Luís Campos Rodrigues (ENT) és un dels coautors de l’article “Divers perceptions and implications for sustainable tourism management in the Ceará State Coast, Brazil”, publicat a la revista “Arquivos de Ciências do Mar”. Aquest article va tenir com autora principal Ana Flavia Pantalena i segon coautor Marcelo de Oliveira Soares del “Instituto de Ciências do Mar” (Labomar) de “l’Universidade Federal do Ceará” (Nord-est del Brazil). 
L’anàlisi de les percepcions dels bussejadors pot ser una eina útil per desenvolupar un turisme sostenible. Malgrat la seva importància, encara no s’entén bé el paper de la percepció dels problemes ambientals i d’infraestructura en la millora del turisme de busseig als països en desenvolupament. Aquest estudi avalua les percepcions de 140 bussejadors sobre diferents llocs de busseig a la costa de l’Estat de Ceará, al nord-est del Brasil. Els resultats indiquen que, malgrat l’existència de 32 llocs de submarinisme, només es va visitar regularment l’Àrea Marina Protegida (AMP). Aquesta àrea va ser classificada com a “bona / molt bona” pel que fa a la seva biodiversitat marina. Una de les seves particularitats és la presència d’esculls. Els bussejadors van donar als vaixells i les operacions d’embarcar i desembarcar una qualificació de “dolent / pobre”. A més, es va classificar els temps de desplaçament i la presència de deixalles marines i xarxes de pesca abandonades com a “raonables / mitjans”. Finalment, aquest estudi analitza diverses estratègies per preservar la biodiversitat marina tropical i maximitzar la satisfacció dels bussejadors. Aquestes inclouen el monitoratge de la pesca il·legal, l’aplicació del pla de gestió de l’AMP i la millora de la infraestructura de busseig. Entendre les preferències dels submarinistes recreatius respecte a les experiències d’immersió pot reforçar el turisme sostenible i ser de gran importància per al suport de les polítiques públiques i la gestió costanera.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç al’article[/link]Luís Campos Rodrigues (ENT) es uno de los coautores del artículo “Divers perceptions and implications for sustainable tourism management in the Ceará State Coast, Brazil”, publicado en la revista “Arquivos de Ciências do Mar”. Este artículo tiene como autora principal Ana Flavia Pantalena y segundo coautor Marcelo de Oliveira Soares del “Instituto de Ciências do Mar” (Labomar) de “l’Universidade Federal do Ceará” (Noreste de Brazil). 
El análisis de las percepciones de los buceadores puede ser una herramienta útil para desarrollar un turismo sostenible. A pesar de su importancia, aún no se entiende bien el papel de la percepción de los problemas ambientales y de infraestructura en la mejora del turismo de buceo en los países en desarrollo. Este estudio evalúa las percepciones de 140 buceadores sobre diferentes sitios de buceo en la costa del Estado de Ceará, en el noreste de Brasil. Los resultados indican que, a pesar de la existencia de 32 sitios de buceo, sólo se visitó regularmente el Área Marina Protegida (AMP). Esta área fue clasificada como “buena / muy buena” en cuanto a su biodiversidad marina. Una de sus particularidades es la presencia de arrecifes. Los buceadores dieron a los barcos y las operaciones de embarcar y desembarcar una calificación de “malo / pobre”. Además, se clasificó a los tiempos de desplazamiento y la presencia de desechos marinos y redes de pesca abandonadas como “razonables / medios”. Finalmente, este estudio analiza diversas estrategias para preservar la biodiversidad marina tropical y maximizar la satisfacción de los buceadores. Estas incluyen la monitorización de la pesca ilegal, la aplicación del plan de gestión del AMP y la mejora de la infraestructura de buceo. Entender las preferencias de los submarinistas recreativos respecto a las experiencias de inmersión puede reforzar el turismo sostenible y ser de gran importancia para el apoyo de las políticas públicas y la gestión costera.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al artículo[/link]Luís Campos Rodrigues (ENT) is one of the co-authors of the article “Divers perceptions and implications for sustainable tourism management in the Ceará State Coast, Brazil”, published in the journal “Arquivos de Ciências do Mar”. The main author of this article is Ana Flavia Pantalena and second co-author Marcelo de Oliveira Soares of the “Instituto de Ciências do Mar” (Labomar) of “l’Universidade Federal do Ceará” (Northeast of Brazil).
“The analysis of the perceptions of divers can be a useful tool for developing sustainable tourism. Despite its importance, there is still little understanding of the role of perceptions of environmental and infrastructure problems in the improvement of diving tourism in developing countries. This study assesses the perceptions of 140 divers regarding different diving sites in the Ceará State Coast, northeastern Brazil. The results indicate that, despite the existence of 32 diving sites, only the Marine Protected Area (MPA) was regularly visited. This area was classified as “good/very good” in terms of its marine biodiversity. One of its particularities is the presence of reef environments. The divers gave the boats, and the operations of embarking and disembarking a “bad/poor” rating. Moreover, travel times and the presence of marine litter and abandoned fishing nets were considered as “reasonable/medium”. Finally, this study discusses various strategies for preserving tropical marine biodiversity and maximizing the enjoyment of divers. These include the monitoring of illegal fishing, implementing the management plan of MPA, and improvements to the diving infrastructure. Understanding the preferences of recreational divers regarding dive experiences can strengthen sustainable tourism and be of great importance to the support of public policies and coastal management.”
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to the article[/link]