La revista tècnica de medi ambient RETEMA publica en el seu número 232 (juliol-agost 2021) l’article titulat “La fiscalidad en el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados”. L’autor és Ignasi Puig Ventosa (ENT), que en l’article analitza les previsions en matèria de fiscalitat incloses en el Projecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats: un impost sobre l’abocament i incineració de residus, un impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables i algunes reformes en la regulació sobre taxes de residus. L’article inclou una discussió d’aquestes mesures i algunes idees per a la seva millora..