Lydia Chaparro (Fundació ENT) és coautora d’un nou llibre de Quaderns de la Mediterrània publicat per l’Institut Europeu del Mediterrani (IEMed) i editat per Icaria Editorial. El número 25 de Quaderns de la Mediterrània porta com a títol «Naturalesa i sostenibilitat. Conviure a la Mediterrània» i està dividit en quatre temes principals: Cap a una consciència ecològica, Per un Mediterrani net, Reptes per obtenir nous recursos; i Sostenibilitat pública i privada.
Aquesta nova publicació, que ha comptat amb la col·laboració d’eco-union, ha volgut tractar les diferent problemàtiques que afronta la regió Mediterrània de manera interdisciplinar, amb la participació de filòsofs, biòlegs i experts en diverses disciplines, com ara Jordi Pigem, Alicia Puleo, Hussein Abaza, Susanne Hirschmann, Najib Saab, Joan Martínez Alier o Jorge Wagensberg, per anomenar només uns pocs, que, des de la seva respectiva visió aborden els diferents reptes socials i ambientals que enfronten avui dia la Mediterrània.
Uns reptes que no seran fàcils de superar, doncs la Mediterrània presenta un àmbit  geogràfic i cultural únic al món, doncs uneix fins a 22 països i més de 450 milions d’habitants, però alguns d’aquests països pateixen greus conflictes i a més la desigualtat social entre regions és cada cop més palesa. Per una altra banda, actualment la Mediterrània és un dels focus turístics més importants del món i alhora una mar altament contaminada i sobreexplotada.
En aquest sentit, l’article de Lydia Chaparro “Salvar la Mar Mediterrània, la gran assignatura pendent” alerta de la fràgil situació ecològica d’aquest mar, degut principalment a la sobrepesca i a la degradació d’hàbitats, i sobre la necessitat de conservar-lo per garantir el futur de l’activitat pesquera, l’equitat i la seguretat alimentària. Segons l’article, aquest factors es veuran encara més agreujats pel canvi climàtic i pel paradigma del creixement blau. Motius pels quals és necessari forçar un canvi de rumb i fer una transició global cap a sistemes de consum i producció molt més responsables, inclusius i sostenibles des d’un punt de vista social i ambiental.
El llibre Quaderns de la Mediterrània 25 està disponible en castellà i anglès i es pot consultar en format paper i en format electrònic AQUÍ.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Lydia Chaparro (Fundació ENT) es coautora de un nuevo libro de Quaderns de la Mediterrània publicado por el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) y editado por Icaria Editorial. El número 25 de Quaderns de la Mediterrànea lleva como título «Naturaleza y sostenibilidad. Convivir en el Mediterráneo »y está dividido en cuatro temas principales: Hacia una conciencia ecológica, Por un Mediterráneo limpio, Retos para obtener nuevos recursos; y Sostenibilidad pública y privada.
Esta nueva publicación, que ha contado con la colaboración de eco-union, ha querido tratar las diferente problemáticas que afronta la región Mediterránea de forma interdisciplinar, con la participación de filósofos, biólogos y expertos en diversas disciplinas, como Jordi Pigem , Alicia Puleo, Hussein Abaza, Susanne Hirschmann, Najib Saab, Joan Martínez Alier o Jorge Wagensberg, por nombrar sólo unos pocos, que, desde su respectiva visión abordan los diferentes retos sociales y ambientales que enfrentan hoy en día el Mediterráneo.
Unos retos que no serán fáciles de superar, ya que el Mediterráneo presenta un ámbito geográfico y cultural único en el mundo, pues une hasta 22 países y más de 450 millones de habitantes, pero algunos de estos países sufren graves conflictos y además la desigualdad social entre regiones es cada vez más patente. Por otra parte, actualmente el Mediterráneo es uno de los focos turísticos más importantes del mundo y al mismo tiempo es un mar altamente contaminado y sobreexplotado.
En este sentido, el artículo de Lydia Chaparro “Salvar el Mar Mediterráneo, la gran asignatura pendiente” advierte de la frágil situación ecológica de este mar, debido principalmente a la sobrepesca y a la degradación de hábitats, y sobre la necesidad de conservarlo para garantizar el futuro de la actividad pesquera, la equidad y la seguridad alimentaria. Según el artículo, estos factores se verán aún más agravados por el cambio climático y por el paradigma del crecimiento azul. Motivos por los que es necesario forzar un cambio de rumbo y hacer una transición global hacia sistemas de consumo y producción mucho más responsables, inclusivos y sostenibles desde un punto de vista social y ambiental.
El libro Quaderns de la Mediterrània 25 está disponible en español e inglés y se puede consultar en formato papel y en formato electrónico AQUÍ.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Lydia Chaparro (Fundació ENT) is co-author of a new book of Quaderns de la Mediterrània published by the European Institute of the Mediterranean (IEMed) and edited by Icaria Editorial.
Number 25 of Quaderns de la Mediterrània is entitled “Nature and Sustainability. Coexisting in the Mediterranean” and is divided into four main themes: Towards an Ecological Awareness; For a Clean Mediterranean; Challenges to Obtain New Resources; and Public and Private Sustainability.
This new publication, that has had the participation of eco-union, tries to address the different issues that face the Mediterranean region by an interdisciplinary analysis, with the participation of philosophers, biologists and experts in various disciplines like Jordi Pigem, Alicia Puleo, Hussein Abaza, Susanne Hirschmann, Najib Saab, Joan Martínez Alier or Jorge Wagensberg, to name just a few, who, from their respective views, address the different social and environmental challenges currently faced by the Mediterranean Sea.
Challenges that will not be easy to overcome, because the Mediterranean presents a unique geographic and cultural area of the world, as it comprises up to 22 countries and over 450 million people, but some of these countries suffer from serious conflicts, and in addition, social inequality between regions is evident. Also, the Mediterranean is currently one of the most important focuses of tourism in the world and at the same time is a highly polluted and overexploited sea.
In this sense, the article wrote by Lydia Chaparro “Saving the Mediterranean Sea, the Great Pending Issue” warns of the fragile ecological situation of this sea, mainly due to overfishing and habitat loss, and the need to preserve it in order to guarantee the future of fishing, equity and food security. According to the article, these factors will be further aggravated by climate change and the paradigm of blue growth. This is why there is a need to turn the tide and make a global transition towards much more responsible, inclusive and sustainable production and consumption systems, from the social and environmental point of view.
The book Quaderns de la Mediterrània 25 is available in English and Spanish and can be found in paper and electronic format HERE.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]