Aquesta publicació de l’any 2014 analitza la situació dels impostos sobre l’energia a Espanya, tant a nivell estatal com autonòmic; compara el pes d’aquests impostos respecte el conjunt d’impostos i respecte al PIB; i formula una sèrie de propostes de reforma d’alguns d’aquests impostos i de creació de nous impostos, en vistes a impulsar la reforma fiscal ecològica a Espanya. Entre d’altres, s’analitzen: l’impost d’hidrocarburs, l’impost sobre l’electricitat, l’impost sobre el carbó i l’impost sobre determinats mitjans de transport.

autoria

Maria Calaf | Marta Jofra | Ignasi Puig

data

2014

publicació

Fundació ENT – Green Budget Europe

referència bibliogràfica

Calaf, M., Jofra, M., Meyer, E., Puig, I. (2014) Los impuestos energéticos en España: situación y propuestas. Fundació ENT – Green Budget Europe.