Marc Iriani | ENT medi ambient i gestió
“Algú demana un cafè llarg sense llet a un restaurant. Qui l’atén li contesta que li sap greu, que no tenen llet, que sols tenen nata, pel que tan sols li pot oferir un cafè sense nata.”
Fa ja mesos que va començar s’actual pandèmia, que ens va tenir a casa durant aproximadament dos mesos. Aquesta situació ha donat peu a un dels experiments a major escala mai viscuts.
Al febrer, els enormes esforços de la Xina per contenir el virus es veien, des d’occident, desmesurats i impropis de països desenvolupats. Poc després, els estats d’arreu el món es veien obligats a adoptar mesures severes amb l’objectiu de minimitzar els contagis. Tot i les reticències d’alguns sectors polítics i econòmics, l’activitat econòmica es va aturar fins al punt de reduir-la fins a mínims “essencials”, en teoria, per al manteniment de la vida. Aquestes mesures de contenció i s’encomiable treball de la sanitat pública han provat ser indispensables per evitar un desenllaç de la pandèmia encara pitjor a s’actual.
L’anormalitat
Derivada d’aquesta aturada generalitzada, vam viure un estat que ens hauria semblat fantasiós si ens ho haguessin explicat a principis d’aquest mateix any. Ara sabem que els esdeveniments que hem pogut presenciar durant aquest temps han estat inequívocament i absolutament anormals.
A Barcelona i Madrid, els nivells de gasos contaminants locals associats al tràfic, necessaris per al normal desenvolupament de la societat, es van reduir tràgicament fins a un 75% i un 57% respectivament.[1]
A les costes de Menorca es van veure espècies exòtiques invasores com ara un exemplar de tortuga Boba que va poder pondre els seus ous a la platja amb total impunitat.[2]
Aquesta anormalitat, però, va acabar, afortunadament.
Interludi
Algú piulava fa un temps “Embós a les Avingudes. Poc a poc, la natura recupera el seu espai”.[3] De la mateixa forma, també es veia per aquelles dates com ses primeres excavadores sortien des seu cau.[4] “Recuerdo de Mallorca” resaven fa ja molts d’anys les samarretes del GOB, acompanyades d’un dibuix d’una excavadora. Podrien anar traient una nova versió.
Per la seva banda, ses veïnades que tenen l’enorme sort de viure al barri antic de Palma asseguraven fa unes setmanes haver tornat a veure un “turista”, una espècie que es creia extinta a l’arxipèlag. La il·lusió era tal, que els treballadors del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge “Hotel Isla Bonita ✭✭✭✩✩” van abandonar els seus llocs de treball motu proprio i van sortir al carrer per a aplaudir la arribada dels nous exemplars.[5]
A s’altra punta des mon, ses emissions de CO2 de la Xina ja s’han recuperat de la baixada del 25% que havien patit durant l’anormalitat i estan per sobre del que van emetre el 2019.[6]
Les transicions són el moment on es despleguen els discursos i ara el concepte de moda amb el que toca familiaritzar-mos és la nova normalitat.
La nova normalitat™
I ja la tenim aquí, ja hem tornat a la normalitat. Bé, la nova normalitat, que té en comú amb les antigues normalitats el fet d’oblidar-se del que ens hagi portat a sa situació actual.
Després de la crisi del 2008 vam aprendre que havíem viscut “per sobre de les nostres possibilitats”. L’extracció de combustibles fòssils finits i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle han continuat creixent des de llavors, però ara ja no ens parlen de les “possibilitats des planeta”. A Balears fa uns anys que es xerra sobre desestacionalitzar es turisme. Aquest debat, però, no és més que una forma d’amagar que no hi ha a la vista cap alternativa a viure del turisme. De la mateixa forma, els mitjans xerren ara del post COVID, i d’amagat ens volen dir que el COVID encara és entre nosaltres i que els problemes de fons, també. Diu en Zizek que la ideologia ens ofereix cafè sense llet, però que en realitat es tracta de cafè sense nata.
El cafè sense llet
Si acceptam es cafè sense nata, el petroli es seguirà extraient i cremant com si visquéssim eternament a Texas a principi del segle passat. A Mallorca oblidarem els obscurs mesos en què vam ser de veritat l’Illa de la Calma i tornarem a ser VineiDorm, illa de vacances. Es sistema econòmic, que anteposa els privilegis d’una minoria al benestar d’una gran majoria no sols no canviarà per una simple crisi més, sinó que es posarà en marxa de nou amb més força encara.
En un univers paral·lel, ja fa temps que cada vegada més persones volem cafè sense llet (o amb llet de civada). Aquesta experiència mos ha fet reflexionar sobre la nostra forma d’organitzar-mos com a societat i sobre el nostre paper al medi. Hem tingut pes camí experiències i aprenentatges que sens dubte marcaran, d’una forma o una altra, sa vida d’unes quantes generacions. Com sempre, llavors, si volem un món diferent, l’haurem de canviar entre totes les que hem patit, crisi rere crisi, cada una de les antigues noves normalitats.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Marc Iriani | ENT medio ambiente y gestión
“Alguien pide un café largo sin leche en un restaurante. Quién le atiende le contesta que le duele, que no tienen leche, que sólo tienen nata, por lo que sólo le puede ofrecer un café sin nata.”
Hace ya meses que comenzó la actual pandemia, que nos tuvo en casa durante aproximadamente dos meses. Esta situación ha dado lugar a uno de los experimentos a mayor escala nunca vistos.
En febrero, los enormes esfuerzos de China para contener el virus se veían, desde occidente, desmesurados e impropios de países desarrollados. Poco después, los estados de todo el mundo se veían obligados a adoptar medidas severas con el objetivo de minimizar los contagios. A pesar de las reticencias de algunos sectores políticos y económicos, la actividad económica se detuvo hasta el punto de reducirla hasta mínimos “esenciales”, en teoría, para el mantenimiento de la vida. Estas medidas de contención y el encomiable trabajo de la sanidad pública han demostrado ser indispensables para evitar un desenlace de la pandemia aún peor al actual.
La anormalidad
Derivada de esta parada generalizada, vivimos un estado que nos habría parecido fantasioso si nos lo hubieran contado a principios de este mismo año. Ahora sabemos que los acontecimientos que hemos podido presenciar durante este tiempo han sido inequívocamente y absolutamente anormales.
En Barcelona y Madrid, los niveles de gases contaminantes locales asociados al tráfico, necesarios para el normal desarrollo de la sociedad, se redujeron trágicamente hasta un 75% y un 57% respectivamente.[1]
En las costas de Menorca se vieron especies exóticas invasoras como un ejemplar de tortuga Boba que pudo poner sus huevos en la playa con total impunidad.[2]
Esta anormalidad, sin embargo, terminó, afortunadamente.
Interludio
Alguien tuiteaba hace un tiempo “Atasco en las Avenidas. Poco a poco, la naturaleza recupera su espacio”.[3] De la misma forma, también se veía por aquellas fechas como las primeras excavadoras salian de su madriguera.[4] “Recuerdo de Mallorca” rezaban hace ya muchos años las camisetas del GOB, acompañadas de un dibujo de una excavadora. Podrían ir sacando una nueva versión.
Por su parte, las vecinas que tienen la enorme suerte de vivir en el barrio antiguo de Palma aseguraban hace unas semanas haber vuelto a ver un “turista”, una especie que se creía extinta en el archipiélago. La ilusión era tal, que los trabajadores del Centro de Recuperación de Fauna Salvaje “Hotel Isla Bonita ✭✭✭✩✩” abandonaron sus puestos de trabajo motu propio y salieron a la calle para aplaudir la llegada de los nuevos ejemplares.[5]
En la otra punta del mundo, las emisiones de CO2 de China ya se han recuperado de la bajada del 25% que habían sufrido durante la anormalidad y están por encima de lo que emitieron en 2019.[6]
Las transiciones son el momento en que se despliegan los discursos y ahora el concepto de moda con el que toca familiarizarse es la nueva normalidad.
La nueva normalidad ™
Y ya la tenemos aquí, ya hemos vuelto a la normalidad. Bueno, la nueva normalidad, que tiene en común con las antiguas normalidades el hecho de olvidarse de lo que nos haya llevado a la situación actual.
Tras la crisis de 2008 aprendimos que habíamos vivido “por encima de nuestras posibilidades”. La extracción de combustibles fósiles finitos y las emisiones de gases de efecto invernadero han continuado creciendo desde entonces, pero ahora ya no nos hablan de las “posibilitadas del planeta”. En Baleares hace unos años que se habla sobre desestacionalizar el turismo. Este debate, sin embargo, no es más que una forma de ocultar que no hay a la vista ninguna alternativa a vivir del turismo. De la misma forma, los medios hablan ahora del post COVID, y a escondidas nos quieren decir que el COVID aún está entre nosotros y que los problemas de fondo, también. Dice Zizek que la ideología nos ofrece café sin leche, pero que en realidad se trata de café sin nata.
El café sin leche
Si aceptamos el café sin nata, el petróleo se seguirá extrayendo y quemando como si viviéramos eternamente en Texas a principios del siglo pasado. En Mallorca olvidaremos los oscuros meses en que fuimos de verdad la Isla de la Calma y volveremos a ser VineiDorm, isla de vacaciones. El sistema económico, que antepone los privilegios de una minoría al bienestar de una gran mayoría no sólo no cambiará por una simple crisis más, sino que se pondrá en marcha de nuevo con más fuerza todavía.
En un universo paralelo, ya hace tiempo que cada vez más personas queremos café sin leche (o con leche de avena). Esta experiencia nos ha hecho reflexionar sobre nuestra forma de organizarnos como sociedad y sobre nuestro papel en el medio. Hemos tenido por el camino experiencias y aprendizajes que sin duda marcarán, de una forma u otra, la vida de varias generaciones. Como siempre, entonces, si queremos un mundo diferente, tendremos que cambiar entre todas las que hemos sufrido, crisis tras crisis, cada una de las antiguas nuevas normalidades.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]