La Comissió Europea va publicar la seva comunicació anual sobre les possibilitats de pesca en virtut de la Política Pesquera Comuna (PPC) el passat mes de juliol. El document inclou una avaluació de l’estat de salut de les poblacions de peixos de la Unió Europea, així com la seva capacitat de recuperació davant de l’activitat pesquera. Amb aquest document la Comissió va llançar una fase de consulta pública que va estar oberta fins l’1 de setembre del 2016.
La Fundació ENT ha presentat la seva opinió a la consulta juntament amb altres 11 organitzacions (disponible aquí). En aquesta contribució, les organitzacions agraeixen els esforços realitzats per la Comissió, però, entre d’altres punts de rellevància, les entitats posen en relleu la seva preocupació pel lent progrés per posar fi a la sobrepesca de la Unió Europea, tal com s’estableix en la PPC. Amb més del 60% de les poblacions avaluades fora dels límits biològics de seguretat i gairebé la meitat de les poblacions subjectes a sobrepesca, es requereixen esforços addicionals per recuperar les poblacions fins a nivells sostenibles.
Cal destacar que, tot i que la contribució de les organitzacions s’ha centrat bàsicament en analitzar i donar la seva opinió sobre l’estat de les poblacions en les aigües nord-occidentals d’Europa, també remarca la necessitat d’establir mesures d’urgència a la Mediterrània, un mar amb una greu crisi ecològica i on la gran majoria de les poblacions estan sobreexplotades.
Aquesta consulta pública de la Comissió Europea és només l’inici del procés d’establiment dels límits de captura per 2017. Durant els propers mesos, la Comissió proposarà límits de captura específics per a cada població. Els Estats membres les han de valorar abans que els seus ministres es reuneixin en el Consell per fixar els límits definitius. La Fundació ENT seguirà de prop aquestes negociacions per determinar el grau de compliment i aplicació de la PPC.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Contribucions de la Fundació ENT[/link]La Comisión Europea publicó su comunicación anual sobre las posibilidades de pesca en virtud de la Política Pesquera Común (PPC) el pasado mes de julio. El documento incluye una evaluación del estado de salud de las poblaciones de peces de la Unión Europea, así como su capacidad de recuperación frente a la actividad pesquera. Con este documento la Comisión lanzó una fase de consulta pública que estuvo abierta hasta el 1 de septiembre de 2016.
La Fundació ENT ha presentado su opinión a la consulta junto con otras 11 organizaciones (disponible aquí). En esta contribución, las organizaciones agradecen los esfuerzos realizados por la Comisión, pero, entre otros puntos de relevancia, las entidades ponen de relieve su preocupación por el lento progreso para poner fin a la sobrepesca de la Unión Europea, tal y como se establece en la PPC. Con más del 60% de las poblaciones evaluadas fuera de los límites biológicos de seguridad y casi la mitad de las poblaciones sujetas a sobrepesca se requieren esfuerzos adicionales para recuperar las poblaciones hasta niveles sostenibles.
Cabe destacar que, aunque la contribución de las organizaciones se ha centrado básicamente en analizar y dar su opinión sobre el estado de las poblaciones en las aguas noroccidentales de Europa, también remarca la necesidad de establecer medidas de urgencia en el Mediterráneo, un mar con una grave crisis ecológica y donde la gran mayoría de las poblaciones están sobreexplotadas.
Esta consulta pública de la Comisión Europea es sólo el inicio del proceso de establecimiento de los límites de captura para 2017. Durante los próximos meses, la Comisión propondrá límites de captura específicos para cada población. Los Estados miembros las valorarán antes de que sus ministros se reúnan en el Consejo para fijar los límites definitivos. La Fundació ENT seguirá de cerca estas negociaciones para determinar el grado de cumplimiento y aplicación de la PPC.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Contribuciones de la Fundació ENT[/link]