A l’inici de 2017 ENT iniciarà un nou projecte de recerca europeu H2020 anomenat “Naturvation”. ENT serà un dels socis del consorci liderat per la Universitat de Durham (Anglaterra) i que té per objectiu destapar el potencial de solucions basades en la natura per un desenvolupament urbà sostenible.
Les solucions basades en la naturalesa tenen el potencial de limitar els impactes del canvi climàtic, millorar la biodiversitat i millorar la qualitat del medi ambient alhora que contribueix a l’activitat econòmica i el benestar social. Exemples en aquest sentit són els sostres verds i parcs urbans que limiten la calor, llacunes que emmagatzemen aigua en superfícies permeables o vegetació i jardins per interceptar aigües pluvials. Per desbloquejar el potencial de les solucions basades en la naturalesa per al desenvolupament urbà sostenible, NATURVATION adopta un enfocament transdisciplinari, comparat i internacional per capturar els múltiples impactes i els valors d’aquestes solucions. Sobre la base d’una comparació de 1000 solucions basades en la naturalesa en 6 ciutats, vol identificar la governança, els negocis, les finances i els models de participació més prometedors, així com la manera de superar les condicions sistèmiques que actualment limiten el seu ús. L’impacte de NATURVATION es realitza a través de codisseny, codesenvolupament i coimplementació de noves associacions, coneixements, processos i eines necessàries per crear capacitat, activar la rèpliques i fomentar el canvi cultural.
La Universitat de Durham liderarà el projecte, que tindrà una durada de quatre anys i que estarà format per un consorci de 14 institucions de diferents camps de la geografia urbana, estudis innovadors i econòmics: Central European University, Ecologic Institute gGmbH, Utrecht University, ICLEI, Institut Fur Landeskunde, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Universitat Autònoma de Barcelona, Lund University, ENT Environment and Management, The Centre for Economic and Regional Studies, Malmo City, Newcastle City Council i Gemeente Utrecht. El projecte començarà el 2017 i està dotat amb un pressupost de 7,8 milions d’euros.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Al inicio de 2017 ENT iniciará u nuevo proyecto de investigación europeo H2020 llamado “Naturvation”. ENT será uno de los socios del consorcio liderado por la Universidad de Durham (Inglaterra) y que tiene por objetivo destapar el potencial de soluciones basadas en la naturaleza para un desarrollo urbano sostenible.
Las soluciones basadas en la naturaleza tienen el potencial de limitar los impactos del cambio climático, mejorar la biodiversidad y mejorar la calidad del medio ambiente a la vez que contribuye a la actividad económica y el bienestar social. Ejemplos en este sentido son los techos verdes y parques urbanos que limitan el calor, lagunas que almacenan agua en superficies permeables o vegetación y jardines para interceptar aguas pluviales. Para desbloquear el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza para el desarrollo urbano sostenible, NATURVATION adopta un enfoque transdisciplinario, comparado e internacional para capturar los múltiples impactos y los valores de estas soluciones. Sobre la base de una comparación de 1000 soluciones basadas en la naturaleza en 6 ciudades, quiere identificar la gobernanza, los negocios, las finanzas y los modelos de participación más prometedores, así como la forma de superar las condiciones sistémicas que actualmente limitan su uso. El impacto de NATURVATION se realiza a través de codiseño, codesarrollo y coimplementació de nuevas asociaciones, conocimientos, procesos y herramientas necesarias para crear capacidad, activar la réplicas y fomentar el cambio cultural.
La Universidad de Durham liderará el proyecto, que tendrá una duración de cuatro años y que estará formado por un consorcio de 14 instituciones de diferentes campos de la geografia urbana, estudios innovadores y económicos: Central European University, Ecologic Institute gGmbH, Utrecht University, ICLEI, Instituto fuero Landeskunde, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Universidad Autónoma de Barcelona, ​​Lund University, ENT Environment and Management, The Centre for Economic and Regional Studies, Malmo City, Newcastle City Council y Gemeente Utrecht. El proyecto empezará en 2017 y está dotado con un presupuesto de 7,8 millones de euros.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]At the beginning of 2017 ENT will start a new H2020 European research project called “Naturvation”. ENT is one of the partners of a consortium led by the University of Durham (United Kingdom), which aims to unlock the potential of nature-based solutions for sustainable urban development.
Nature-Based Solutions have the potential to limit impacts of climate change, enhance biodiversity and improve environmental quality while contributing to economic activities and social well-being. Examples are green roofs and city parks that limit heat stress, city lagoons that store water and permeable surfaces, vegetation and rain gardens to intercept storm water. To unlock the potential of nature based solutions for sustainable urban development, NATURVATION will take a transdisciplinary, internationally comparative approach to capture the multiple impacts and values of these solutions, identifying the most promising governance, business, finance and participation models and how to overcome the systemic conditions that currently limit their use.
The University of Durham will lead this 4-year project, consisting of a consortium of 14 institutions in the fields of urban geography, innovation studies and economics: The Central European University, Ecologic Institute gGmbH, Utrecht University, ICLEI, Institut Fur Landeskunde, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Universitat Autònoma de Barcelona, Lund University, ENT Environment and Management, The Centre for Economic and Regional Studies, Malmo City, Newcastle City Council and the Gemeente Utrecht.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]