El passat dilluns 26 de setembre Lydia Chaparro, biòloga de la Fundació ENT, va comparèixer davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya. Convocada a la sessió de la Ponència del Canvi Climàtic, donant compliment a la tramitació legislativa del Projecte de llei del Canvi Climàtic. Lydia Chaparro aportà els seus coneixements i experiències sobre canvi climàtic i pesca.
En la seva compareixença va alertar de la greu amenaça que el canvi climàtic suposa pel futur del sector pesquer i la seguretat alimentària. Va apuntar que les recerques dutes a terme en aquest àmbit preveuen que l’impacte del canvi climàtic en el Mar Mediterrani sigui gran i ràpid. A més, va senyalar que els impactes derivats del canvi climàtic poden interactuar entre si o amb altres amenaces que ja afecten el Mediterrani (com ara la sobrepesca, la destrucció d’hàbitats, la contaminació marina o la introducció d’espècies invasores), provocant així respostes amplificades que podrien modificar considerablement els ecosistemes marins i la seva capacitat de resiliència enfront als canvis adversos.
Lydia Chaparro també va senyalar que l’activitat pesquera a Catalunya ja està notant aquest canvis, fet que agreujarà encara més la crisi del sector pesquer i que posaran encara més en risc la seguretat alimentària. Per una altra banda, també va senyalar que la pesca i l’aqüicultura en el mon globalitzat en el que vivim és una activitat que al seu torn participa activament a l’escalfament global. Així doncs, si l’objectiu de la Llei de canvi climàtic és facilitar la transició cap a una societat més baixa en carboni, considera que la pesca (així com l’aqüicultura) haurien d’estar contemplades en aquest Projecte de llei.
La biòloga de la Fundació ENT va apuntar també un seguit de mesures urgents a prendre per frenar els efectes del canvi climàtic sobre el Mar Mediterrani, entre les quals destaquen:

 • Establir objectius ambiciosos per reduir emissions. Incloent reduccions estrictes de les emissions produïdes per les embarcacions de pesca, i en general de totes les activitats i indústries marítimes.
 • Apostar decididament per un canvi de model cap a les energies netes i per suposat, declarar el Mediterrani zona lliure de prospeccions i activitats d’extracció i explotació d’hidrocarburs.
 • Eliminar les exempcions fiscals al gasoil i els subsidis perversos que malmeten el medi marí o fomenten la sobrepesca.
 • Restablir, conservar i gestionar de manera responsable els ecosistemes marins i litorals (com ara les praderes de fanerògames marines, els ecosistemes marins vulnerables, però també els aiguamolls, dunes, deltes…) per frenar els efectes del canvi climàtic.
 • Implementar estratègies d’adaptació al canvi climàtic a totes les escales, i aplicar la gestió marítima integrada, el principi de precaució i la gestió ecosistèmica en qualsevol planificació marítima i costanera.
 • Reduir altres pressions antropogèniques, com ara la destrucció d’hàbitats, la sobreexplotació i la contaminació, ja que aquestes poden actuar sinèrgicament amb el canvi climàtic i accelerar els seus efectes adversos.
 • Establir i gestionar eficaçment una xarxa d’àrees marines protegides per tal d’aturar la pèrdua de biodiversitat i millorar la resiliència dels ecosistemes marins.
 • Apostar i recolzar les modalitats de pesca de baix impacte ambiental i que utilitzen poc combustible. En concret, aplicar l’article 17 de la Política Pesquera Comunitària que estipula que l’accés als recursos hauria d’incloure criteris socials i ambientals.
 • Invertir en investigació i observació, doncs conèixer els canvis que es produeixen en el medi és una de les claus per garantir la bona gestió i conservació dels ecosistemes mediterranis.
 • Consultar i tenir en compte les investigacions i recomanacions elaborades per part de la comunitat científica.
 • Ampliar la sensibilització i la conscienciació ciutadana per millorar la comprensió pública sobre l’estat dels nostres mars i els impactes que pateixen.
 • Acompanyar totes aquestes mesures amb un pressupost adequat que permeti establir les accions necessàries per mitigar, adaptar i protegir els ecosistemes marins i litorals dels impactes adversos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Compareixença sencera de Lydia Chaparro[/link]El pasado lunes 26 de septiembre Lydia Chaparro, bióloga de la Fundació ENT, compareció ante la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Parlament de Catalunya. Convocada a la sesión de la Ponencia del Cambio Climático, dando cumplimiento a la tramitación legislativa del Proyecto de Ley del Cambio Climático. Lydia Chaparro aportó sus conocimientos y experiencias sobre cambio climático y pesca.
En su comparecencia alertó de la grave amenaza que el cambio climático supone para el futuro del sector pesquero y la seguridad alimentaria. Apuntó que las investigaciones llevadas a cabo en este ámbito prevén que el impacto del cambio climático en el Mar Mediterráneo sea grande y rápido. Además, señaló que los impactos derivados del cambio climático pueden interactuar entre si o con otras amenazas que ya afectan al Mediterráneo (como la sobrepesca, la destrucción de hábitats, la contaminación marina o la introducción de especies invasoras), provocando así respuestas amplificadas que podrían modificar considerablemente los ecosistemas marinos y su capacidad de resiliencia frente a los cambios adversos.
Lydia Chaparro también señaló que la actividad pesquera en Cataluña ya está notando estos cambios, lo que agravará aún más la crisis del sector pesquero y que pondrá aún más en riesgo la seguridad alimentaria. Por otra parte, también señaló que la pesca y la acuicultura en el mundo globalizado en el que vivimos es una actividad que a su vez participa activamente en el calentamiento global. Así pues, si el objetivo de la Ley de cambio climático es facilitar la transición hacia una sociedad más baja en carbono, considera que la pesca (así como la acuicultura) deberían estar contempladas en este proyecto de ley.
La bióloga de la Fundació ENT apuntó también una serie de medidas urgentes a tomar para frenar los efectos del cambio climático sobre el Mar Mediterráneo, entre las que destacan:

 • Establecer objetivos ambiciosos para reducir emisiones. Incluyendo reducciones estrictas de las emisiones producidas por las embarcaciones de pesca, y en general de todas las actividades e industrias marítimas.
 • Apostar decididamente por un cambio de modelo hacia las energías limpias y por supuesto, declarar el Mediterráneo zona libre de prospecciones y actividades de extracción y explotación de hidrocarburos.
 • Eliminar las exenciones fiscales al gasóleo y los subsidios perversos que dañan el medio marino o fomentan la sobrepesca.
 • Restablecer, conservar y gestionar de manera responsable los ecosistemas marinos y litorales (como las praderas de fanerógamas marinas, los ecosistemas marinos vulnerables, pero también los humedales, dunas, deltas …) para frenar los efectos del cambio climático.
 • Implementar estrategias de adaptación al cambio climático en todas las escalas, y aplicar la gestión marítima integrada, el principio de precaución y la gestión ecosistémica en cualquier planificación marítima y costera.
 • Reducir otras presiones antropogénicas, como la destrucción de hábitats, la sobreexplotación y la contaminación, ya que estas pueden actuar sinérgicamente con el cambio climático y acelerar sus efectos adversos.
 • Establecer y gestionar eficazmente una red de áreas marinas protegidas para detener la pérdida de biodiversidad y mejorar la resiliencia de los ecosistemas marinos.
 • Apostar y apoyar las modalidades de pesca de bajo impacto ambiental y que utilizan poco combustible. En concreto, aplicar el artículo 17 de la Política Pesquera Comunitaria que estipula que el acceso a los recursos debería incluir criterios sociales y ambientales.
 • Invertir en investigación y observación, pues conocer los cambios que se producen en el medio es una de las claves para garantizar la buena gestión y conservación de los ecosistemas mediterráneos.
 • Consultar y tener en cuenta las investigaciones y recomendaciones elaboradas por parte de la comunidad científica.
 • Ampliar la sensibilización y la concienciación ciudadana para mejorar la comprensión pública sobre el estado de nuestros mares y los impactos que sufren.
 • Acompañar todas estas medidas con un presupuesto adecuado que permita establecer las acciones necesarias para mitigar, adaptar y proteger los ecosistemas marinos y litorales de los impactos adversos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Comparecencia enterna de Lydia Chaparro[/link]