Aquest cap de setmana La Sexta va emetre un reportatge “La sexta columna” centrat en els residus i els abocadors titulat “Tu basura ya no cabe: ruta por los vertederos de España”. En aquest reportatge hi apareix Maria Calaf (Fundació ENT), que hi parla sobre la problemàtica de residus en general, sobre abocadors i els residus que hi ha; sobre les alternatives per millorar la recollida selectiva per reduir el nombre de residus destinats a abocador, etc.
L’Estat espanyol està lluny d’assolir el percentatge màxim abocat el 2065, del 10%. Arrel d’aquesta premissa s’orienta tot el reportatge.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç al reportatge[/link]Este fin de semana La Sexta emitió un reportaje “La sexta columna” centrado en los residuos y los vertederos titulado “Tu basura ya no cabe: ruta por los vertederos de España”. En este reportaje aparece Maria Calaf (Fundació ENT), que habla sobre la problemática de residuos en general, sobre vertederos y los residuos que hay; sobre las alternativas para mejorar la recogida selectiva para reducir el número de residuos destinados a vertedero, etc.
El Estado español está lejos de alcanzar el porcentaje máximo abocado el 2.065, del 10%. A raíz de esta premisa se orienta todo el reportaje.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al reportaje[/link]