Luís Campos i Antoni Llabrès són dos membres d’ENT que juntament amb Filka Sekulova i Francesc Baró (ICTA-UAB) són coautors de la guia “Les solucions basades en la natura en l’àmbit municipal”, que veurà la llum en els propers dies.
Aquesta guia té per objectiu introduir el concepte de solucions basades en la natura (SbN), definir quines són les principals tipologies i quins són els aspectes més rellevants a tenir en compte per a la seva implementació en l’àmbit municipal, incloent la seva governança, co-disseny participatiu i finançament. Així mateix, la guia inclou un catàleg amb 20 exemples de SbN implementades a escala local en diferents ciutats i pobles del món, amb un focus especial en l’àmbit de la província de Barcelona i posant atenció a algunes iniciatives que poden contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic Finalment, la guia també identifica fonts d’informació addicional sobre l’àmbit de les SbN.
Aquesta publicació és un encàrrec efectuat per part de la Diputació de Barcelona. Una part important d’aquesta guia es basa en els resultats del projecte NATure-based URban innoVATION (NATURVATION) del programa Horizon 2020 de la Comissió Europea (2016-2020), en particular del Urban Nature Atlas, una base de dades de diverses solucions basades en la natura existents en ciutats europees. El projecte NATURVATION es centra en l’anàlisi del potencial associat a la implementació de solucions basades en la natura per un desenvolupament urbà sostenible. NATURVATION incideix sobretot en sis ciutats europees (Barcelona, Utrecht, Leipzig, Malmö, Győr and Newcastle) i està format per un consorci de 14 institucions de diferents camps de la geografia urbana, estudis innovadors i econòmics. L’ICTA-UAB i ENT Environment and Management són socis del projecte i coordinadors del cas d’estudi de Barcelona. Per més informació consultar: https://naturvation.eu/.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a la guia[/link]Luís Campos y Antoni Llabrès son dos miembros de ENT que junto con Filka Sekulova y Francesc Baró (ICTA-UAB) son coautores de la guía “Las soluciones basadas en la naturaleza en el ámbito municipal”, que verá la luz en los próximos días.
Esta guía tiene por objetivo introducir el concepto de soluciones basadas en la naturaleza (SBN), definir cuáles son las principales tipologías y cuáles son los aspectos más relevantes a tener en cuenta para su implementación en el ámbito municipal, incluyendo su gobernanza , co-diseño participativo y financiación. Asimismo, la guía incluye un catálogo con 20 ejemplos de SBN implementadas a escala local en diferentes ciudades y pueblos del mundo, con un foco especial en el ámbito de la provincia de Barcelona y poniendo atención a algunas iniciativas que pueden contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático Finalmente, la guía también identifica fuentes de información adicional sobre el ámbito de las SBN.
Esta publicación es un encargo efectuado por parte de la Diputació de Barcelona. Una parte importante de esta guía se basa en los resultados del proyecto Nature-based Urban Innovation (NATURVATION) del programa Horizon 2020 de la Comisión Europea (2016-2020), en particular del Urban Nature Atlas, una base de datos de varias soluciones basadas en la naturaleza existentes en ciudades europeas. El proyecto NATURVATION se centra en el análisis del potencial asociado a la implementación de soluciones basadas en la naturaleza para un desarrollo urbano sostenible. NATURVATION incide sobre todo en seis ciudades europeas (Barcelona, ​​Utrecht, Leipzig, Malmö, Győr and Newcastle) y está formado por un consorcio de 14 instituciones de diferentes campos de la geografía urbana, estudios innovadores y económicos. El ICTA-UAB y ENT Environment and Management son socios del proyecto y coordinadores del caso de estudio de Barcelona. Para más información consultar: https://naturvation.eu/.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace a la guía[/link]