En col·laboració amb l’Agència de Residus de Catalunya, la UAB s’instal·larà un microdigestor anaeròbic i una fermentació en estat sòlid per tractar la fracció orgànica generada en els restaurants del campus.
La UAB i l’Agència de Residus de Catalunya han arribat a un acord per dur a terme una prova demostrativa de gestió descentralitzada de bioresidus a Catalunya. S’instal·larà una planta pilot, un micro digestor anaeròbic, per tractar la fracció orgànica generada en els restaurants del campus. Del procés s’obtindrà biogàs per generar energia i un digerit, del que a més es podran extreure bioproductes de valor afegit mitjançant un procés de fermentació en estat sòlid. Es preveu que la planta començarà a operar a finals d’aquest any.
L’acord s’emmarca en el projecte europeu DECISIVE (acrònim de A Decentralized management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE), coordinat per l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) a França i del qual participa la Fundació ENT. Es tracta d’un consorci multidisciplinari, format per diferents entitats, universitats i empreses internacionals de l’àmbit europeu, enfocat al disseny i implementació de sistemes innovadors i descentralitzats per millorar la gestió de la bio residus en àmbits urbans mitjançant la producció d’energia i de productes de interès per a l’agricultura ecològica a prop del punt de generació de bioresidus. D’aquesta manera es pretén apropar a la ciutadania la idea d’economia circular i que el bioresidu és un recurs. El projecte preveu que aquesta proximitat motivi la prevenció i millori la qualitat de l’bioresidu recollit així com la incorporació de bones pràctiques en la gestió dels bioresidus en el dia a dia de la ciutadania.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]

En colaboración con la Agència de Residus de Catalunya, la UAB instalará un microdigestor anaeróbico y una fermentación en estado sólido para tratar la fracción orgánica generada en los restaurantes del campus.

La Universitat Autònoma de Barcelona y la Agència de Residus de Catalunya han llegado a un acuerdo para llevar a cabo una prueba demostrativa de gestión descentralizada de bioresiduos. Se instalará una planta piloto, un micro digestor anaeróbico, para tratar la fracción orgánica generada en los restaurantes del campus. Del proceso se obtendrá biogás para generar energía y un digerido, del que además se podrán extraer bioproductos de valor añadido mediante un proceso de fermentación en estado sólido. Se prevé que la planta comenzará a operar a finales de este año.

El acuerdo se enmarca en el proyecto europeo DECISIVE (acrónimo de A Decentralized management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE), coordinado por el Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) en Francia y del cual participa la Fundació ENT. Se trata de un consorcio multidisciplinar, formado por diferentes entidades, universidades y empresas internacionales del ámbito europeo, enfocado al diseño e implementación de sistemas innovadores y descentralizados para mejorar la  gestión de la bio residuos en ámbitos urbanos mediante la producción de energía i de productos de interés para la agricultura ecológica cerca del punto de generación de bioresiduos.  De esta manera se pretende acercar a la ciudadanía la idea de economía circular y de que el bioresiduo es un recurso. El proyecto prevé que dicha cercanía motive la prevención y mejore la calidad del bioresiduo recogido así como la incorporación de buenas prácticas en la gestión de los bioresiduos en el día a día de la ciudadanía.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]In collaboration with the Agència de Residus de Catalunya, the UAB will install an anaerobic micro-digestor to treat the organic fraction of municipal solid waste generated in the restaurants on the campus, a solid state fermentation to produce bio-pesticides from the digestate and a stirling engine to convert the biogas into electricity and heat. It is expected that the plant will begin operating at the end of this year.
The agreement is part of the European DECISIVE project (acronym for the Decentralized Management Scheme for Innovative Valorisation of urban biowaste), coordinated by the National Institute for Research in Sciences and Technologies for Environment and Agriculture (IRSTEA) in France and in which Fundació ENT participates.
It is a multidisciplinary consortium, formed by different organizations, universities and international companies, focused on the design and implementation of innovative and decentralized systems to improve the management of biowaste in urban areas through the production of energy and other products of interest for organic farming close to the point of biowaste generation. In this way, it aims to bring the idea of circular economy closer to citizens and that biowaste is a resource. The project foresees that this proximity will motivate biowaste prevention and improve the quality of the collected biowaste as well as helping with the incorporation of good practices in the management of biowaste in the daly life of citizens.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]