Lydia Chaparro | Fundació ENT
Es parla molt sovint del trànsit rodat i dels efectes negatius que genera el vehicle privat, ja sigui pels greus impactes que causa sobre la salut pública, la sinistralitat, el soroll o l’ocupació de l’espai públic. De fet, cada cop són més les veus que reclamen que cal canviar de model de mobilitat i que cal que el benestar del conjunt de la ciutadania (i del Planeta) passi per sobre dels interessos privats i de determinats sectors econòmics. Per què això passi, la solució no consisteix en continuar amb el model de desenvolupament imperant fins ara, és a dir, canviar el cotxe de combustible fòssil per un d’elèctric (tal com ens volen vendre els fabricants de cotxes amb els seus esplèndids anuncis), sinó per reduir dràsticament la nostra elevada petjada ecològica.
Però, per què tenim això tant clar quan succeeix en el medi terrestre, però ho ignorem quan passa en el medi marí? Per què encara no tenim una consciència col·lectiva dels impactes que causa el transport marítim, els creuers o, sense anar més lluny, dels impactes que causa la nàutica a motor, en especial els mesos d’estiu, quan iots, llanxes o motos d’aigua ocupen gran part de l’espai públic marítim?
La Llei de protecció i ordenació del litoral de Catalunya
Recentment, en plena crisi climàtica i ecològica, la Generalitat de Catalunya ha aprovat la Llei de protecció i ordenació del litoral, que té entre un dels seus objectius “el foment de la nàutica esportiva i popular” [i]. Però aquesta Llei, que pretén fomentar el sector de la nàutica (que està format majoritàriament per embarcacions a motor), vol alhora posar límits al nombre de persones que accedeixen a les platges. És a dir, per una banda, es podria limitar l’accés de banyistes en determinades àrees i, per una altra, s’estaria obrint la porta a potenciar una activitat -la nàutica a motor- que pot comportar nombrosos conflictes ambientals, espacials i socials.
A banda dels greus impactes provocats per l’artificialització de la costa, com a conseqüència de la construcció de ports, dics i d’altres infraestructures marines que han contribuït a generar importants canvis en la dinàmica litoral, i causat greus problemes d’erosió i regressió a les platges a nombrosos punts del litoral, el sector nàutic a motor també pot provocar molts altres efectes negatius a considerar (i no només ambientals).
La sobresaturació de les embarcacions a motor i els múltiples impactes que generen
L’activitat nàutica a motor s’ha expandit en els darrers anys contribuint en determinats àmbits a la degradació dels ecosistemes marins en tota la regió Mediterrània. La massificació de iots i llanxes a motor (especialment els mesos d’estiu) en espais d’alt valor ecològic continua suposant un impacte negatiu molt important sobre la biodiversitat marina. Estan ben documentats els impactes del fondeig i de l’ancoratge sobre les praderes de posidònia i altres fanerògames marines. En menor grau també estan documentats els impactes derivats de les emissions contaminants, hidrocarburs o vessaments d’aigües residuals. No obstant, altres impactes, tot i ser considerables, encara són força menystinguts. Aquest és el cas, per exemple, de la contaminació acústica que genera aquests tipus de vehicles aquàtics.
El soroll causat pels motors és un impacte que afecta als residents i usuaris de determinades zones de la costa, però també, i molt especialment, als cetacis, que, malgrat estar acostumats als soroll continus dins l’aigua, algunes espècies es veuen forçades a canviar els seus hàbits degut a les molèsties i a l’estrès generat pel soroll. Però a banda dels aspectes ambientals, la nàutica recreativa a motor també ocasiona impactes socials i estètics. Per aquests motius, la seva promoció per part de les administracions podria ser també reprovable des d’un punt de vista ètic.
Actualment, en nombroses zones costaneres del mediterrani (com succeeix en molts punts de Catalunya, però també de les Illes Balears i de la Comunitat Valenciana) hi ha zones on es competeix per l’espai costaner. Les persones que pretenen gaudir de la mar per banyar-se o practicar lliurement la natació o el snorkel estan sovint relegades a àrees abalisades com a zona de bany, mentre que les embarcacions a motor (sobre les que hi ha un control molt deficient, en especial pel que fa a la velocitat de navegació, distància de la costa o àrees de fondeig) ocupen espais proporcionalment molt més grans respecte al número d’usuaris. De fet, ocupen la pràctica totalitat de la làmina d’aigua com a pàrquing per als seus vehicles. Tant és així, que, fins i tot a les cales més petites i verges allunyades de la massificació, les embarcacions fondejades lliurement també arriben a impedir als banyistes gaudir de el paisatge natural, de l’horitzó i de la tranquil·litat de la natura.
I si canviem de model i abandonem els criteris obsolets del passat?
Per tots aquests fets seria important deixar enrere la política de creixement i canviar el model actual, que es revela clarament insostenible i elitista. Els gestors s’haurien de plantejar si és ètic o no permetre fondejar lliurement on es vulgui, en especial en zones ecològicament vulnerables o davant de determinades cales verges o platges amb presència de gent. Per aquest fet s’hauria de garantir que l’àrea apta per la navegació estigués ben delimitada i s’hauria de dotar el litoral de camps de boies ecològiques suficients per tal d’evitar el fondeig lliure en zones sensibles i vulnerables.
Els gestors haurien de tenir en compte les molèsties que causen les embarcacions motoritzades sobre la immensa majoria d’usuaris de la costa (en especial els grans iots, ja que, a banda del soroll, fum i ocupació de l’espai, també poden abocar aigües grises i fecals al medi marí). Per tot això, entre d’altres aspectes, s’haurien d’actualitzar les regulacions existents i controlar molt més la navegació a motor, en particular pel que fa l’ancoratge, la distància a la costa i la velocitat de navegació de les llanxes, iots i motos d’aigua. De fet, entre els aspectes més urgents, destaca la necessària revisió de la normativa relativa a la distància i la velocitat permesa dels diferents vehicles nàutics en funció dels trams de la costa (zona rocosa, platges, etc.), així com ampliar la distància de seguretat, per així protegir als usuaris més dèbils (els banyistes), un factor que reduiria alhora la contaminació acústica.
Pel que fa el gran públic, és a dir els banyistes, les cales i les platges haurien d’estar dotades de zones de bany abalisades de majors dimensions a les actuals. Les zones de bany haurien de connectar les platges contigües i permetre als usuaris gaudir de l’horitzó i d’una relació molt més natural i propera amb la mar. Per aquest mateix motiu, si es pretén potenciar la nàutica, hauria de ser exclusivament d’aquelles activitats sense motor amb nul o baix impacte, com ara el rem, la vela i la navegació tradicional, activitats molt més compatibles amb la preservació del medi marí.
Finalment, no vull deixar de dir que, si de debò volem gaudir d’una costa en bon estat de salut, cal deixar de pensar només en el PIB i reduir de manera urgent els impactes que afecten el nostre litoral. Cal analitzar la capacitat de càrrega del ecosistemes i limitar les activitats que s’hi duen a terme (en especial les que generen impactes negatius). Cal una planificació ètica i responsable dels diferents usos, i una gestió adaptativa i ecosistèmica al llarg de tot el litoral. Només així, i amb un monitoreig profund i constant sobre l’estat de salut dels ecosistemes litorals, començarem, potser, a viure en sintonia amb la mar.


[i] Veure disposició addicional Vuitena. Nàutica esportiva i popular [enllaç].

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Lydia Chaparro | Fundació ENT
Se habla a menudo del tráfico rodado y de los efectos negativos que genera el vehículo privado, ya sea por los graves impactos que causa sobre la salud pública, la siniestralidad, el ruido o la ocupación del espacio público. De hecho, cada vez son más las voces que reclaman que hay que cambiar de modelo de movilidad y que es necesario que el bienestar del conjunto de la ciudadanía (y del Planeta) pase por encima de los intereses privados y de determinados sectores económicos. Por ello, la solución no consiste en continuar con el modelo desarrollista imperante hasta la fecha, es decir, cambiar el coche de combustible fósil por uno eléctrico (tal como nos quieren vender los fabricantes de coches con sus espléndidos anuncios), sino por reducir drásticamente nuestra elevada huella ecológica.
Pero, ¿por qué tenemos esto tan claro cuando sucede en el medio terrestre, pero lo ignoramos cuando pasa en el medio marino? ¿Por qué aún no tenemos una conciencia colectiva de los impactos que causan el transporte marítimo, los cruceros o, sin ir más lejos, los impactos generados por la náutica a motor, en especial durante los meses de verano, cuando yates, lanchas o motos de agua ocupan gran parte del espacio público marítimo?
La Ley de protección y ordenación del litoral de Cataluña
Recientemente, en plena crisis climática y ecológica, la Generalitat de Cataluña ha aprobado la Ley de protección y ordenación del litoral, que tiene entre uno de sus objetivos “el fomento de la náutica deportiva y popular[1]. Pero esta Ley, que pretende fomentar el sector de la náutica (que está formado mayoritariamente por embarcaciones a motor), pretende al mismo tiempo poner límites al número de personas que acceden a las playas. Es decir, por un lado, se podría estar limitando el acceso de bañistas en determinadas áreas y, por otro lado, se estaría potenciando una actividad -la náutica a motor- que puede conllevar numerosos conflictos ambientales, espaciales y sociales.
Además de los graves impactos provocados por la artificialización de la costa, como consecuencia de la construcción de puertos, diques y otras infraestructuras marinas que han contribuido a generar importantes cambios en la dinámica litoral, y causado graves problemas de erosión y regresión de playas en numerosos puntos del litoral, el sector náutico a motor también puede provocar muchos otros efectos negativos a considerar (y no sólo ambientales).
La sobresaturación de las embarcaciones a motor y los múltiples impactos que generan
La actividad náutica a motor se ha expandido en los últimos años contribuyendo en determinados ámbitos a la degradación de los ecosistemas marinos en toda la región Mediterránea. La masificación de yates y lanchas a motor (especialmente los meses de verano) en espacios de alto valor ecológico sigue suponiendo un impacto negativo muy importante sobre la biodiversidad marina. Están bien documentados los impactos del fondeo y del anclaje sobre las praderas de posidonia y otras fanerógamas marinas. En menor grado también están documentados los impactos derivados de las emisiones contaminantes, hidrocarburos o derrames de aguas residuales, etc. Sin embargo, otros impactos, a pesar de ser considerables, continúan siendo subestimados. Este es el caso, por ejemplo, de la contaminación acústica generada por este tipo de vehículos acuáticos.
El ruido causado por los motores es un impacto que afecta a los residentes y usuarios de determinadas zonas de la costa, pero también, y muy especialmente a los habitantes marinos, en especial los cetáceos, que, a pesar de estar acostumbrados a ruido continuos dentro del agua, algunas especies se ven forzadas a cambiar sus hábitos debido a las molestias y al estrés generado por el ruido. Pero además de los aspectos ambientales, la náutica recreativa a motor también ocasiona impactos sociales y estéticos. Por ello, su promoción por parte de las administraciones podría también ser reprobable desde un punto de vista ético.
Actualmente, en numerosas zonas costeras del Mediterráneo (como sucede en muchos puntos de Cataluña, pero también de las Islas Baleares y de la Comunidad Valenciana) hay zonas donde se compite por el espacio costero. Las personas que pretenden disfrutar del mar para bañarse o practicar libremente la natación o el snorkel están a menudo relegadas a áreas balizadas como zona de baño, mientras que las embarcaciones a motor (sobre las que hay un control muy deficiente, en especial en cuanto a la velocidad de navegación, distancia de la costa o áreas de fondeo) ocupan espacios proporcionalmente mucho mayores respecto al número de usuarios. De hecho, ocupan la práctica totalidad de la lámina del agua como parking para sus vehículos. Tanto es así, que, incluso en las calas más pequeñas y vírgenes alejadas de la masificación, las embarcaciones fondeadas libremente llegan a impedir a los bañistas disfrutar del paisaje natural, del horizonte y de la tranquilidad de la naturaleza.
¿Y si cambiamos de modelo y abandonamos los criterios obsoletos del pasado?
Por todos estos hechos sería importante dejar atrás la política de crecimiento y cambiar el modelo actual, que se revela claramente insostenible y elitista. Los gestores deberían plantearse si es ético o no permitir fondear libremente donde se quiera, en especial en zonas ecológicamente vulnerables o ante calas vírgenes o playas con presencia de gente. Por este hecho se debería garantizar que el área apta para la navegación estuviera bien delimitada y se debería dotar al litoral de campos de boyas ecológicas suficientes para evitar el fondeo libre en zonas sensibles y vulnerables.
La administración debería tener en cuenta las molestias que causan las embarcaciones motorizadas sobre la inmensa mayoría de usuarios de la costa (en especial los grandes yates, puesto que, además del ruido, humo y ocupación del espacio, también pueden verter aguas grises y fecales al medio marino). Por todo ello, entre otros aspectos, se deberían actualizar las regulaciones existentes y controlar mucho más la navegación a motor, en particular con respecto al anclaje, la distancia a la costa y la velocidad de navegación de las lanchas, yates y motos de agua. De hecho, entre los aspectos más urgentes, destaca la necesaria revisión de la normativa relativa a la distancia y la velocidad permitida de los diferentes vehículos náuticos en función de los tramos de la costa (zona rocosa, playas, etc.), así como ampliar la distancia de seguridad, para así proteger a los usuarios más débiles (los bañistas), un factor que reduciría la vez la contaminación acústica.
En cuanto al gran público, es decir los bañistas, las calas y playas deberían estar dotadas de zonas de baño balizadas de mayores dimensiones a las actuales. Las zonas de baño deberían conectar las playas contiguas y permitir a los usuarios disfrutar del horizonte y de una relación mucho más natural y cercana con el mar. Por este mismo motivo, si se pretende potenciar la náutica, debería ser exclusivamente de aquellas actividades sin motor con nulo o bajo impacto, como el remo, la vela y la navegación tradicional, actividades mucho más compatibles con la preservación del medio marino.
Finalmente, no quiero dejar de decir que, si de verdad queremos disfrutar de una costa en buen estado de salud, hay que dejar de pensar sólo en el PIB y reducir de manera urgente los impactos que afectan el litoral. Hay que analizar la capacidad de carga de los ecosistemas y limitar las actividades que se están llevando a cabo (en especial las que generan impactos negativos). Se requiere una planificación ética y responsable de los diferentes usos, y una gestión adaptativa y ecosistémica a lo largo de todo el litoral. Sólo así, y con un monitoreo profundo y constante sobre el estado de salud de los ecosistemas litorales, empezaremos, tal vez, a vivir en sintonía con la mar.


[1] Ver disposición adicional Octava. Náutica deportiva y popular [enlace].
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]