En els últims vint anys s’ha proposat una reforma fiscal “verda”. L’ús de la fiscalitat com a instrument de política ambiental s’ha demostrat una eina eficaç i eficient a escala estatal i regional. Tanmateix, la seva potencial aplicació a escala local ha estat poc estudiada i, a l’Estat espanyol, el nombre d’experiències és reduït. Tot i que els Ens Locals disposen de la seva estructura tributària, i anualment aproven les seves ordenances fiscals, habitualment aquestes tenen una finalitat estrictament recaptadora. Podem veure els municipis des de la perspectiva de l’Ecologia Urbana (estudiant els fluxos de materials i energia i els impactes ambientals) i introduir en les ordenances fiscals criteris que les facin incentivar econòmicament les bones pràctiques ambientals.
La tesi (mitjançant casos d’estudi) analitza aspectes a tenir en compte respecte la creació dels tributs, la selecció de la base imposable i del tipus impositiu o quota, la seva publicitat, l’aplicació de beneficis fiscals, la possible regressivitat de la fiscalitat ambiental, la seva possible “neutralitat”… Considerant aquests aspectes, la tesi analitza els diferents instruments fiscals i econòmics a mans dels Ens Locals, proposant accions concretes i legalment viables amb finalitat ambiental.

Entre els instruments analitzats destaquen pel seu potencial les modificacions plantejades sobre l’Impost sobre béns immobles, l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, les taxes d’escombraries, les taxes per aparcament, les taxes per serveis administratius diversos (llicències d’activitats, llicències urbanístiques, control de la publicitat, control del soroll…), les taxes per la utilització del domini públic, les tarifes de l’aigua i del transport públic…

La tesi demostra que l’aplicació de la fiscalitat ambiental és rellevant a escala local, però també amb efectes positius en un àmbit geogràfic més extens. La fiscalitat pot ser en endavant un nou camp de la política ambiental local que complementi els instruments emprats fins ara.

autoria

Ignasi Puig

data

2006

publicació

Universitat Autònoma de Barcelona

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2006) La reforma fiscal ecològica local. Polítiques econòmiques ambientals per a Ens locals a través de casos d’estudi. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona.