L’Ajuntament de Barcelona ha constituït un grup de treball amb experts per reflexionar sobre el futur de les platges de Barcelona i donar resposta als reptes que planteja l’emergència climàtica. L’objectiu principal del grup  és establir un nou model de gestió de platges per aconseguir disposar d’un litoral resilient, adaptat a l’emergència climàtica i que permeti fer-ne una gestió més sostenible. El grup està format per deu experts en l’àmbit de la gestió i direcció de projectes costaners i canvi climàtic, que provenen de diferents centres de recerca, universitats i entitats de reconegut prestigi, a més dels professionals tècnics de les àrees competents del consistori. Aquesta línia de treball s’emmarca en els objectius del Pla Litoral i dona compliment a les actuacions definides en la Declaració d’Emergència Climàtica
Un dels deu experts és Miquel Ortega, llicenciat i màster en Física, director d’operacions i innovació, doctor en Ciències Ambientals i màster en economia ecològica. Fundador de la Fundació ENT, és expert en desenvolupament de polítiques públiques marines, economia blava i polítiques públiques ambientals. També és investigador associat al Grup de recerca d’economia ecològica de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) – Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El Ajuntament de Barcelona ha constituido un grupo de trabajo con expertos para reflexionar sobre el futuro de las playas de Barcelona y dar respuesta a los retos que plantea la emergencia climática. El objetivo principal del grupo es establecer un nuevo modelo de gestión de playas para conseguir disponer de un litoral resiliente, adaptado a la emergencia climática y que permita hacer una gestión más sostenible. El grupo está formado por diez expertos en el ámbito de la gestión y dirección de proyectos costeros y cambio climático, que provienen de diferentes centros de investigación, universidades y entidades de reconocido prestigio, además de los profesionales técnicos de las áreas competentes del consistorio. Esta línea de trabajo se enmarca en los objetivos del Plan Litoral y da cumplimiento a las actuaciones definidas en la Declaración de Emergencia Climática
Uno de los diez expertos es Miquel Ortega, licenciado y máster en Física, director de operaciones e innovación, doctor en Ciencias Ambientales y máster en economía ecológica. Fundador de la Fundación ENT, es experto en desarrollo de políticas públicas marinas, economía azul y políticas públicas ambientales. También es investigador asociado al Grupo de investigación de economía ecológica del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) – Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]