Ignasi Puig Ventosa | ENT medi ambient i gestió
@I_PUIGVENTOSA 
“Quina barra!” Degudament passat pel filtre de la correcció lingüística, aquesta és més o menys la frase que em va venir al cap quan vaig veure l’anunci ‘Ànima’.
Per què? Doncs:
1) Perquè l’extraordinari problema de la dispersió de residus pel medi terrestre i marí té com una de les principals causes la producció i consum massiu d’envasos d’un sol ús, als quals empreses com l’anunciant contribueixen de forma decisiva.
2) Perquè encara avui al canal HORECA (hostaleria, restauració, cafeteria/càtering), que és on subsisteix l’ús d’envasos reutilitzables, s’està produint una substitució de vidre reutilitzable cap a vidre d’un sol ús i cap a llauna.[1] Molt en particular en la cervesa, amb l’empresa anunciant participant com qui més d’aquesta tendència.
3) Perquè al canal domiciliari ja no queden envasos reutilitzables: la transició als d’un sol ús ja es va produir ja fa anys a Espanya, no així a altres països on els governs no ho van permetre i on bona part de la cervesa i altres begudes continuen en envasos reutilitzables.
4) Perquè el problema no és només el plàstic (film) que embolcalla l’actriu a l’anunci, sinó tot tipus d’envasos i productes d’un sol ús, entre ells ampolles de vidre, plàstic i llaunes com els que distribueix l’anunciant.
5) Perquè el problema també és el deficient sistema de recollida selectiva, sobretot dels envasos lleugers, amb nivells baixos de captació. Malgrat hi ha hagut propostes per a avançar cap a la implantació de sistemes de dipòsit, devolució i retorn per a envasos reutilitzables i d’un sol ús com els que existeixen en altres països, el sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor del qual l’anunciant participa, ha estat un dels més bel·ligerants en contra de la seva adopció. Es pot discutir de quin és el cost d’aquests sistemes i de qui el suporta, però el que és indiscutible és la seva superioritat en termes de reducció dels abocaments incontrolats d’envasos al medi terrestre i marí.
Cal valorar positivament aspectes que aquesta mateixa empresa ha adoptat, com ara les proves per a la substitució de les anelles de plàstic que agrupen les llaunes per anelles de cartró o l’ús de llaunes cada cop més lleugeres, entre altres. Tanmateix, si el que preocupa a l’empresa és l’abocament de residus al mar, el que de debò cal que faci és revertir la seva aposta pels envasos d’un sol ús.
llates1
I és que la màxima responsabilitat sobre el problema de la contaminació del mar no recau sobre els ciutadans, ni tan sols en la seva condició de consumidors, sinó sobre les empreses que opten per posar el mercat allò que els hi sembla, sense pràcticament tenir en compte com aquests productes es recolliran un cop esdevinguin residus o la seva reciclabilitat.
O potser sí que els ciutadans en som responsables: som responsables d’escollir polítics porucs que fan lleis toves que permeten a les empreses fer el que els hi sembli, que no impulsen una responsabilitat ampliada del productor que sigui mereixedora del seu nom, responsabilitzant efectivament a cadascú del que posa al mercat.
La prioritat en matèria de residus, especialment davant la crisi climàtica, és la reducció de la generació, que va lligada a la reducció del consum material. L’objectiu no és “mantenir la nostra manera de viure”, que és la que ens ha portat a aquesta situació, sinó viure dignament, i per això cal canviar radicalment la forma que tenim de relacionar-nos amb el medi.
P.D. Té sentit criticar aquest anunci, just aquest estiu que parla de la contaminació del mar i no haver-ho fet en ocasions anteriors, en que s’adoptaven enfocaments menys reflexius? Francament, no ho sé. La capacitat d’un anunci com aquest d’arribar al gran públic amb un missatge d’alerta del problema de la contaminació no la podem ni somiar els que normalment parlem d’aquests temes. El nostre missatge, més àrid, arriba a públics molt més reduïts i sovint ja conscienciats. Probablement cap de les persones que es puguin conscienciar veient l’anunci llegirà aquest article. Si l’anunci serveix per conscienciar algú, benvingut sigui. Això sí, si com a empresa voleu que ens creguem que això va més enllà del greenwashing, us caldrà canviar moltes altres coses.

[1] El 2013 encara el 49% dels envasos de begudes posats al mercat a Espanya pel canal HORECA (principalment aigua, cervesa i altres) eren reutilitzables, però aquesta proporció ja havia disminuït un 20% en els deu darrers anys, sobretot a favor de les llaunes. http://www.amb.cat/ca/web/medi-ambient/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/estudi-sobre-la-viabilitat-tecnica–ambiental-i-economica-d-implantar-un/5953099/11818

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Ignasi Puig Ventosa | ENT medio ambiente y gestión
@I_PUIGVENTOSA 
“¡Qué cara!” Debidamente pasado por el filtro de la corrección lingüística, esto es más o menos lo que pensé cuando vi el anuncio ‘Alma’.
¿Por qué? Pues:
1) Porque el extraordinario problema de la dispersión de residuos en el medio terrestre y marino tiene como una de sus principales causas la producción y consumo masivo de envases de un solo uso, a lo que empresas como la anunciante contribuyen de forma decisiva.
2) Porque aún hoy en el canal HORECA (hostelería, restauración, cafetería/catering) -que es donde subsiste el uso de envases reutilizables- se está produciendo una sustitución de vidrio reutilizable por vidrio desechable y por latas.[1] Particularmente en el caso de la cerveza, con la empresa anunciante participando como el que más de esta tendencia.
3) Porque en el canal domiciliario ya no quedan envases reutilizables: la transición a los de un solo uso ya se produjo hace años en España, no así en otros países donde los gobiernos no lo permitieron y donde buena parte de la cerveza y otras bebidas continúan en envase reutilizable.
4) Porque el problema no es sólo el plástico (film) que envuelve a la actriz en el anuncio, sino todo tipo de envases y productos de un solo uso, entre ellos botellas de vidrio, plástico y latas como los que distribuye el anunciante.
5) Porque el problema también es el deficiente sistema de recogida selectiva, sobre todo de envases ligeros, con niveles bajos de captación. Pese que ha habido propuestas para avanzar hacia la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno para envases reutilizables y de un solo uso, como los que existen en otros países, el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor del que participa el anunciante, ha sido uno de los más beligerantes en contra de su adopción. Se puede discutir de cuál es el coste de estos sistemas y de quien lo soporta, pero lo que es indiscutible es su superioridad en términos de reducción de los vertidos incontrolados de envases al medio terrestre y marino.
Hay que valorar positivamente aspectos que esta misma empresa ha adoptado, como las pruebas para la sustitución de las anillas de plástico que agrupan las latas por anillas de cartón, o el uso de latas cada vez más ligeras, entre otros. Sin embargo, si lo que preocupa a la empresa es el vertido de residuos al mar, lo que de verdad puede hacer es revertir su apuesta por los envases de un solo uso.
llates1
Y es que la máxima responsabilidad sobre el problema de la contaminación del mar no recae sobre los ciudadanos, ni tan siquiera en su condición de consumidores, sino sobre las empresas que optan por poner en el mercado lo que les parece, sin prácticamente tener en cuenta como estos productos se recogerán una vez se conviertan en residuos o su reciclabilidad.
O quizás sí que los ciudadanos somos responsables: somos responsables de elegir políticos timoratos que hacen leyes blandas que permiten a las empresas hacer lo que les parezca, que no impulsan una responsabilidad ampliada del productor que sea merecedora de su nombre, responsabilizando efectivamente a cada cual de lo que pone en el mercado.
La prioridad en materia de residuos, especialmente ante la crisis climática, es la reducción de la generación, que va ligada a la reducción del consumo material. El objetivo no es “mantener nuestra manera de vivir”, que es la que nos ha llevado a esta situación, sino vivir dignamente, y para ello hay que cambiar radicalmente la forma que tenemos de relacionarnos con el medio.
P.D. ¿Tiene sentido criticar este anuncio, justo este verano habla de la contaminación del mar y no haberlo hecho en ocasiones anteriores, en que se adoptaban enfoques menos reflexivos? Francamente, no lo sé. La capacidad de un anuncio como este de llegar al gran público con un mensaje de alerta sobre el problema de la contaminación no podemos ni soñarlo los que normalmente hablamos de estos temas. Nuestro mensaje, más árido, llega a públicos mucho más reducidos y a menudo ya concienciados. Probablemente ninguna de las personas que se puedan concienciar viendo el anuncio leerá este artículo. Si el anuncio sirve para concienciar a alguien, bienvenido sea. Eso sí, si como empresa deseáis que nos creamos que esto va más allá del greenwashing, deberéis cambiar muchas otras cosas.


[1] En 2013 todavía el 49% de los envases de bebidas puestos en el mercado en España por el canal HORECA (principalmente agua, cerveza y otros) eran reutilizables, pero esta proporción ya había disminuido un 20% en los diez últimos años, sobre todo a favor de las latas http://www.amb.cat/ca/web/medi-ambient/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/estudi-sobre-la-viabilitat-tecnica–ambiental-i-economica-d-implantar-un/5953099/11818

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]