Miquel Ortega Cerdà (ENT)

A més de 4.000 indrets del planeta ja han desenvolupat, majoritàriament en l’àmbit municipal, monedes locals pròpies (de vegades virtuals, de vegades físiques o mixtes) per promoure que comerciants, industrials i entitats de serveis de la ciutat les facin servir com a moneda d’intercanvi. L’avantatge és obvi, els diners es tornen a fer servir una i una altra vegada dins de les ciutats i pobles, molt més que abans, i així, de botiga en botiga, el diner recircula i es dificulta que s’escapi de la ciutat.

A Catalunya tenim algunes experiències d’àmbit reduït impulsades des de la societat civil (unes 20), a Vilanova tenim una de les més veteranes, la Turuta, però al nostre entorn europeu hi ha fantàstics exemples de com aquestes iniciatives poden tenir un gran pes a l’economia local amb el recolzament de l’administració pública. A Bristol tenen la Bristol Pound, a Tolosa de Llengadoc la Sol-Violette, a Nantes la SoNantes, a Sardenya la Sardex, a la regió alemanya de Baviera el Chiemgauer, entre d’altres. L’exemple més destacat és el WIR, la moneda complementària suïssa que porta més de 80 anys funcionant amb èxit i que ajuda a tirar endavant a 60.000 empreses, amb un volum de facturació equivalent de 3 mil milions d’euros.

Potser ha arribat l’hora que els ajuntaments catalans s’impliquin a fons en aquestes propostes com a mesura de promoció de l’economia local. Mecanismes no en falten: facilitar que una part de les subvencions de l’ajuntament es lliurin en moneda local, fer que part de les retribucions dels empleats públics es puguin cobrar voluntàriament en moneda local (com per exemple ja fa l’alcalde de Bristol, que cobra el seu sou en Bristol pounds), fer que una part dels crèdits i microcrèdits a empreses facilitats des de l’ajuntament es puguin subministrar en moneda local, prioritzar que les empreses proveïdores dels ajuntaments vulguin cobrar part o totes les seves vendes en moneda local, promoure activament la moneda per facilitar que els comerços l’adoptin, entre d’altres, són algunes possibilitats realistes.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Miquel Ortega Cerdà (ENT)
En más de 4.000 lugares del planeta ya han desarrollado, mayoritariamente en el ámbito municipal, monedas locales propias (a veces virtuales, a veces físicas o mixtas) para promover que comerciantes, industriales y entidades de servicios de la ciudad las usen como moneda de intercambio. La ventaja es obvia, el dinero se vuelven a utilizar una y otra vez dentro de las ciudades y pueblos, mucho más que antes, y así, de tienda en tienda, el dinero recircula y se dificulta su escape de la ciudad.
En Cataluña tenemos algunas experiencias de ámbito reducido impulsadas desde la sociedad civil (unas 20), en Vilanova tenemos una de las más veteranas, la Turuta, pero en nuestro entorno europeo hay fantásticos ejemplos de cómo estas iniciativas pueden tener un gran peso a la economía local con el apoyo de la administración pública. En Bristol tienen la Bristol Pound, en Tolosa de Languedoc la Sol-Violette, en Nantes la SoNantes, en Cerdeña la Sardex, en la región alemana de Baviera el Chiemgauer, entre otros. El ejemplo más destacado es el WIR, la moneda complementaria suiza que lleba más de 80 años funcionando con éxito y que ayuda a sacar adelante a 60.000 empresas, con un volumen de facturación equivalente de 3 mil millones de euros.
Quizás ha llegado la hora de que los ayuntamientos catalanes se impliquen a fondo en estas propuestas como medida de promoción de la economía local. Mecanismos no faltan: facilitar que una parte de las subvenciones del ayuntamiento se entreguen en moneda local, hacer que parte de las retribuciones de los empleados públicos se puedan cobrar voluntariamente en moneda local (como por ejemplo hace el alcalde de Bristol, que cobra su sueldo en Bristol pounds), hacer que una parte de los créditos y microcréditos a empresas facilitados desde el ayuntamiento se puedan suministrar en moneda local, priorizar que las empresas proveedoras de los ayuntamientos quieran cobrar parte o todas sus ventas en moneda local, promover activamente la moneda para facilitar que los comercios lo adopten, entre otras, son algunas posibilidades realistas.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]