Maria Mestre | ENT
En els darrers anys la problemàtica del malbaratament alimentari ha pres molta rellevància tant a nivell institucional com a nivell de consciència ciutadana. Diferents estudis han anat posant de relleu la seva magnitud, el darrer –encarregat per la Comissió Europea [1]– estima el malbaratament en 173 kg per habitant a l’any, fet que representa el 20% de la producció total d’aliments.
Les causes són tan complexes i transversals com el propi sistema alimentari; des de la producció fins al consum, aspectes econòmics, sociològics, dinàmiques de mercat que deslliguen l’oferta de la demanda, etc. Una complexitat que requereix necessàriament d’un enfocament transversal.
En aquest context, des de la Fundació ENT publiquem l’informe “Possibilitats normatives i fiscals per prevenir el malbaratament alimentari a Catalunya”, el qual té per objectiu identificar les principals barreres i oportunitats per a la prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya des del punt de vista normatiu i fiscal, a nivell autonòmic i local. Les propostes parteixen del marc normatiu i competències autonòmiques actuals, i en la majoria dels casos busquen modificar-lo amb l’objectiu d’afavorir la prevenció del malbaratament alimentari. En d’altres casos es proposa la creació de nous instruments normatius o fiscals.
Es defineix el malbaratament alimentari com “qualsevol part comestible d’un producte o part d’ell, cultivat, recollit o processat per al consum humà que hagués pogut ser ingerit, o ingerit amb una major qualitat, i que finalment és gestionat com a residu o destinat a un ús no alimentari. Aquesta definició ens permet abordar la problemàtica diferenciant pèrdues de malbaratament (pèrdues evitables), no incloent les parts no comestibles dels aliments i incloent la pèrdua de qualitat dels aliments. La definició considera els residus alimentaris generats en l’àmbit agrícola, fet que permet també incloure totes aquelles mesures que tinguin per objectiu reduir-los.
S’identifiquen els sectors agroalimentari, pesca, residus, sanitat alimentària i consum com a principals sectors que poden tenir incidència sobre el malbaratament alimentari i sobre els quals la Generalitat té competències exclusives o compartides. Per cada sector s’han analitzat tant normes amb rang de llei com disposicions reglamentàries de rang jeràrquicament inferior. En el primer cas es tracta de disposicions normatives que repercuteixen en el funcionament de cada actor de la cadena alimentària, i en el segon es tracta sobretot de disposicions que regulen l’atorgament de fons públics a l’agricultura i la pesca. A banda també s’identifiquen diferents possibilitats de promoure la prevenció del malbaratament alimentari mitjançant instruments normatius en l’àmbit municipal.
Introduir línies d’actuació dins el marc normatiu sobre desenvolupament rural especialment dirigides a reduir les necessitats d’intervenció del mercat per donar resposta a situacions d’excés d’oferta, excloure la venda de béns amb data de consum preferent sobrepassada com a infracció en el Codi de consum de Catalunya, regular l’espigolament a Catalunya, introduir deduccions al tram autonòmic de l’IRPF per afavorir l’espigolament o bé promoure la generalització de la canalització de productes “no conformes” (retirats ja sigui per errors a l’etiquetatge o per un defecte a l’envàs) són algunes de les propostes que es desenvolupen.
Les propostes normatives i fiscals són possibilitats vàlides però no definitives ni suficients. Si, com els arqueòlegs, som conscients que els residus són les proves que millor expliquen les societats que els generen, què ens pot explicar trobar-hi menjar en bon estat? Vol dir que vivim en l’abundància, que els recursos són infinits o que el sistema productiu està fallant? Si és evident que l’abundància no és ni de bon tros universal i que els recursos del planeta són finits, segurament deu ser que el sistema alimentari està fallant, tant en les dimensions horitzontals (medi ambient, salut, cultura, patrimoni, ocupació, igualtat, sensibilització, etc.) com en les verticals de la cadena (producció, transformació, emmagatzematge, distribució, transport, consum, prevenció i gestió de residus). Una problemàtica d’arrel profunda i polièdrica.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Maria Mestre | ENT
En los últimos años la problemática del derroche alimentario ha tomado mucha relevancia tanto a nivel institucional como a nivel de conciencia ciudadana. Diferentes estudios han ido poniendo de relieve su magnitud, el último -encargado por la Comisión Europea [1] – estima el desperdicio en 173 kg por habitante al año, lo que representa el 20% de la producción total de alimentos.
Las causas son tan complejas y transversales como el propio sistema alimentario; desde la producción hasta el consumo, aspectos económicos, sociológicos, dinámicas de mercado que desvinculan la oferta de la demanda, etc. Una complejidad que requiere necesariamente de un enfoque transversal.
En este contexto, desde la Fundació ENT publicamos el informe “Posibilidades normativas y fiscales para prevenir el derroche alimentario en Cataluña”, el cual tiene por objetivo identificar las principales barreras y oportunidades para la prevención del derroche alimentario en Cataluña desde el punto de vista normativo y fiscal, a nivel autonómico y local. Las propuestas parten del marco normativo y de las competencias autonómicas actuales, y en la mayoría de los casos buscan modificarlo con el objetivo de favorecer la prevención del derroche alimentario. En otros casos se propone la creación de nuevos instrumentos normativos o fiscales.
Se define el derroche alimentario como “cualquier parte comestible de un producto o parte de él, cultivado, recogido o procesado para el consumo humano que hubiera podido ser ingerido, o ingerido con una mayor calidad, y que finalmente es gestionado como residuo o destinado a un uso no alimentario“. Esta definición nos permite abordar la problemática diferenciando pérdidas de desperdicio (pérdidas evitables), no incluyendo las partes no comestibles de los alimentos e incluyendo la pérdida de calidad de los mismos. La definición considera los residuos alimentarios generados en el ámbito agrícola, lo que permite también incluir todas aquellas medidas que tengan por objetivo reducirlos.
Se identifican los sectores agroalimentario, pesca, residuos, sanidad alimentaria y consumo como principales sectores que pueden tener incidencia sobre el derroche alimentario y sobre los que la Generalitat tiene competencias exclusivas o compartidas. Para cada sector se han analizado tanto normas con rango de ley como disposiciones reglamentarias de rango jerárquicamente inferior. En el primer caso se trata de disposiciones normativas que repercuten en el funcionamiento de cada actor de la cadena alimentaria, y en el segundo se trata sobre todo de disposiciones que regulan el otorgamiento de fondos públicos a la agricultura y la pesca. Aparte también se identifican diferentes posibilidades de promover la prevención del derroche alimentario mediante instrumentos normativos en el ámbito municipal.
Introducir líneas de actuación dentro del marco normativo sobre desarrollo rural especialmente dirigidas a reducir las necesidades de intervención del mercado para dar respuesta a situaciones de exceso de oferta, excluir la venta de bienes con fecha de consumo preferente sobrepasada como infracción en el Código de consumo de Cataluña, regular el rebusco en Cataluña, introducir deducciones en el tramo autonómico del IRPF para favorecer el rebusco o bien promover la generalización de la canalización de productos “no conformes” (retirados ya sea por errores en el etiquetado o por un defecto en el envase) son algunas de las propuestas que se desarrollan.
Las propuestas normativas y fiscales son posibilidades válidas pero no definitivas ni suficientes. Si, como los arqueólogos, somos conscientes de que los residuos son las pruebas que mejor explican las sociedades que los generan, ¿qué nos cuenta comida en buen estado? ¿Quiere decir que vivimos en la abundancia, que los recursos son infinitos o que el sistema productivo está fallando? Si es evidente que la abundancia no es ni mucho menos universal y que los recursos del planeta son finitos, seguramente será que el sistema alimentario está fallando, tanto en las dimensiones horizontales (medio ambiente, salud, cultura, patrimonio, empleo, igualdad, sensibilización, etc.) como en las verticales de la cadena (producción, transformación, almacenamiento, distribución, transporte, consumo, prevención y gestión de residuos). Una problemática de raíz profunda y poliédrica.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Leave a Reply