La Fundació ENT s’adhereix al manifest que diverses ONG’s han signat per respectar el consell científic davant la preocupació per l’estat de l’stock de sardina ibèrica. 

Organitzacions no governamentals ambientals de la Península Ibèrica expressen la seva preocupació davant l’estat de l’estoc de sardina ibèrica i exigeixen el respecte del consell científic

2 novembre 2017
El dia 20 d’octubre, el Consell Internacional per a l’Exploració del Mar (ICES/CIEM) va fer públic el consell científic sobre l’estat de la sardina ibèrica per al 2018, en el qual es recomana zero captures sobre aquest recurs per a l’any que ve.
La Plataforma portuguesa d’organitzacions no governamentals PONG-Pesca i diverses entitats de l’Estat, entre les quals Ecologistes en Acció, Fundació ENT, SEO/Birdlife i Oceana, han exigit mitjançant un comunicat conjunt als governs d’Espanya i Portugal que segueixin les recomanacions científiques a l’hora de fixar les oportunitats de pesca i, en particular, al referent al consell de l’ICES sobre el delicat estat de la sardina en aigües ibèriques.
Tots dos Estats Membre es van reunir dijous passat per decidir la quota de sardina per 2018 que va a negociar-se amb la Comissió Europea. En una comunicació oficial del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA), s’indica que Espanya defensa l’establiment d’una quota conjunta entre 13.500 i 15.000 tones, el que significa que qualsevol valor aprovat ometre la recomanació científica elaborada pel consell del ICES en la qual es recomanen zero captures, és a dir, tancar la pesquera a causa dels baixos nivells de biomassa de sardina al Mar Cantàbric i en aigües ibèriques de l’Atlàntic.
Les organitzacions que signen aquesta carta es solidaritzen amb el sector pesquer i reconeixen que una captura zero té impactes negatius directes per als que depenen d’aquesta pesqueria, però recorden que davant el mal estat de l’estoc de la sardina ibèrica, tal com succeeix amb altres recursos d’interès pesquer, és urgent elaborar un pla de recuperació de la sardina que molt segurament inclogui mesures extremes. No actuar a temps comportarà perpetuar la sobrepesca i no s’assolirà la tan necessària sostenibilitat ambiental i social lligada a aquesta pesqueria.
La recuperació de la sardina ibèrica i la seva explotació a nivells sostenibles només serà possible si se segueix el consell científic. Les entitats també consideren fonamental recordar que el que es pretén no és responsabilitzar al sector pesquer sobre l’estat de l’estoc de sardina ibèrica, sinó millorar la seva gestió i redireccionar l’esforç de pesca perquè es permeti la recuperació d’aquest estoc.
Amb aquesta carta, PONG-Pesca*, Ecologistes en Acció, Fundació ENT, SEO/Birdlife i Oceana exigeixen als seus respectius governs que segueixin les recomanacions científiques, articulant mesures de recuperació i gestió entre els dos estats.
Entitats que forman PONG-Pesca: Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação dos Elasmobrânquios (APECE), Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), Liga para a Protecção da Natureza (LPN), Observatório do Mar dos Açores (OMA), Associação Nacional de Conservação da Natureza (Quercus), Associação de Ciências Marinhas e Cooperação (Sciaena), Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e WWF Portugal – World Wide Fund for Nature. 
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

La Fundació ENT se adhiere al manifiesto que diversas ONG han firmado para respetar el consejo científico ante la preocupación por el estado del stock de sardina ibérica.

Organizaciones no gubernamentales ambientales de la Península Ibérica expresan su preocupación ante el estado del stock de sardina ibérica y exigen el respeto del consejo científico

2 de noviembre de 2017

El día 20 de octubre, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES/CIEM) hizo público el consejo científico sobre el estado de la sardina ibérica para el 2018, en el cual se recomienda cero capturas sobre este recurso para el próximo año.

La Plataforma portuguesa de organizaciones no gubernamentales PONG-Pesca y varias entidades del Estado, entre las cuales Ecologistas en Acción, Fundació ENT, SEO/Birdlife y Oceana, han exigido mediante un comunicado conjunto a los gobiernos de España y Portugal que sigan las recomendaciones científicas a la hora de fijar las oportunidades de pesca y, en particular, a lo referente al consejo del ICES sobre el delicado estado de la sardina en aguas ibéricas.
Ambos Estados Miembro se reunieron el pasado jueves para decidir la cuota de sardina para 2018 que va a negociarse con la Comisión Europea. En una comunicación oficial del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), se indica que España defiende el establecimiento de una cuota conjunta entre 13.500 y 15.000 toneladas, lo que significa que cualquier valor aprobado omitirá la recomendación científica elaborada por el consejo del ICES en la que se recomiendan cero capturas, es decir, cerrar la pesquería debido a los bajos niveles de biomasa de sardina en el Mar Cantábrico y en aguas ibéricas del Atlántico.
Las organizaciones que firman esta carta se solidarizan con el sector pesquero y reconocen que una captura cero tiene impactos negativos directos para quienes dependen de esta pesquería, pero recuerdan que ante el mal estado del stock de la sardina ibérica, tal y como sucede con otros recursos de interés pesquero, es urgente elaborar un plan de recuperación de la sardina que muy seguramente incluya medidas extremas. No actuar a tiempo conllevará perpetuar la sobrepesca y no se alcanzará la tan necesaria sostenibilidad ambiental y social ligada a esta pesquería.
La recuperación de la sardina ibérica y su explotación a niveles sostenibles sólo será posible si se sigue el consejo científico. Las entidades también consideran fundamental recordar que lo que se pretende no es responsabilizar al sector pesquero sobre el estado del stock de sardina ibérica, sino mejorar su gestión y redireccionar el esfuerzo de pesca para que se permita la recuperación de este stock.
Con esta carta, PONG-Pesca*, Ecologistas en Acción, Fundació ENT, SEO/Birdlife y Oceana exigen a sus respectivos gobiernos que sigan las recomendaciones científicas, articulando medidas de recuperación y gestión entre ambos estados.
Entidades que forman PONG-Pesca: Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação dos Elasmobrânquios (APECE), Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), Liga para a Protecção da Natureza (LPN), Observatório do Mar dos Açores (OMA), Associação Nacional de Conservação da Natureza (Quercus), Associação de Ciências Marinhas e Cooperação (Sciaena), Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e WWF Portugal – World Wide Fund for Nature.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]