La indexació de les publicacions periòdiques d’investigació valora les revistes segons diversos aspectes, com ara la qualitat del contingut de la investigació, les característiques tècniques o formals, o l’ús per part de la comunitat científica. Així, la revista Ecología Política-Cuadernos de Debate Internacional, tot i no ser una revista estrictament acadèmica, es troba actualment indexada en 8 classificacions diferents.
Les dades d’indexació de la revista Ecología Política-Cuadernos de Debate Internacional (que coeditem la Fundació ENT i Icaria Editorial) han evolucionat positivament en aquest nou any, 2021 (veure taula). Així, la indexació en CIRC, ha passat de la categoria D a la C, mentre que en l’Índex H de les revistes espanyoles de Ciències Socials i Jurídiques, ha passat de l’onzena a la novena posició. Per la seva banda, segons Google scholar metrics, el H5-index ha passat de 6 a 9 i la H5-medien ha variat de 10 a 11. Finalment, la classificació de la revista en MIAR ha augmentat de 3,9 a 6,5 .
En conjunt, aquestes dades reporten una evolució en positiu de la qualitat de la revista, donant visibilitat a la feina meticulosa que està realitzant l’equip d’Ecologia Política, i el de les entitats i persones col·laboradores. Seguim aquest 2021 amb nous continguts, no te’ls perdis!

Índex 2020 2021
Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC) D C
CARHUS + 2018 D D
Índice H de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas según Google Scholar 2002-2011, sección ciencia política y administración Posición 11
H Index = 7
Mediana 10
Posición 9
H Index =6
Mediana 10
Google scholar metrics H5-index=6
H5-median=10
H5-index=9
H5-median=11
MIAR 3,9 6,5
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]La indexación de las publicaciones periódicas de investigación valora las revistas según diversos aspectos, tales como la calidad del contenido de la investigación, las características técnicas o formales, o el uso por parte de la comunidad científica. Así, la revista Ecología Política-Cuadernos de Debate Internacional, aun no siendo una revista estrictamente académica, se encuentra actualmente indexada en 8 clasificaciones distintas.
Los datos de indexación de la revista Ecología Política-Cuadernos de Debate Internacional (que coeditamos la Fundació ENT e Icaria Editorial) han evolucionado positivamente en este nuevo año, 2021 (ver tabla). Así, la indexación en CIRC, ha pasado de la categoría D a la C, mientras que en el Índice H de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas, ha pasado de la onceava a la novena posición. Por su parte, según Google scholar metrics, el H5-index ha pasado de 6 a 9 y la H5-median ha variado de 10 a 11. Finalmente, la clasificación de la revista en MIAR ha aumentado de 3,9 a 6,5.
En conjunto, estos datos reportan una evolución en positivo de la calidad de la revista, dando visibilidad al trabajo meticuloso que está realizando el equipo de Ecología Política, así como el de las entidades y personas colaboradoras. ¡Seguimos este 2021 con nuevos contenidos, no te los pierdas!

Índice 2020 2021
Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC) D C
CARHUS + 2018 D D
Índice H de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas según Google Scholar 2002-2011, sección ciencia política y administración Posición 11
H Index = 7
Mediana 10
Posición 9
H Index =6
Mediana 10
Google scholar metrics H5-index=6
H5-median=10
H5-index=9
H5-median=11
MIAR 3,9 6,5
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]