“‘Mind the gap’: un modelo para el seguimiento de los objetivos europeos de reciclaje aplicado a las Comunidades Autónomas españolas”, aquest és el títol del nou article de Sergio Sastre i Ignasi Puig (ENT) a la revista RETEMA d’aquest passat mes d’agost.
Els objectius de preparació per a la reutilització i reciclatge han resultat un estímul positiu per a la gestió de residus municipals a la Unió Europea (UE). Aquests objectius, mesurats com un percentatge dels materials reciclats i compostats sobre els residus generats, avalua el funcionament dels sistemes de recollida i tractament a nivell estatal. Els objectius inclosos en la més recent modificació de la Directiva
Marc de Residus (DMR) estableixen que s’haurà d’aconseguir un 50% el 2020, un 55% el 2025, un 60% el 2030 i un 65% en 2035.
L’objectiu del model “Mind the gap” (MTG) és representar de manera gràfica en quin punt es troba la gestió d’un sistema (país, regió, municipi, etc.), la distància que el separa del compliment de l’objectiu i les diferents alternatives que existeixen per a això.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’article (pàgina 102 en endavant)[/link]“‘Mind the gap’: un modelo para el seguimiento de los objetivos europeos de reciclaje aplicado a las Comunidades Autónomas españolas”, este es el título del nuevo artículo de Sergio Sastre e Ignasi Puig (ENT) en la revista RETEMA de este pasado mes de agosto.
Los objetivos de preparación para la reutilización y reciclaje han resultado un estímulo positivo para la gestión de residuos municipales en la Unión Europea (UE). Estos objetivos, medidos como un porcentaje de los materiales reciclados y compostados sobre los residuos generados, evalúa el funcionamiento de los sistemas de recogida y tratamiento a nivel estatal. Los objetivos incluidos en la más reciente modificación de la Directiva
Marco de Residuos (DMR) establecen que se deberá alcanzar un 50% en 2020, un 55% en 2025, un 60% en 2030 y un 65% en 2035.
El objetivo del modelo “Mind the gap” (MTG) es representar de manera gráfica en qué punto se encuentra la gestión de un sistema (país, región, municipio, etc.), la distancia que lo separa del cumplimiento del objetivo y las diferentes alternativas que existen para ello.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al artículo (página 102 en adelante)[/link]