A ENT hem optat per generar la nostra pròpia energia a partir de fonts renovables, en concret a partir d’energia fotovoltaica. La modalitat escollida ha sigut la de ser propietaris d’una part d’una central fotovoltaica “col·lectiva” que ha promogut la cooperativa SOM ENERGIA, de la qual en som socis.
La central es troba a Alcolea del Río (Sevilla) i té una potencia de 2,16 MWp, amb els quals s’espera generar 3,38 GWh d’energia verda, l’equivalent a l’ús anual de 1.300 llars de l’EstatLa inversió ens garanteix el subministrament del 70% de l’electricitat consumida, mentre que el 30% restant continuarà sent subministrat per SOM ENERGIA. D’aquesta manera tota l’electricitat consumida a ENT serà d’origen renovable.
La planta fotovoltaica, que es va començar a construir el novembre de 2015, per fi està produint energia des del passat 3 de maig. En aquests moments el projecte encara admet inversors, informa-te’n!
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació[/link]En ENT hemos optado por generar nuestra propia energía a partir de fuentes renovables, en concreto a partir de energía fotovoltaica. La modalidad elegida ha sido la de ser propietarios de una parte de una central fotovoltaica “colectiva” que ha promovido la cooperativa SOM ENERGÍA, de la que somos socios.
La central se encuentra en Alcolea del Río (Sevilla) y tiene una potencia de 2,16 MWp, con los que se espera generar 3,38 GWh de energía verde, el equivalente al uso anual de 1.300 hogares del Estado. La inversión nos garantiza el suministro del 70% de la electricidad consumida, mientras que el 30% restante continuará siendo suministrado por SOM ENERGÍA. De esta manera toda la electricidad consumida en ENT será de origen renovable.
La planta fotovoltaica, que se empezó a construir en noviembre de 2015, por fin está produciendo energía desde el pasado 3 de mayo. En estos momentos el proyecto aún admite inversores ¡infórmate!
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información[/link]