’assumir una alta proporció dels costos de la seva gestió com a deixalles.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’article[/link]El portal “BioEnergy Consult. Powering Clean Energy Future” ha publicado el artículo de Ignasi Puig (ENT) titulado “Plastic Wastes and Role of EPR”.
En solo unas décadas, los plásticos se han vuelto omnipresentes en nuestra sociedad. Pero, desafortunadamente, las consecuencias de su uso duran mucho más que su vida útil. Todos somos conscientes de su abrumadora dispersión en nuestros paisajes. La situación en los océanos no es mejor.
En primer lugar, está claro que la industria está asumiendo muy poca responsabilidad y que las Administraciones Públicas son cómplices de esto. La responsabilidad extendida del productor (abreviada como EPR) solo afecta, y solo parcialmente, a los plásticos utilizados como envases ligeros, en vehículos, en neumáticos o como parte de equipos eléctricos y electrónicos, no de los demás. Además, los niveles de reciclaje no son lo suficientemente altos, como resultado de sistemas de recolección separados deficientes e instalaciones de tratamiento ineficientes. Como consecuencia, la sociedad debe enfrentar no solo los problemas creados por aquellos materiales que no se reciclan, sino que también debe asumir una alta proporción de los costos de su gestión como desechos.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al artículo[/link]The website “BioEnergy Consult. Powering Clean Energy Future” has published the article by Ignasi Puig (ENT) entitled “Plastic Wastes and Role of EPR”.
In just a few decades plastics have become omnipresent in our society. But, unfortunately, the consequences of their use last far beyond their useful lifetime. Everyone is aware of their overwhelming dispersion in our landscapes. The situation in the oceans is not better.
First of all, it is clear that the industry is assuming very little responsibility, and that Public Administrations are complicit with this. Extended producer responsibility (abbreviated as EPR) only affects –and only partially– those plastics used as light packaging, in vehicles, in tyres or as part of electric and electronic equipment, not any of the others. Also, recycling levels are not sufficiently high, as a result of poor separate collection systems and inefficient treatment facilities. As a consequence, society has to face not only the problems created by those materials which are not recycled, but also has to assume a high share of the costs of managing them as waste.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to the article[/link]