“L’economia de la natura” és el nou article d’Ignasi Puig (ENT) i Jofre Rodrigo dins el llibre de l’Institut d’Estudis Catalans “Natura: ús o abús”.
L’article d’Ignasi Puig comença ressaltant com el marc econòmic existent entra en joc intrínsecament amb els objectius de conservació de la natura, a causa de la presència massiva d’externalitats ambientals i argumenta la necessitat de polítiques econòmiques que incentivin la prestació i la qualitat dels serveis ambientals. La secció 2 presenta el marc i les iniciatives existents per a aquestes polítiques econòmiques a Catalunya, mentre que la secció 3 introdueix possibles instruments innovadors per fomentar la conservació de la natura. La secció 4 presenta la custòdia del territori com a part del concepte d’economia verda, capaç de generar nous llocs de treball alhora que preserva la naturalesa. Alguns estudis de casos presenten idees i eines sobre com la conservació de la natura pot ser clau per perseguir objectius de desenvolupament rural. La secció 5 aborda com n’és d’important una gestió comunitària innovadora de les terres per assolir els objectius esmentats, especialment per a les zones septentrionals de Catalunya on es troben la majoria de terres comunitàries.
En aquest nou treball de l’Institut d’Estudis Catalans “Natura ús o abús” s’amplia el camp de visió de les dues darreres edicions del Llibre blanc, i no només es tracta la natura des del punt de vista dels naturalistes sinó que s’adopta un enfocament ambiental i social més ampli i s’intenta evitar una visió excessivament sectorial. L’àmbit acadèmic del qual procedeixen la major part dels autors és prou divers i evidencia aquest enfocament més global.
I també es vol que aquest sigui un treball propositiu, orientat a l’acció. Els articles dels principals experts en les diferents matèries que es tracten ja tenen aquesta part propositiva, que també serà la base sobre la qual s’organitzaran diverses sessions de debat obertes a la participació de tots els interessats. La idea final és disposar d’un conjunt de propostes que, recolzades en sòlids arguments tècnics i científics, contribueixin a definir l’agenda ambiental d’aquest país i a demostrar que cal aplicar-la.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Accés a l’article[/link] [link]Més informació sobre el llibre Natura: ús o abús[/link]“L’economia de la natura” es el nuevo artículo de Ignasi Puig (ENT) y Jofre Rodrigo dentro del libro del Institut d’Estudis Catalans “Natura: ús o abús”.
El artículo de Ignasi Puig comienza resaltando como el marco económico existente entra en juego intrínsecamente con los objetivos de conservación de la naturaleza, debido a la presencia masiva de externalidades ambientales y argumenta la necesidad de políticas económicas que incentiven la prestación y la calidad de los servicios ambientales . La sección 2 presenta el marco y las iniciativas existentes para estas políticas económicas en Cataluña, mientras que la sección 3 introduce posibles instrumentos innovadores para fomentar la conservación de la naturaleza. La sección 4 presenta la custodia del territorio como parte del concepto de economía verde, capaz de generar nuevos puestos de trabajo al tiempo que preserva la naturaleza. Algunos estudios de casos presentan ideas y herramientas sobre cómo la conservación de la naturaleza puede ser clave para perseguir objetivos de desarrollo rural. La sección 5 aborda lo importante una gestión comunitaria innovadora de las tierras para alcanzar los objetivos mencionados, especialmente para las zonas septentrionales de Cataluña donde se encuentran la mayoría de tierras comunitarias.
En este nuevo trabajo del Institut d’Estudis Catalans “Natura: ús o abús” se amplía el campo de visión de las dos últimas ediciones del Libro blanco, y no sólo se trata la naturaleza desde el punto de vista de los naturalistas sino que adopta un enfoque ambiental y social más amplio y se intenta evitar una visión excesivamente sectorial. El ámbito académico del que proceden la mayor parte de los autores es bastante diverso y evidencia este enfoque más global.
Y también se quiere que éste sea un trabajo propositivo, orientado a la acción. Los artículos de los principales expertos en las diferentes materias que se tratan ya tienen esta parte propuesta, que también será la base sobre la que se organizarán varias sesiones de debate abiertas a la participación de todos los interesados. La idea final es disponer de un conjunto de propuestas que, apoyadas en sólidos argumentos técnicos y científicos, contribuyan a definir la agenda ambiental de este país y demostrar que hay que aplicarla.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Acceso al artículo[/link] [link]Más información sobre el libro Natura: uso o abuso[/link]