El manifest descriu els factors clau per aconseguir una bona gestió en aquest camp: la prevenció, la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva i el reciclatge, l’establiment d’objectius clars, la consciència ciutadana i la participació, la redefinició de les infraestructures de tractament de residus en termes d’eficiència, flexibilitat i l’escala, i la producció de compost de qualitat assegurant la seva aplicació final, entre d’altres aspectes. El document segueix obert a nous suports d’entitats i experts de la zona mediterrània.
http://www.biowaste-scow.eu/Manifesto-for-food-waste-managment
Suma-t’hi!
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]El manifiesto describe los factores clave para lograr una buena gestión en este campo: la prevención, la cantidad y la calidad de la recogida selectiva y el reciclaje, el establecimiento de objetivos claros, la conciencia ciudadana y la participación, la redefinición de las infraestructuras de tratamiento de residuos en términos de eficiencia, flexibilidad y la escala, y la producción de compost de calidad asegurando su aplicación final, entre otros aspectos. El documento sigue abierto a nuevos apoyos de entidades y expertos de la zona mediterránea.
http://www.biowaste-scow.eu/Manifesto-for-food-waste-managment
¡Súmate!
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]The document outlines the key factors necessary to achieve good implementation in this field are: prevention, quantity and quality of selective collection and recycling, establishment of clear objectives, citizen awareness and participation, redefinition of the infrastructures of waste treatment in terms of efficiency, flexibility and scale, and the production of quality compost assuring its final application, among other aspects. The document remains open to new signatures by other entities and experts of the Mediterranean zone.
http://www.biowaste-scow.eu/Manifesto-for-food-waste-managment
Please join!
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]