Avui s’ha publicat un nou article de Sergio Sastre i Ignasi Puig (ENT) titulat “Impost a l’abocament de residus a Espanya: un pas necessari per complir amb la normativa europea de reciclatge el 2020”. L’article ha estat publicat al portal LIR, Laboratorio de Ideas sobre Residuos.
Els impostos sobre l’abocament són clau per a la implementació de dos principis bàsics en gestió de residus: el principi “qui contamina paga” i la jerarquia de residus. Aquests impostos, de comuna aplicació en altres estats membres de la Unió Europea, no han estat encara posats en pràctica a escala estatal a Espanya. Aquesta llacuna fiscal que suposa l’absència d’un impost estatal a l’abocament ha estat abordada de manera individual per nou Comunitats Autònomes fins ara, que ha resultat en un conjunt de tributs de caràcter poc homogeni pel que fa als fluxos coberts i els tipus aplicats, que a més se situen en nivells sensiblement inferiors als de la majoria de països europeus. Un impost estatal a l’abocament seria fonamental per assolir els objectius europeus de reciclatge (50%) el 2020. A més donaria suport significativament la implementació de la jerarquia de residus i seria un mecanisme efectiu per traslladar el cost de la contaminació als seus responsables.
El Laboratorio de Ideas sobre Residuos (LIR) és una iniciativa fruit de la inquietud d’alguns professionals relacionats amb el sector. Es tracta d’un grup multidisciplinari procedent del món de l’empresa, el sector TIC, la formació i la informació, sempre en l’àmbit del medi ambient, i especialment de la gestió dels residus. LIR es configura com un lloc de trobada per fomentar la reflexió, el debat i la formació al voltant d’aquest sector.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’article[/link]Hoy se ha publicado un nuevo artículo de Sergio Sastre e Ignasi Puig (ENT) titulado “Impuesto al vertido de residuos en España: un paso necesario para cumplir con la normativa europea de reciclaje en 2020″. El artículo ha sido publicado en el portal LIR, Laboratorio de Ideas sobre Residuos.
Los impuestos sobre el vertido son clave para la implementación de dos principios básicos en gestión de residuos: el principio “quien contamina paga” y la jerarquía de residuos. Estos impuestos, de común aplicación en otros Estados Miembros de la Unión Europea, no han sido aún puestos en práctica a escala estatal en España. Esta laguna fiscal que supone la ausencia de un impuesto estatal al vertido ha sido abordada de manera individual por nueve Comunidades Autónomas hasta ahora, que ha resultado en un conjunto de tributos de carácter poco homogéneo en cuanto a los flujos cubiertos y los tipos aplicados, que además se sitúan en niveles sensiblemente inferiores a los de la mayoría de países europeos. Un impuesto estatal al vertido sería fundamental para alcanzar los objetivos europeos de reciclaje (50%) en 2020. Además apoyaría significativamente la implementación de la jerarquía de residuos y sería un mecanismo efectivo para trasladar el coste de la contaminación a sus responsables.
El Laboratorio de Ideas sobre Residuos (LIR) es una iniciativa fruto de la inquietud de algunos profesionales relacionados con el sector. Se trata de un grupo multidisciplinar procedente del mundo de la empresa, el sector TIC, la formación y la información, siempre en el ámbito del medio ambiente, y especialmente de la gestión de los residuos. LIR se configura como un lugar de encuentro para fomentar la reflexión, el debate y la formación en torno a este sector.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al artículo[/link]