L’article “A waste lexicon to negotiate extended producer responsibility in free trade agreements” de J.M. Torrente, Rosaria Chifari (ENT), M. Giampietro, M. Rippa i S. Bukkens ha estat publicat a la revista Resources, Conservation and Recycling.
Les economies en desenvolupament depenen en gran mesura de béns de consum importats de les indústries manufactureres de les economies industrialitzades a través d’acords de lliure comerç.
Després de l’consum, els béns acaben en els fluxos de residus locals i es dipositen en abocadors a causa dels sistemes de gestió de residus poc desenvolupats.
Aquest document proposa una metodologia per estendre la responsabilitat als fabricants dels països exportadors per a l’eliminació indirecta de residus en els països en desenvolupament a través de productes importats.
Estableix una relació funcional entre el pes i el volum dels béns importats i el flux de residus sòlids municipals locals derivats del seu consum, adaptant els conceptes de reciclatge de subproductes i coproductes a el flux de residus sòlids municipals derivats de el sector domèstic.
Es formalitza un lèxic per conceptualitzar un sistema d’informació de responsabilitat estesa de l’productor que opera a nivell global entre els països exportadors i importadors. Aquest sistema EPR i) determina els atributs de reciclabilitat, reutilització i tractabilitat dels béns importats en funció de les seves parts constitutives (paquet primari o producte), així com el valor de l’material segons el valor net en el mercat mundial de residus i la destinació final un cop consumit, ii) defineix condicions específiques pel que fa a el valor dels materials dels béns i la configuració estructural de les seves parts constitutives per a la seva inclusió en les clàusules del Tractat de Lliure Comerç, i iii) verifica el compliment d’aquestes condicions proposades . La metodologia proposada va ser validada amb un estudi de cas a Panamà.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’article[/link]El artículo “A waste lexicon to negotiate extended producer responsibility in free trade agreements” de J.M. Torrente, Rosaria Chifari (ENT), M. Giampietro, M. Rippa y S. Bukkens ha sido publicado en la revista Resources, Conservation and Recycling.
Las economías en desarrollo dependen en gran medida de bienes de consumo importados de las industrias manufactureras de las economías industrializadas a través de acuerdos de libre comercio.
Después del consumo, los bienes terminan en los flujos de residuos locales y se depositan en vertederos debido a los sistemas de gestión de residuos poco desarrollados.
Este documento propone una metodología para extender la responsabilidad a los fabricantes de los países exportadores para la eliminación indirecta de residuos en los países en desarrollo a través de productos importados.
Establece una relación funcional entre el peso y el volumen de los bienes importados y el flujo de residuos sólidos municipales locales derivados de su consumo, adaptando los conceptos de reciclaje de subproductos y coproductos al flujo de residuos sólidos municipales derivados del sector doméstico.
Se formaliza un léxico para conceptualizar un sistema de información de responsabilidad extendida del productor que opera a nivel global entre los países exportadores e importadores. Este sistema EPR i) determina los atributos de reciclabilidad, reutilización y tratabilidad de los bienes importados en función de sus partes constitutivas (paquete primario o producto), así como el valor del material según el valor neto en el mercado mundial de residuos y el destino final una vez consumido, ii) define condiciones específicas con respecto al valor de los materiales de los bienes y la configuración estructural de sus partes constitutivas para su inclusión en las cláusulas del Tratado de Libre Comercio, y iii) verifica el cumplimiento de estas condiciones propuestas. La metodología propuesta fue validada con un estudio de caso en Panamá.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al artículo[/link]The article “A waste lexicon to negotiate extended producer responsibility in free trade agreements” by J.M. Torrente, Rosaria Chifari (ENT), M. Rippa, S. Bukkens and M. Giampietro has been published in Resources, Conservation and Recycling.

Developing economies largely rely on imported consumer goods from the manufacturing industries of industrialized economies through free-trade agreements.

After consumption, goods end-up in local waste streams and landfilled because of poorly developed waste management systems.

This paper proposes a methodology to extend responsibility to exporting country manufacturers for indirect waste disposal in developing countries through imported goods.

It establishes a functional relationship between the weight and volume of the imported goods and the local municipal solid waste stream derived from their consumption, by adapting the recycling concepts of by-product and co-product to the municipal solid waste stream derived from the household sector.

A lexicon is formalized to conceptualize an extended-producer-responsibility information system operating at the global level between exporting and importing countries. This EPR system i) determines the recyclability, reusability and treatability attributes of imported goods based on their constitutive parts (primary package or product), as well as the material value as per the net value in the global waste market and final destination once consumed, ii) defines specific conditions regarding the goods´ materials value and structural configuration of their constitutive parts for inclusion in Free-Trade Agreement clauses, and iii) checks for the fulfilment of these proposed conditions.

The proposed methodology was validated with a case study on Panama. It was found that 24%(w/w)-34.5%(v/v) of valued materials derived from goods imported in Panama through FTAs could be exported back to the country of origin, 18%(w/w)-2.8%(v/v) could be locally reused, and 58%(w/w)-62.5%(v/v) locally valorized. Only 16% (w/w)-16%(v/v) would have to be landfilled.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to the article[/link]