Ja està disponible l’anàlisi de The Pew sobre els Totals Admissibles de Captura (TAC), és a dir els límits de pesca, per a la majoria de poblacions en l’Atlàntic nord-oriental per a 2019, i que van ser acordats pel Consell de Ministres de Pesca de la UE el passat desembre.
L’anàlisi d’aquest any revela que els Ministres de Pesca de la UE van tornar a acordar molts límits de captura per sobre dels nivells recomanats per l’organisme científic de referència, el Consell Internacional per a l’Exploració del Mar (CIEM). Una decisió que posposa un any més la consecució dels objectius marcats en la Política Pesquera Comuna (PPC), que obliga a acabar amb la sobrepesca com a molt tard el 2020.
Per tot això, i malgrat alguns avanços positius des de 2014, l’informe indica que la Comissió Europea i el Consell de Ministres de Pesca semblen estar implementant amb massa lentitud els requisits de la PPC. Tenint en compte la proximitat amb la data límit de 2020 i que els responsables de la presa de decisions no han avançat de manera progressiva i gradual cap a la consecució de la pesca sostenible, en els propers mesos s’hauran de realitzar passos importants en aquesta direcció. Entre els quals destaquen, l’establiment de tots els TAC conforme a les recomanacions científiques i la implementació efectiva de l’obligació de desembarcament.
Entre d’altres aspectes, l’informe revela que:

 • Els ministres de pesca de la UE han establert el 41% dels TAC per a 2019 per sobre del consell científic. Això és sol una petita reducció respecte al 2018, any en què es van establir el 44% dels TAC per damunt el consell científic.
 • Des de 2014, els ministres de pesca han reduït el número total de TAC que superen la recomanació científica en 17 punts percentuals (21 TAC). No obstant això, aquest ritme de progrés és probablement una sobreestimació, i en qualsevol cas, és massa lent per a posar fi a la sobrepesca en 2020, tal com obliga la PPC.
 • Des de 2017, els ministres de pesca també han eliminat 4 dels 114 TAC del Consell de desembre que disposen d’assessorament científic sobre els límits de captura. Una eliminació que no ajudarà a solucionar la sobrepesca potencial d’aquestes poblacions, ja que les captures dirigides, les captures accidentals i els descartis poden continuar.
 • Els ministres de pesca van revertir alguns dels avanços reeixits l’any passat respecte al número de TAC establerts que no van excedir les recomanacions científiques quan aquests disposaven d’estimacions sobre el rendiment màxim sostenible. Fent un important pas enrere en la sostenibilitat d’algunes poblacions de peixos.
 • Per a cinc dels TAC que disposaven d’una recomanació científica de zero captures, es van acordar ‘TAC de captura accidental’, superant així àmpliament la recomanació del Consell Internacional per a l’Exploració del Mar (CIEM).
 • Si no s’assegura un correcte seguiment, control i compliment de l’obligació de desembarcament, es corre el risc d’augmentar la sobrepesca, especialment aquest any, ja que a partir del 2019 l’obligació de desembarcament s’aplica a totes les espècies amb límits de captura (tret que hi hagi exempcions específiques previstes en els plans de descarti). Un fet que podria augmentar la mortalitat per pesca i les captures per sobre dels nivells recomanats científicament.
 • Per al conjunt de TAC que van superar el consell científic en 2019, ni la Comissió ni cap Estat membre van presentar proves públiques sobre els impactes socioeconòmics que justifiquessin una demora en la consecució dels índexs d’explotació del RMS més enllà del 2015, tal com marca la PPC.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Informe complet[/link]Ya está disponible el análisis de The Pew sobre los Totales Admisibles de Captura (TAC), es decir los límites de pesca, para la mayoría de poblaciones en el Atlántico nororiental para 2019, y que fueron acordados por el Consejo de Ministros de Pesca de la UE el pasado diciembre.
El análisis de este año revela que, de nuevo, los Ministros de Pesca de la UE volvieron a acordar muchos límites de captura por encima de los niveles recomendados por el organismo científico de referencia, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM). Una decisión que retrasa un año más la consecución de los objetivos marcados en la Política Pesquera Común (PPC) que, entre otros, obliga a acabar con la sobrepesca para todas las poblaciones como muy tarde en 2020.
Por todo ello, y a pesar de algunos avances positivos desde 2014, la Comisión Europea y el Consejo de Ministros de Pesca parecen estar implementando con demasiada lentitud los requisitos de la PPC. Teniendo en cuenta que quedan pocos meses para alcanzar la fecha límite de 2020 y que los responsables de la toma de decisiones no han avanzado de manera gradual hacia la consecución de la pesca sostenible, en los próximos meses se deberán realizar pasos importantes para poner fin a la sobrepesca. Entre los cuales, el establecimiento de TAC que no excedan las recomendaciones científicas y la implementación efectiva de la obligación de desembarque.
Entre otros aspectos, el informe revela que:

 • Los ministros de pesca de la UE han establecido el 41% de los TAC para 2019 por encima del consejo científico. Esto es solo una pequeña reducción con respecto al 2018, año en el que se establecieron el 44% de los TAC por encima el consejo científico.
 • Desde 2014, los ministros de pesca han reducido el número total de TAC que superan la recomendación científica en 17 puntos porcentuales (21 TAC). Sin embargo, este ritmo de progreso es probablemente una sobreestimación, y en cualquier caso, es demasiado lento para poner fin a la sobrepesca en 2020, tal y como obliga la PPC.
 • Desde 2017, los ministros de pesca también han eliminado 4 de los 114 TAC del Consejo de diciembre que disponen de asesoramiento científico sobre los límites de captura. Una eliminación que no ayudará a solucionar la sobrepesca potencial de estas poblaciones, ya que las capturas dirigidas, las capturas accidentales y los descartes pueden continuar.
 • Los ministros de pesca revirtieron algunos de los avances logrados el año pasado con respecto al número de TAC establecidos que no excedieron las recomendaciones científicas cuando éstos disponían de estimaciones sobre el rendimiento máximo sostenible. Dando un importante paso atrás con respecto la sostenibilidad de varias poblaciones de peces.
 • Para cinco de los TAC que disponían de una recomendación científica de cero capturas, se acordaron ‘TAC de captura accidental’, superando así ampliamente la recomendación del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM).
 • Sin un correcto seguimiento, control y cumplimiento de la obligación de desembarque, se corre el riesgo de aumentar la sobrepesca, especialmente en 2019, puesto que a partir de este año la obligación de desembarque se aplica a todas las especies con límites de captura (a menos que haya exenciones específicas previstas en los planes de descarte). Un hecho que podría aumentar la mortalidad por pesca y las capturas por encima de los niveles recomendados científicamente.
 • Para el conjunto de TAC que superaron el consejo científico en 2019, ni la Comisión ni ningún Estado miembro presentaron pruebas públicas sobre los impactos socioeconómicos que justificasen una demora en la consecución de los índices de explotación del RMS más allá del 2015, tal y como marca la PPC.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Informe completo[/link]