Nou article a la revista “Equipamiento y Servicios Municipales” d’Ignasi Puig, Maria Calaf i Antoni Llabrés (ENT) sobre models d’identificació dels usuaris en la recollida de residus municipals en contextos d’alta densitat.
La gestió de residus municipals s’enfronta objectius ambiciosos de prevenció i separació en origen, derivats de la legislació emergent.
Nombroses experiències demostren que els sistemes d’identificació de l’usuari poden contribuir a aquests objectius. Aquesta identificació pot ser aplicada fàcilment en contextos de baixa densitat de població usant un sistema de recollida porta a porta. A Espanya ja hi ha al voltant de 300 municipis amb aquest model, amb resultats de recollida selectiva molt per sobre de la mitjana.
En canvi, en contextos d’alta densitat, quan es valori que la recollida porta a porta no és viable i es persisteixi en l’ús de contenidors d’ús col·lectiu, la pèrdua d’anonimat passa per la implementació de tecnologia per a la identificació de l’usuari en els propis contenidors.
En aquest article es mostra una síntesi sobre aquests sistemes, així com una breu descripció dels aspectes tècnics a considerar per les entitats locals en la seva implementació.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’article (pàgina 50)[/link]Nuevo artículo en la revista “Equipamiento y Servicios Municipales” de Ignasi Puig, Maria Calaf y Antoni Llabrés (ENT) sobre modelos de identificación de los usuarios en la recogida de residuos municipales en contextos de alta densidad. 
La gestión de residuos municipales enfrenta objetivos ambiciosos de prevención y separación en origen, derivados de la legislación emergente.
Numerosas experiencias demuestran que los sistemas de identificación del usuario pueden contribuir a estosobjetivos. Esta identificación puede ser aplicada fácilmente en contextos de baja densidad de población usando un sistema de recogida puerta a puerta. En España ya hay alrededor de  300 municipios con este modelo, con resultados de recogida selectiva muy por encima de la media.
En cambio, en contextos de alta densidad, cuando se valore que la recogida puerta a puerta no es viable y se persista en el uso de contenedores de uso colectivo, la pérdida de anonimato pasa por la implementación de tecnología para la identificación del usuario en los propios contenedores.
En este artículo se muestra una síntesis sobre estos sistemas, así como una breve descripción de los aspectos técnicos a considerar por las Entidades Locales en su implementación.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al artículo (página 50)[/link]