La indexació de les publicacions periòdiques d’investigació valora les revistes segons diversos aspectes, com ara la qualitat del contingut de la investigació, les característiques tècniques o formals, o l’ús per part de la comunitat científica. Així, la revista Ecología Política-Cuadernos de Debate Internacional, tot i no ser una revista estrictament acadèmica, es troba actualment indexada en 8 classificacions diferents.

Les dades d’indexació de la revista Ecología Política-Cuadernos de Debate Internacional (que coeditem la Fundació ENT i Icaria Editorial) han evolucionat positivament en aquest nou any, 2021 (veure taula). Així, la indexació en CIRC, ha passat de la categoria D a la C, mentre que en l’Índex H de les revistes espanyoles de Ciències Socials i Jurídiques, ha passat de l’onzena a la novena posició. Per la seva banda, segons Google scholar metrics, el H5-index ha passat de 6 a 9 i la H5-medien ha variat de 10 a 11. Finalment, la classificació de la revista en MIAR ha augmentat de 3,9 a 6,5 .

En conjunt, aquestes dades reporten una evolució en positiu de la qualitat de la revista, donant visibilitat a la feina meticulosa que està realitzant l’equip d’Ecologia Política, i el de les entitats i persones col·laboradores. Seguim aquest 2021 amb nous continguts, no te’ls perdis!

Índex 2020 2021
Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC) D C
CARHUS + 2018 D D
Índice H de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas según Google Scholar 2002-2011, sección ciencia política y administración Posición 11
H Index = 7
Mediana 10
Posición 9
H Index =6
Mediana 10
Google scholar metrics H5-index=6
H5-median=10
H5-index=9
H5-median=11
MIAR 3,9 6,5