El passat 7 de novembre, les organitzacions Ecologistes en Acció, Fundació ENT, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife i WWF vam organitzar un seminari al Congrés dels Diputats titulat “Avenços en la implementació de la Política Pesquera Comuna A un pas d’acabar amb la sobrepesca?”. El seminari va tenir per objectiu donar a conèixer aspectes clau de la Política Pesquera Comuna (PPC) i la necessitat d’establir una gestió pesquera sostenible a llarg termini. A més de les organitzacions convocants, hi van assistir nombrosos diputats, representants de la Secretaria General de Pesca, de la comunitat científica i del sector pesquer, així com d’altres parts interessades.
Les organitzacions ambientalistes van reivindicar la importància d’una ràpida i completa implementació de la Política Pesquera Comuna (PPC), el principal objectiu és el de restablir les poblacions de peixos a nivells saludables com a molt tard el 2020, i van assenyalar que a dia d’avui encara queda un llarg recorregut per recórrer.
Lydia Chaparro, una de les organitzadores del seminari i membre de la Fundació ENT, ha indicat durant la seva presentació que “la consecució de la pesca sostenible és a l’agenda política des de fa 35 anys, però encara estem molt lluny d’assolir aquest objectiu. Per aquest motiu hem volgut organitzar aquesta jornada al Congrés dels Diputats, per reivindicar la importància de la salut dels ecosistemes marins, no només per al sector pesquer sinó per a la ciutadania en general”.
El seminari també va comptar amb la participació de la Dra. Carmen Fernández, vicepresidenta del Comitè d’Assessorament de l’ICES-CIEM, que va assenyalar una millora general de les poblacions de l’Atlàntic Nord-oriental, especialment pel que fa a l’estat de salut dels raps, galls i lluç nord, però va destacar la situació crítica en què es troba la sardina ibèrica. Entre altres aspectes, la Dra. Fernández va confirmar que “queda molta feina per fer pel que fa a l’estat de les poblacions de peixos i la necessitat de disposar de dades fiables i a llarg termini per poder fer avaluacions científiques més robustes”.
Javier López, científic d’Oceana i ponent en el seminari, va voler recalcar que “l’obligació d’acabar amb la sobrepesca passa per fer coherents les mesures de gestió amb les recomanacions científiques. Els beneficis d’una gestió en línia amb la ciència no només repercutirà sobre la salut de les poblacions pesqueres, sinó que també tindrà unes conseqüències molt positives per al sector i la societat en el seu conjunt”.
Miren Garmendia, Directora d’OPEGUI, una organització de Productors de Pesca de Bajura de Guipúscoa que posseeix tres certificacions de MSC per a les pesqueries d’anxova, bonic i sardina, va reivindicar la importància de mantenir les poblacions de peixos explotades a nivells saludables com a via per garantir l’ocupació i un treball digne en el sector pesquer, i ha assenyalat en diverses ocasions: “Si volem garantir la sostenibilitat ambiental i social del sector és important basar les oportunitats de pesca a la ciència i no en decisions polítiques”.
Les organitzacions ambientals han considerat positiva l’organització d’aquest esdeveniment i en concret el haver pogut apropar els principals objectius de la PPC al Congrés dels Diputats. Eneko Aierbe, d’Ecologistes en Acció, considera que “aquest esdeveniment ha deixat palès que encara estem lluny d’assolir els objectius de la PPC i posar fi a la sobrepesca, per la qual cosa continuarem instant el Govern a prendre mesures més ambicioses que permetin convertir Espanya en un referent “.
En aquest sentit, Celia Ojeda-Martínez, de Greenpeace, ha volgut recordar “la importància de distribuir l’accés als recursos pesquers en funció de criteris socials i ambientals, un aspecte que està recollit a l’article 17 de la PPC i que tampoc es està aplicant com correspondria. Aquesta mesura, ben aplicada, podria ser un gran incentiu per a moltes comunitats de pescadors ja que permetria un repartiment just de les quotes pesqueres”.
Raúl García, de WWF, ha afegit que “hem d’avançar en la governança de les nostres pesqueries, aprofitant les eines que ens ofereix la PPC i evitar situacions dramàtiques com la que s’enfronta actualment la sardina ibèrica. Per a això és fonamental reforçar els plans multianuals, marcant els límits, mitigant els impactes sobre l’ecosistema i millorant-ne el seguiment. La ciència, la participació, la transparència i un bon ús del Fons Europeu Marítim i de la Pesca són fonamentals en aquesta millora “.
Finalment, Pep Arcos, de l’organització SEO/BirdLife, ha volgut destacar “el compromís de la nova PPC de gestionar la pesca atenent als seus impactes sobre tots els components de l’ecosistema marí, i no només sobre els recursos pesquers. Atendre altres components de l’ecosistema, com les aus, mamífers i tortugues marines (que es veuen afectades per les captures accidentals) és essencial per a garantir el bon estat de salut dels nostres mars a llarg termini “. Aquest va ser també un punt destacat per la Dra. Carmen Fernández, que va explicar els esforços de ICES per adaptar-se a aquest enfocament ecosistèmic, en què també es tinguin en compte els impactes d’altres activitats humanes sobre el medi marí.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Galeria fotogràfica del Seminari[/link]El pasado 7 de noviembre, las organizaciones Ecologistas en Acción, Fundació ENT, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF organizamos un seminario en el Congreso de los Diputados titulado “Avances en la implementación de la Política Pesquera Común ¿A un paso de acabar con la sobrepesca?” El seminario tuvo por objetivo dar a conocer aspectos clave de la Política Pesquera Común (PPC) y la necesidad de establecer una gestión pesquera sostenible a largo plazo. Además de las organizaciones convocantes, a él asistieron numerosos diputados, representantes de la Secretaría General de Pesca, de la comunidad científica y del sector pesquero, así como de otras partes interesadas.
Las organizaciones ambientalistas reivindicaron la importancia de una rápida y completa implementación de la Política Pesquera Común (PPC), cuyo principal objetivo es el de restablecer las poblaciones de peces a niveles saludables como muy tarde en 2020, y señalaron que a día de hoy todavía queda un largo recorrido por recorrer.
Lydia Chaparro, una de las organizadoras del seminario y miembro de la Fundació ENT, indicó durante su presentación que “la consecución de la pesca sostenible está en la agenda política desde hace 35 años, sin embargo todavía estamos muy lejos de alcanzar este objetivo. Por este motivo hemos querido organizar esta jornada en el Congreso de los Diputados, para reivindicar la importancia de la salud de los ecosistemas marinos, no solo para el sector pesquero sino para toda la ciudadanía en general”.
El seminario también contó con la participación de la Dra. Carmen Fernández, vicepresidenta del Comité de Asesoramiento del ICES-CIEM, que señaló una mejora general de las poblaciones del Atlántico Nororiental, en especial con respecto al estado de salud de los rapes, gallos y merluza norte, pero destacó la situación crítica en la que se encuentra la sardina ibérica. Entre otros aspectos, la Dra. Fernández confirmó que “queda mucho trabajo por hacer con respecto al estado de las poblaciones de peces y la necesidad de disponer de datos fiables y a largo plazo para poder hacer evaluaciones científicas más robustas”.
Javier López, científico de Oceana y ponente en el seminario, quiso recalcar que “la obligación de terminar con la sobrepesca pasa por hacer coherentes las medidas de gestión con las recomendaciones científicas. Los beneficios de una gestión en línea con la ciencia no solo repercutirá sobre la salud de las poblaciones pesqueras, sino que también tendrá unas consecuencias muy positivas para el sector y la sociedad en su conjunto”.
Miren Garmendia, Directora de OPEGUI, una organización de Productores de Pesca de Bajura de Guipúzcoa que posee tres certificaciones de MSC para las pesquerías de anchoa, bonito y sardina, reivindicó la importancia de mantener las poblaciones de peces explotadas a niveles saludables como vía para garantizar el empleo y un trabajo digno en el sector pesquero, y señaló en varias ocasiones: “Si queremos garantizar la sostenibilidad ambiental y social del sector es importante basar las oportunidades de pesca en la ciencia y no en decisiones políticas”.
Las organizaciones ambientales han considerado positiva la organización de este evento y en concreto el haber podido acercar los principales objetivos de la PPC al Congreso de los Diputados. Eneko Aierbe, de Ecologistas en Acción, considera que “este evento ha dejado patente que aún estamos lejos de lograr los objetivos de la PPC y poner fin a la sobrepesca, por lo que continuaremos instando al Gobierno a tomar medidas más ambiciosas que permitan convertir a España en un referente”.
En este sentido, Celia Ojeda-Martínez, de Greenpeace, ha querido recordar “la importancia de distribuir el acceso a los recursos pesqueros en función de criterios sociales y ambientales, un aspecto que está recogido en el artículo 17 de la PPC y que tampoco se está aplicando como correspondería. Esta medida, bien aplicada, podría ser un gran incentivo para muchas comunidades de pescadores ya que permitiría un reparto justo de las cuotas pesqueras”.
Raúl García, de WWF, ha añadido que “debemos avanzar en la gobernanza de nuestras pesquerías, aprovechando las herramientas que nos ofrece la PPC y evitar situaciones dramáticas como la que enfrenta actualmente la sardina ibérica. Para ello es fundamental reforzar los planes multianuales, marcando los límites, mitigando los impactos sobre el ecosistema y mejorando su seguimiento. La ciencia, la participación, la transparencia y un buen uso del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca son fundamentales en esta mejora”.
Finalmente, Pep Arcos, de la organización SEO/BirdLife, ha querido destacar “el compromiso de la nueva PPC de gestionar la pesca atendiendo a sus impactos sobre todos los componentes del ecosistema marino, y no solo sobre los recursos pesqueros. Atender a otros componentes del ecosistema, como las aves, mamíferos y tortugas marinas (que se ven afectadas por las capturas accidentales) es esencial para garantizar el buen estado de salud de nuestros mares a largo plazo”. Este fue también un punto destacado por la Dra. Carmen Fernández, que explicó los esfuerzos de ICES para adaptarse a este enfoque ecosistémico, en el que también se tengan en cuenta los impactos de otras actividades humanas sobre el medio marino.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Galería fotográfica del Seminario[/link]